Ка­хов­ська ГЕС-2 – по­пе­ре­ду дер­жав­на екс­пер­ти­за

Den (Ukrainian) - - День України -

Бу­дів­ни­цтво но­вої стан­ції пла­ну­ють роз­по­ча­ти 2019 ро­ку

Не­що­дав­но під час за­сі­да­н­ня Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів Укра­ї­ни бу­ло схва­ле­но роз­по­ря­дже­н­ня« Про схва­ле­н­ня те­хні­ко­еко­но­мі­чно­го об­ґрун­ту­ва­н­ня« Бу­дів­ни­цтво Ка­хов­сько­ї­ГЕС-2».Фі­нан­су­ва­н­ня­про­е­кт­упе­ре­дба­че­но­за­ра­ху­но­кта­ри­фу­на­ви­ро­бни­цтво­еле­ктри­чно­ї­енер­гі­ї­ПАТ«Укр­гі­дро­енер­го»,вла­сни­хко­штів під­при­єм­ства, та кре­ди­тних ко­штів, на­да­них під дер­жав­ні га­ран­тії на умо­вах спів­фі­нан­су­ва­н­ня Єв­ро­пей­ським бан­ком ре­кон­стру­кції і роз­ви­тку та Єв­ро­пей­ським ін­ве­сти­цій­ним бан­ком.

В «Укр­гі­дро­енер­го» по­ві­дом­ля­ють, що для опти­мі­за­ції ро­бо­ти Ка­хов­сько­го гі­дро­ву­зла не­об­хі­дно збіль­ши­ти йо­го вста­нов­ле­ну по­ту­жність шля­хом вво­ду до­да­тко­вих гі­дро­а­гре­га­тів. Це до­зво­лить під­ви­щи­ти ви­ко­ри­ста­н­ня сто­ку всі­ма тур­бі­на­ми Ка­хов­ської ГЕС до 95%, і тим са­мим, збіль­ши­ти ви­ро­бле­н­ня еле­ктро­енер­гії.

Но­ву ГЕС бу­ду­ва­ти­муть по­бли­зу сіл Ко­за­цьке і Ве­се­ле Бе­ри­слав­сько­го ра­йо­ну. Не­що­дав­но тут про­йшли гро­мад­ські слу­ха­н­ня з цьо­го пи­та­н­ня. Як го­во­рять оче­вид­ці слу­хань, лю­ди не­до­ста­тньо по­ін­фор­мо­ва­ні що­до ме­ти і кін­це­во­го ефе­кту від бу­дів­ни­цтва ГЕС, пам’ята­ють не­га­тив­ні на­слід­ки від вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію Ка­хов­ської ГЕС, ато­му по­бо­ю­ю­ться, щ оце впли­не на ве­де­н­ня їх го­спо­дар­ства. Зокре­ма, йде­ться про пе­ре­не­се­н­ня на час бу­дів­ни­цтва ав­то­мо­біль­ної до­ро- ги, де роз­та­шо­ва­ні де­ся­тки тор­го­вих то­чок мі­сце­вих ме­шкан­ців. Та­кож під­ні­ма­ли пи­та­н­ня на­слід­ків бу­дів­ни­цтва для еко­ло­гії ре­гіо­ну і зокре­ма мі­ста Но­ва Ка­хов­ка. Йде­ться про за­то­пле­н­ня При­дні­пров­сько­го пар­ку, остро­ва Ко­за­цький та ін­ших об’єктів.

Зі сво­го бо­ку в ке­рів­ни­цтві «Укр­гі­дро­енер­го» за­пев­ня­ють, що бу­дів­ни­цтво но­вої стан­ції охо­пить низ­ку со­ці­аль­них про­е­ктів, а на жит­тє­ді­яль­ність мі­сце­вих ме­шкан­ців впли­не по­зи­тив­но за ра­ху­нок збіль­ше­н­ня ро­бо­чих місць на са­мо­му бу­дів­ни­цтві. Як за­явив го­лов­ний ін­же­нер про­е­кту «Бу­дів­ни­цтво Ка­хов­ської ГЕС-2» ПАТ «Укр­гі­дро­про­ект» Ана­то­лій Жа­кун, на со­ці­аль­ні про­е­кти бу­де за­лу­че­но орі­єн­тов­но 200 млн гри­вень. Та­кож він по­ві­до­мив, що ком­па­нія по­тур­бу­є­ться про збе­ре­же­н­ня та­ких куль­тур­но-істо­ри­чних пам’яток, як ве­жа Ві­тов­та та ма­є­ток кня­зя Тру­бе­цько­го, які роз­та­шо­ва­ні у Ве­се­ло­му і Ко­за­цько­му. Що­до за­хи­сту бе­ре­гів Дні­пра Жа­кун за­явив, що в про­е­кті пе­ред­ба­че­но орі­єн­тов­но 300 млн грн, які бу­дуть спря­мо­ва­ні на бу­дів­ни­цтво бе­ре­го­за­хи­сних спо­руд.

На­ра­зі про­ект Ка­хов­ської ГЕС-2 має прой­ти дер­жав­ну екс­пер­ти­зу що­до впли­ву на дов­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще. Са­ме ж бу­дів­ни­цтво пла­ну­ють роз­по­ча­ти у 2019 ро­ці, яке три­ва­ти­ме близь­ко 6 ро­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.