ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1867 р.

44 р. — до н. е. змов­ни­ки під час за­сі­да­н­ня се­на­ту в Ри­мі вби­ли ім­пе­ра­то­ра Гая Юлія Це­за­ря (на­ро­див­ся близь­ко 100 р. до н. е.).

1867 — ав­стрій­ці та угор­ці до­мо­ви­ли­ся про пе­ре­тво­ре­н­ня Ав­стрії на ду­а­лі­сти­чну дер­жа­ву — Ав­стро- Угор­щи­ну на чо­лі з ім­пе­ра­то­ром Фран­це­мЙо­си­фом.

1892 — у США за­па­тен­ту­ва­ли пер­ший у сві­ті еска­ла­тор.

1927 — роз­по­ча­ло­ся бу­дів­ни­цтво Дні­про­ГЕСу.

1937 — у Чи­ка­го від­крив­ся пер­ший банк до­нор­ської кро­ві.

1939 — сейм Кар­пат­ської Укра­ї­ни про­го­ло­сив не­за­ле­жність краю. Не­вдов­зі украї нський на­ціо­наль­но-ви­зволь­ний рух на За­кар­пат­ті бу­ло жор­сто­ко при­ду­ше­но угор­ськи­ми вій­ська­ми.

1939 — ні­ме­цькі вій­ська за­хо­пи­ли Пра­гу, по­пе­ре­дньо здо­був­ши фор­маль­ну зго­ду на це у без­воль­но­го ма­ріо­не­тко­во­го «по­стмюн­хен­сько­го» пре­зи­ден­та Че­хії Емі­ля Га­хи.

1946 — Ра­ду На­ро­дних Ко­мі­са­рів СРСР пе­ре­тво­ре­но на Ра­ду Мі­ні­стрів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.