ВВ Анг ліі ви­яв­ле­но пе­че­ру там­плі­є­рів::

та­а­ємн­че під зе ме­л­ля з 700-- рі­чною іс то­рі­єю

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

В ан­глій­сько­му Шро­пши­рі зви­чай­на ззов­ні кро­ля­ча но­ра ви­яви­ла­ся вхо­дом до та­єм­но­го хра­му, обла­што­ва­но­го в си­сте­мі під­зем­них пе­чер. За ін­фор­ма­ці­єю бри­тан­ських ме­діа, зна­йде­но­му під­зем­но­му при­тул­ку ли­ца­рів по­над 700 ро­ків. Та­кі пе­че­ри ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли там­плі­є­ра­ми — чле­на­ми се­ре­дньо­ві­чно­го ли­царсь- ко­го ор­де­ну, який існу­вав у ХІІ— ХІV сто літ тях і брав участь у хре­сто­вих по­хо­дах. Над пе­че­ра­ми на­ра­зі зна­хо­ди­ться зви­чай­не фер­мер­ське по­ле.

По­ві­дом­ля­є­ться, що сві­тли­ни не­зви­чай­но­го під­зем­но­го хра­му пер­шим зро­бив і опри­лю­днив фо­то­граф Майкл Скотт із Бір­мін­ге­ма, яко­му вда­ло­ся зна­йти ма­ло­ві до мий вхід. Роз мі ри пе че ри про­сто шо­ку­ва­ли фо­то­гра­фа: під зем­лею опи­ни­ли­ся про­сто­рі га­ле­реї і ко­ри­до­ри, гро­ти й аль­ко­ви, по­бу­до­ва­ні для про­ве­де­н­ня ри­ту­аль­них обря­дів. Пе­че­ри роз­та­шо­ву­ю­ться під фер­мер­ськи­ми по­ля­ми, вхо­ди в них бу­ли за­му­ро­ва­ні мі­сце­ви­ми жи­те­ля­ми в 2012 ро­ці, ко­ли пред­став­ни­ки рі­зних суб­куль­тур ста­ли все ча­сті­ше на­ві­ду­ва­ти­ся в під­зем­ні ту­не­лі.

Під­зем­ний храм, на дум­ку до­слі­дни­ків, ду­же до­бре збе­ріг­ся. Пі­сля ли­ца­рів Ор­де­на там­плі­є­рів пе­че­ру ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли дру­ї­ди, язи­чни­ки та рі­зні ре­лі­гій­ні се­кти. Уча­сни­ків ре­лі­гій­них ор­га­ні­за­цій при­ва­блю­ва­ла можливість про­во­ди­ти свої обря­ди та це­ре­мо­нії по­тай від усіх. Ці­ка­во, що на­у­ко­вим від­кри­т­тям по­дію на­зва­ти скла­дно, адже, як ви­яви­ло­ся пі­сля роз­го­ло­су, про пе­че­ру дав­но бу­ло ві­до­мо вла­сни­кам зем­лі, на якій во­на зна­хо­ди­ться, та кра­є­знав­цям.

Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

ФОТО MICHAEL SCOTT/CATERS NEWS

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.