Учні учнів

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День» ФОТО ЄВГЕНА ЧЕКАЛІНА

18і 19 бе­ре­зня на Ма­лій сце­ні Ки­їв­сько­му те­а­трі дра­ми і ко­ме­дії на лі­во­му бе­ре­зі Дні­пра від­бу­де­ться прем’єра ко­ме­дії — «Два­над­ця­та ніч, або Що за­хо­че­те» (пе­ре­клад укра­їн­сько­ю­мо­во­ю­зро­бив Юрій Ан­дру­хо­вич). Над ці­є­ю­по­ста­нов­ко­ю­ві­до­мий ре­жи­сер Дми­тро Бо­го­ма­зов пра­цю­вав ра­зом із ко­ле­го­ю­Ан­дрі­єм Са­мі­ні­ним — акто­ром те­а­тру та ви­кла­да­чем актор­ської май­стер­но­сті Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту те­а­тру, кі­но і те­ле­ба­че­н­ня ім. І.Кар­пен­ка-Ка­ро­го, ху­до­жник — Пе­тро Бо­го­ма­зов, му­зи­чне рі­ше­н­ня — Оле­ксандр Бе­гма і хо­ре­о­граф — Оле­ксій Скля­рен­ко.

Впер­ше на Ма­лій сце­ні те­а­тру гра­ти­муть май­бу­тні акто­ри — сту­ден­ти тре­тьо­го кур­су те­а­траль­но­го уні­вер­си­те­ту (май­стер­ня Д. Бо­го­ма­зо­ва), яких мо­жна на­зва­ти учня­ми учнів. Річ у то­му, що май­же 25 ро­ків то­му, ко­ли Дми­тро Ми­хай­ло­вич сам ще на­вчав­ся на кур­сі Ми­тни­цько­го, Еду­ард Мар­ко­вич дав мо­жли­вість Бо­го­ма­зо­ву про­я­ви­ти се­бе, як ре­жи­сер, а ни­ні вже йо­го учні КНУТКіТ про­де­мон­стру­ють свій актор­ський хист. За сло­ва­ми Д. Бо­го­ма­зо­ва, «Два­над­ця­та ніч» — це каз­ка про ко­ха­н­ня, пе­ред яким руй­ну­ю­ться всі пе­ре­по­ни. І зов­сім не ва­жли­во, в яко­му ча­сі і мі­сці від­бу­ва­ю­ться всі не­зви­чай­ні по­дії, на­пи­са­ні Шек­спі­ром. Ку­ме­дні істо­рії, ро­зі­гра­ші, ви­тів­ки ге­ро­їв, які мрі­ють про лю­бов, але... при­стра­сно за­ко­ху­ю­ться зов­сім не в то­го, хто го­то­вий від­кри­ти своє сер­це. Тут є ці­лий во­до­грай ін­триг, за­га­док, пе­ре­в­дя­гань...»

До ре­чі, це не пер­ший спіль­ний твор­чий про­ект лі­в­обе­реж­ців та Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту те­а­тру, кі­но і те­ле­ба­че­н­ня ім. І.Кар­пен­ка-Ка­ро­го. На­га­да­є­мо, ди­плом­ні ви­ста­ви вже гра­ли учні кур­су про­фе­со­ра Юрія Ви­со­цько­го — це бу­ла каз­ка «По­пе­лю­шка», а не­що­дав­но від­бу­ла­ся прем’єра ви­ста­ви «За­ба­ва», по­став­ле­на за мо­ти­ва­ми тво­рів Сла­во­ми­ра Мро­же­ка де гра­ли ви­пу­скни­ки IV актор­сько­го кур­су. За сло­ва­ми ху­до­жньо­го ке­рів­ни­ка Те­а­тру дра­ми і ко­ме­дії Е. Ми­тни­цько­го, спіль­на спів­пра­ця лі­в­обе­реж­ців і КНУТКіТ бу­де про­дов­же­на.

зі­гра­ють шек­спі­рів­ську «Два­над­ця­ту ніч, або Що за­хо­че­те»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.