Чо­му на до­ро­гах ями?

Дер­жа­у­ди­тслу­жба ви­яви­ла за­ви­ще­н­ня вар­то­сті ре­мон­ту ав­то­до­ріг сто­ли­ці на 11 міль­йо­нів гри­вень

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Фа­хів­ці Дер­жа­у­ди­тслу­жби за­вер­ши­ли пла­но­ву ре­ві­зію фі­нан­со­во-го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті ко­му­наль­ної кор­по­ра­ції «Ки­ї­вав­то­дор» за пе­рі­од з сі­чня 2014-го по ве­ре­сень 2016 ро­ку. Як по­ві­до­ми­ла «Дню» у прес­слу­жбі ві­дом­ства, при цьо­му ви­яв­ле­но за­ви­ще­н­ня вар­то­сті ре­мон­тів ав­то­шля­хів м. Ки­є­ва під­ря­дни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми на су­му май­же 11 міль­йо­нів гри­вень. Зокре­ма, під­ря­дни­ки без­під­став­но збіль­ши­ли об­ся­ги ви­ко­на­них ро­біт, вклю­чив­ши до від­по­від­них актів не­до­сто­вір­ні да­ні про ви­ко­ри­ста­ні ма­те­рі­а­ли та бу­ді­вель­ні ма­ши­ни, а та­кож не­пра­виль­но за­сто­су­ва­ли нор­ми та роз­цін­ки.

Одна з під­ря­дних ор­га­ні­за­цій — ТОВ « Тілль­ман Ін­жи­ні­рінг» у хо­ді пе­ре­вір­ки на­віть пе­ре­шко­джав фа­хів­цям Дер­жа­у­ди­тслу­жби. Че­рез це не­мо­жли­во бу­ло про­ве­сти зу­стрі­чну звір­ку, аби до­ку­мен­таль­но під­твер­ди­ти вар­тість ро­біт з ка­пі­таль­но­го ре­мон­ту Пів­ден­но­го мо­сту че­рез р. Дні­про ( Дар­ни­цький ра­йон м. Ки­є­ва) на су­му по­над 46 міль­йо­нів гри­вень, ви­ко­на­них на за­мов­ле­н­ня « Ки­ї­вав­то­до­ру » . Під час ре­ві­зії ви­яв­ле­но та­кож по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства у сфе­рі за­ку­пі­вель за дер­жав­ні ко­шти. Так, кор­по­ра­ція не від­мі­ни­ла тор­гів та укла­ла з під­ря­дни­ка­ми до­го­во­ри на за­галь­ну су­му май­же 418 міль­йо­нів гри­вень, по­при не­від­по­від­ність про­по­зи­цій уча­сни­ків ви­мо­гам до­ку­мен­та­ції кон- кур­сних тор­гів. Про ре­зуль­та­ти ре­ві­зії по­ві­дом­ле­но Ки­їв­ську мі­ську дер­жав­ну адмі­ні­стра­цію, а від­по­від­ні ма­те­рі­а­ли на­ді­сла­но до Го­лов­но­го слід­чо­го управ­лі­н­ня На­ціо­наль­ної по­лі­ції Укра­ї­ни.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.