Во­сьмий рік по­спіль

Ві­день ви­зна­но най­ком­фор­тні­шим для про­жи­ва­н­ня мі­стом

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Пі­дго­ту­ва­ла Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

Від­по­від­но до да­них кон­сал­тин­го­вої фір­ми «Мер­кер», сто­ли­ця Ав­стрії ви­зна­на най­кра­щим мі­стом для жи­т­тя з-по­між 231, що бра­ли участь у до­слі­джен­ні, по­ві­дом­ляє Рейтер. До чи­слен­них кри­те­рі­їв оці­ню­ва­н­ня уві­йшли по­ка­зни­ки по­лі­ти­чної ста­біль­но­сті, охо­ро­ни здо­бров’я, осві­ти, зло­чин­но­сті, транс­пор­ту, мо­жли­во­сті від­по­чин­ку то­що. Та­кож у ТОП-5 спи­ску — швей­цар­ський Цю­ріх, но­во­зе­ланд­ський Окленд, ні­ме­цький Мюн­хен і ка­над­ський Ван­ку­вер. Та­кі гло­баль­ні ме­га­по­лі­си, як Нью­Йорк, Лон­дон, Па­риж, То­кіо, і не по­тра­пи­ли на­віть у трид­ця­тку най­кра­щих, на­го­ло­шу­є­ться у по­ві­дом­лен­ні. З-по­між близь­ких до Укра­ї­ни міст Вар­ша­ва отри­ма­ла 81 бал (чим біль­ше ба­лів, тим гір­ше для про­жи­ва­н­ня мі­сто), 83 — у Бра­ти­сла­ви, 89 — у Тал­лін­на, 91 — у Ри­ги, 100 — у Вро­цла­ва, 116 — у Со­фії, 133 — у Стам­бу­ла, 168 — у Мо­скви, 189 — у Мін­ська. Київ отри­мав не ду­же схваль­ні 174 ба­ли. Най­гір­шим мі­стом уже не впер­ше ви­зна­ли Ба­гдад.

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.