ПРОБЛЕМА

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Те, у що так не хо­ті­ли ві­ри­ти за­хи­сни­ки пам’яток Ки­є­ва, ви­яви­ло­ся прав­дою. На­про­ти Со­фії Ки­їв­ської мо­же з’яви­ти­ся ви­со­тна спо­ру­да, ще й з ав­то­сто­ян­кою під зем­лею. Ек­спер­ти зна­йшли кіль­ка про­е­ктів пе­ре­бу­до­ви ста­рої дво­по­вер­хо­вої са­ди­би на ву­ли­ці Во­ло­ди­мир­ській, 21/20, якраз на­про­ти Со­фій­сько­го со­бо­ру. Що не ескіз — то «ше­девр», пра­кти­чно ко­жен пе­ред­ба­чає зве­де­н­ня ви­со­тної спо­ру­ди на мі­сці бу­дин­ку в сти­лі не­о­ре­не­сан­су, і май­же ко­жен за­зі­хає на під­зем­ну ча­сти­ну Со­фій­ської пло­щі. Най­біль­ше обу­рив гро­мад­ськість про­ект від ТОВ «Про­ме­тейСтайл», в яко­му за­пла­но­ва­но зве­де­н­ня де­ся­ти­по­вер­хів­ки з три­рів­не­вим під­зем­ним пар­кін­гом.

НЕ­БЕЗ­ПЕ­ЧНІ ПРО­Е­КТИ З ШУХЛЯД

До остан­ньо­го ча­су що­до бу­дин­ку на ро­зі Со­фій­ської пло­щі та ву­ли­ці Во­ло­ди­мир­ської не бу­ло жо­дних за­сте­ре­жень, аж до­ки дов­ко­ла ньо­го не з’явив­ся ого­ро­джу­валь­ний зе­ле­ний пар­кан — пер­ша озна­ка, що тут пла­ну­ють бу­ді­вель­ні ро­бо­ти. Оскіль­ки ін­фор­ма­цій­них щи­тів ра­зом з ого­ро­жею не з’яви­ло­ся, акти­ві­сти за­пі­до­зри­ли, що на­вряд чи йде­ться про ре­кон­стру­кцію чи ре­став­ра­цію са­ди­би, з бал­ко­на якої 22 сі­чня 1918 ро­ку Ми­хай­ло Гру­шев­ський за­чи­ту­вав Че­твер­тий Уні­вер­сал УНР. А кіль­ка ро­ків то­му са­ди­бу чо­мусь ви­клю­чи­ли з ре­є­стру пам’яток істо­рії та ар­хі­те­кту­ри.

Гро­мад­ська ді­я­чка, екс-де­пу­тат Ки­їв­ра­ди Оле­на Те­ре­щен­ко (Єскі­на) по­бо­ю­ва­ла­ся, що по­ява зе­ле­но­го пар­ка­ну озна­чає старт про­е­кту тих ча­сів, ко­ли го­лов­ним ар­хі­те­кто­ром Ки­є­ва був Сер­гій Ба­бу­шкін. За цим про­е­ктом пла­ну­ва­ло­ся бу­дів­ни­цтво офі­сно­жи­тло­во­го цен­тру з під­зем­ною ав­то­сто­ян­кою, він отри­мав схва­ле­н­ня мі­сто­бу­дів­ної ра­ди та був ви­зна­ний не­об­хі­дним мі­сту, але до остан­ньо­го ча­су ле­жав у шу­хля­ді. Та, як ви­яви­лось, існу­ють не менш за­гроз­ли­ві за­ду­ми.

«ПАР­КІНГ МО­ЖЕ ДО­СЯГ­ТИ ГРУНТОВИХ ВОД»

Член Укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства охо­ро­ни пам’яток істо­рії та куль­ту­ри Іри­на НІ­КІ­ФО­РО­ВА зі сво­їх дже­рел у Мі­ні­стер­стві куль­ту­ри отри­ма­ла ін­фор­ма­цію, що 2011 ро­ку ві­дом­ство по­го­ди­ло істо­ри­ко­мі­сто­бу­дів­не об­ґрун­ту­ва­н­ня на зга­да­ний про­ект ком­па­нії «Про­ме­тей-Стайл». А це клю­чо­вий до­ку­мент для стар­ту бу­ді­вель­них ро­біт. За пла­на­ми за­бу­дов­ни­ка, са­ди­ба не про­сто пе­ре­бу­до­ву­є­ться під су­ча­сну спо­ру­ду, а пов­ні­стю зни­щу­є­ться — і це в істо­ри­чній ча­сти­ні Ки­є­ва, на те­ри­то­рії мі­ста Яро­сла­ва та в охо­рон­ній зо­ні пам’ятки ЮНЕСКО Со­фії Ки­їв­ської.

«Ме­ні вда­ло­ся з’ясу­ва­ти, що 2014 ро­ку до цьо­го істо­ри­ко-мі­сто­бу­дів­но­го об­ґрун­ту­ва­н­ня вно­си­ли змі­ни. Тож якщо пер­ша вер­сія вже юри­ди­чно не­дій­сна, бо має тер­мін при­да­тно­сті п’ ять ро­ків, то та, до якої вне­сли ко­ре­кти­ви, ще діє. Та­кож ві­до­мо, що у 2011 і 2013 ро­ках за­бу­дов­ник отри­му­вав від Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри до­зво­ли на бу­ді­вель­ні ро­бо­ти, однак во­ни вже не­дій­сні. Але чи звер­та­ли­ся за­раз до Мін­куль­ту­ри, щоб отри­ма­ти но­ві до­зво­ли, не­ві­до­мо, — за­зна­чає Іри­на Ні­кі­фо­ро­ва. — Але все це стра­шен­но не­без­пе­чно

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.