Ви­бо­ри у Ні­дер­лан­дах і Єв­ро­па

Ек­спер­ти «Дня» — про шість осо­бли­во­стей

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Учо­ра у Ні­дер­лан­дах від­бу­ли­ся ви­бо­ри до пар­ла­мен­ту, у яких взя­ла ре­кор­дно ве­ли­ка кіль­кість по­лі­ти­чних пар­тій — 28. Втім, це да­ле­ко не єди­на осо­бли­вість во­ле­ви­яв­ле­н­ня у цій кра­ї­ні, яка єди­на зі всіх 28 дер­жав ЄС до­сі не ра­ти­фі­ку­ва­ла Уго­ду про асо­ці­а­ці­ю­між Укра­ї­но­ю­та ЄС. Тож зро­зумі­лим є ін­те­рес Ки­є­ва до ви­бо­рів у кра­ї­ні тюль­па­нів, де остан­нім ча­сом на­бра­ла по­пу­ляр­но­сті пра­во­по­пу­ліст­ська пар­тія сво­бо­ди PVV, лі­дер якої ви­сту­пає за ви­хід Ні­дер­лан­дів з ЄС.

Що­до осо­бли­во­стей цьо­го­рі­чних ви­бо­рів, то їх є кіль­ка.

По-пер­ше, у Ні­дер­лан­дах фа­кти­чно не­має по­ро­гу для пар­тій, що до­дає пев­ної ін­три­ги на пар­ла­мент­ських ви­бо­рах. Адже це озна­чає, що до за­ко­но­дав­чо­го ор­га­ну мо­же по­тра­пи­ти де­сять, а то й біль­ше пар­тій.

По-дру­ге, цьо­го ро­ку ви­бо­ри від­бу­ва­ю­ться на тлі су­пе­ре­чки Ні­дер- лан­дів з Ту­реч­чи­ною. На­га­да­є­мо, що ні­дер­ланд­ська вла­да за­бо­ро­ни­ла про­ве­де­н­ня на сво­їй те­ри­то­рії мі­тин­гів за уча­стю­ту­ре­цьких уря­дов­ців на під­трим­ку ре­фе­рен­ду­му зі збіль­ше­н­ня пов­но­ва­жень пре­зи­ден­та Ту­реч­чи­ни.

По-тре­тє, го­ло­су­ва­н­ня від­бу­ва­ло­ся бю­ле­те­ня­ми і ру­чка­ми, щоб уне­мо­жли­ви­ти втру­ча­н­ня у про­цес будь-якої ін­шої дер­жа­ви.

По-че­твер­те, очі­ку­є­ться, що най­біль­шо­ю­не­спо­ді­ван­ко­ю­на цих ви­бо­рах ста­не ре­зуль­тат «зе­ле­них» та їхньо­го но­во­го го­ло­ви Єс­се Кла­ве­ра, яко­му вда­ло­ся під­ня­ти рей­тинг ці­єї по­лі­ти­чної си­ли з трьох до 11%. Кла­вер зов­ні ду­же на­га­дує ка­над­сько­го прем’єра Джа­сті­на Трю­до, і ЗМІ йо­го ча­сто зо­бра­жу­ють сим­па­ти­чним «плей­бо­єм» у по­лі­ти­ці.

По-п’яте, про­ти­бор­ство між пар­ті­я­ми від­бу­ва­є­ться не за про­грам­ни­ми по­ло­же­н­ня­ми, а за сві­то­гля­дом. Як ска­зав «Дню» укра­їн­ський ди­пло­мат, на умо­вах off the record, сві­то­гля­дне про­ти­сто­я­н­ня по­ля­гає у на­сту­пно­му: чи за­ли­ша­ться Ні­дер­лан­ди осно­во­ю­Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу і бу­дуть про­дов­жу­ва­ти ко­ри­сту­ва­тись усі­ма пе­ре­ва­га­ми між­на­ро­дно­го спів­ро­бі­тни­цтва, за що ви­сту­пає чин­ний прем’єр, лі­дер пра­во­лі­бе­раль­ної «На­ро­дної пар­тії за сво­бо­ду та де­мо­кра­тію» (VVD) Марк Рют­те, чи, як ка­же лі­дер пра­во­по­пу­ліст­ської «Пар­тії за сво­бо­ду» (PVV) Ге­ерт Віл­дерс, «ми по­вер­не­мо Ні­дер­лан­ди ні­дер­ланд­цям, і нам біль­ше ні­чо­го не ди­кту­ва­ти­ме Брюс­сель».

Тож основ­на бо­роть­ба за ман­да­ти у 150-мі­сно­му пар­ла­мен­ті то- чи­ться між на­зва­ни­ми ви­ще пар­ті­я­ми VVD і PVV. Та­кож на зна­чну кіль­кість місць у пар­ла­мен­ті мо­жуть роз­ра­хо­ву­ва­ти пар­тії «Хри­сти­ян­сько- де­мо­кра­ти­чний за­клик » (CDA) та «Де­мо­кра­ти 66».

Згі­дно з остан­ні­ми опи­ту­ва­н­ня­ми, VVD змо­гла ви­рва­тись упе­ред у пер­шу чер­гу зав­дя­ки то­му, що біль­шість ні­дер­ланд­ців під­три­мує Рют­те у то­му, як він по­во­див­ся під час кон­флі­кту з Ту­реч­чи­ною. У ці­єї по­лі­ти­чної си­ли очі­ку­є­ться 27 ман­да­тів, на дру­го­му мі­сці — D66 з 20, на тре­тьо­му — «зе­ле­ні» з 20, на че­твер­то­му — пар­тія SDA з 19, а пар­тія Віл­дер­са PVV опи­ни­лась на п’ято­му мі­сці з 16 ман­да­та­ми.

І, ви­хо­дя­чи з та­ких да­них, для ство­ре­н­ня ко­а­лі­цій­но­го уря­ду зна­до­бля­ться при­найм­ні чо­ти­ри — цен­трист­ська пар­тія D66, хри­сти­ян­ські де­мо­кра­ти, со­ці­а­лі­сти та «зе­ле­ні». При цьо­му ці по­лі­ти­чні си­ли вже ого­ло­си­ли про не­ба­жа­н­ня уря­ду­ва­ти з пар­ті­є­ю­Віл­дер­са.

РЮТ­ТЕ «ВКРАВ ШОУ» У ВІЛ­ДЕР­СА

Стра­те­гі­чний ана­лі­тик Га­азь­ко­го цен­тру стра­те­гі­чних до­слі­джень Сей­брен де ЙОНГ ска­зав у ко­мен­та­рі «Дню», що ці пар­ла­мент­ські ви­бо­ри є най­ва­жли­ві­ши­ми за остан­ні ро­ки. «Єв­ро­па зі­ткну­лась з Брек­зи­том, бо­ре­ться з по­пу­ліст­ським і згу­бним втру­ча­н­ням з бо­ку зов­ні­шніх сил (а са­ме Ро­сії) у свої ви­бор­чі про­це­си. У Ні­дер­лан­дах про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків спо­сте­рі­га­є­ться під­йом пар­тії PVV Віл­дер­са. Йо­го від­вер­тий по­пу­лізм ста­но­вить ре­аль­ну за­гро­зу для тра­ди­цій­них по­лі­ти­чних пар­тій. Во­дно­час ви­гля­дає так, що ні­дер­ланд­ці не­вдо­во­ле­ні ба­га­тьма ре­ча­ми, по­при те, що, згі­дно з да­ни­ми, на­ша кра­ї­на на­справ­ді ду­же до­бре по­чу­ва­є­ться. Віл­дерс грає на стра­ху і емо­ці­ях лю­дей, і йо­му це вда­є­ться. Існує ри­зик то­го, що зав­тра ми про­ки­не­мо­ся з пар­ті­єю Віл­дер­са, яка ма­ти­ме най­біль­ше ман­да­тів», — по­яснив екс­перт.

Втім, вва­жає він, на­віть якщо так тра­пи­ться, лі­де­ру PVV бу­де ду­же скла­дно сфор­му­ва­ти ко­а­лі­цію. По­зи­ції йо­го пар­тії на­стіль­ки ді­а­ме­траль­но про­ти­ле­жні то­му, чо­го хо­чуть ін­ші пар­тії, від­так він зму­ше­ний бу­де пі­ти на ком­про­міс — що ма­ло­ймо­вір­но з йо­го бо­ку, по­яснив екс­перт.

За йо­го сло­ва­ми, втру­тив­шись у ви­рі­ше­н­ня ні­дер­ланд­сько-ту­ре­цько­го кон­флі­кту, Рют­те, мі­ністр за­кор­дон­них справ Берт Кун­дерс (PvdA) і ві­це-прем’єр по­ста­ли як «дер­жав­ни­ки» і «вкра­ли» шоу у Віл­дер­са.

ЧЕРГОВИЙ «ТЕСТ НА МІЦНІСТЬ» ДЛЯ ЄС

Зі сво­го бо­ку, за­сту­пник ди­ре­кто­ра Ін­сти­ту­ту сві­то­вої по­лі­ти­ки Ка­те­ри­на За­рем­бо на­зва­ла осо­бли­ві­стю ви­бо­рів у Ні­дер­лан­дах зма­га­н­ня двох про­ти­ле­жних сил: уль­тра­пра­вої «Пар­тії сво­бо­ди» Гер­та Віл­дер­са та по­мір­ко­ва­ної про­єв­ро­пей­ської «Пар­тії за сво­бо­ду та де­мо­кра­тію» чин­но­го прем’єра. На її дум­ку, іро­нія си­ту­а­ції по­ля­гає в то­му, що зав­дя­ки ні­дер­ланд­сько-ту­ре­цько­му ди­пло­ма­ти­чно­му скан­да­лу пар­тія Рют­те мо­же за­ро­би­ти со­бі кіль­ка ба­лів на по­лі, яке тра­ди­цій­но за­йма­ють на­ціо­на­лі­сти, а са­ме на ан­ти­ім­мі­гра­цій­них на­стро­ях ці­єї по­лі­ти­чної си­ли та їхніх ви­бор­ців.

Па­ні За­рем­бо вва­жає, що ці ви­бо­ри — черговий «тест на міцність» для ЄС. На її дум­ку, пе­ре­мо­га «Пар­тії сво­бо­ди» бу­де озна­ча­ти подаль­ший роз­ви­ток по­пу­лі­зму, аж до мо­жли­во­го Nexit. «Пе­ре­мо­га пар­тії Рют­те, нав­па­ки, по­ка­же, що ЄС зда­тний оду­жа­ти від епі­де­мії по­пу­лі­зму. Ва­жли­во, що Ні­дер­лан­дам в ці­ло­му істо­ри­чно при­та­ман­ний єв­ро­ске­пти­цизм, і пе­ре­мо­га про­єв­ро­пей­ської пар­тії у та­кій кра­ї­ні бу­ла б ду­же по­ту­жним по­зи­тив­ним си­гна­лом для май­бу­тньо­го ЄС. На цьо­му тлі вар­то звер­ну­ти ува­гу на по­сту­по­ве зро­ста­н­ня рей­тин­гу пар­тії Рют­те, яко­го в пев­ний мо­мент вже на­віть «спи­са­ли» з по­лі­ти­чно­го Олім­пу Ні­дер­лан­дів, аж до лі­дер­ської по­зи­ції», — на­го­ло­шує екс­перт.

РЮТ­ТЕ БУ­ДЕ ФОРМУВАТИ ТРЕТІЙ УРЯД: РЮТ­ТЕ-3

Одно­зна­чно да­ні опи­ту­вань свід­чать про те, що Рют­те бу­де формувати третій уряд: Рют­те-3, вва­жає спів­ро­змов­ник «Дня»РРю. За йо­го сло­ва­ми, на да­но­му ета­пі еко­но­мі­ка в гар­но­му ста­ні, існує пер­спе­кти­ва зро­ста­н­ня, від­кри­ва­є­ться ба­га­то ре­сто­ра­нів, ма­га­зи­нів, роз­ви­ва­є­ться ма­лий і се­ре­дній бі­знес. Тож ви­бір по­ля­га­ти­ме між тим, щоб під­три­ма­ти тен­ден­ці­ю­до еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня і ста­біль­но­сті чи зви­ну­ва­ти­ти у сво­їх мо­жли­вих про­бле­мах му­суль­ман, бі­жен­ців, пе­ре­се­лен­ців. «Ме­ні зда­є­ться, що гол­ланд­ці більш пра­гма­ти­чні, і все ж та­ки бу­дуть ви­хо­ди­ти з то­го, що во­ни ма­ють по­зи­тив­но­го», — ска­зав ди­пло­мат.

Зви­чай­но, на­го­ло­сив він, пе­ре­мо­га Рют­те і ство­ре­н­ня ко­а­лі­ції з ти­ми пар­ті­я­ми, які йо­го під­три­му­ють, є ду­же ва­жли­во­ю­для нас, бо це зна­чно по­лег­шить про­хо­дже­н­ня в се­на­ті Уго­ди про асо­ці­а­ці­ю­між Укра­ї­но­ю­та ЄС, яку вже схва­ли­ла ни­жня па­ла­та пар­ла­мен­ту.

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.