«Дрі­жджі» для на­у­ки

Den (Ukrainian) - - День України -

МОН збіль­шить під­трим­ку мо­ло­дих уче­них

На цьо­му на­го­ло­си­ла мі­ністр осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни Лі­лія ГРИНЕВИЧ під час за­сі­да­н­ня Ко­ле­гії МОН, де го­ло­ва Ра­ди мо­ло­дих уче­них при МОН Юрій Кра­щен­ко пред­ста­вив до­по­відь про про­бле­ми сти­му­лю­ва­н­ня мо­ло­ді до на­у­ко­вої ді­яль­но­сті.

«То­рік, щоб під­три­ма­ти мо­ло­дих на­у­ков­ців, мі­ні­стер­ство за­по­ча­тку­ва­ло Кон­курс на­у­ко­вих про­е­ктів для мо­ло­дих уче­них, у ме­жах яко­го ві­ді­бра­ли 79 про­е­ктів-пе­ре­мож­ців. Впер­ше мо­ло­дим на­у­ко­вим ко­ле­кти­вам на­да­ли мо­жли­вість са­мо­стій­но здій­сню­ва­ти на­у­ко­ві до­слі­дже­н­ня і роз­роб­ки. Цьо­го ро­ку ми збіль­ши­ли су­му фі­нан­су­ва­н­ня кон­кур­су, яка за­га­лом ста­но­ви­ти­ме 28,4 міль­йо­на гри­вень», — ци­тує Лі­лі­ю­Гри­не­вич сайт Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки.

За сло­ва­ми го­ло­ви Ра­ди мо­ло­дих уче­них при МОН Юрія Кра­щен­ка, цей кон­курс є гар­ним мо­ти­ва­цій­ним ін­стру­мен­том для на­у­ков­ців.

Го­ло­ва Ра­ди та­кож акцен­ту­вав ува­гу на пе­ре­по­нах, які існу­ють сьо­го­дні для мо­ло­дих уче­них. Зокре­ма, на про­бле­мах фі­нан­су­ва­н­ня. Як по­ві­дом­ля­ють на сай­ті МОН, во­ни сто­су­ю­ться як то­чко­вих мо­мен­тів, на­при­клад, бра­ку ко­штів у бю­дже­ті 2017 ро­ку на пре­мії та сти­пен­дії для мо­ло­дих уче­них, так і стра­те­гі­чних пи­тань — за­без­пе­че­н­ня жи­тлом мо­ло­дих на­у­ков­ців, роз­роб­ки ін­стру­мен­тів для по­вер­не­н­ня мо­ло­дих уче­них з-за кор­до­ну то­що. Чле­ни Ко­ле­гії за­про­по­ну­ва­ли низ­ку ва­рі­ан­тів рі­шень для по­лі­пше­н­ня ці­єї си­ту­а­ції.

Не­за­ба­ром Ра­да мо­ло­дих уче­них до­дасть до про­е­кту рі­ше­н­ня Ко­ле­гії МОН усі отри­ма­ні про­по­зи­ції та за­ува­же­н­ня, а по­тім до­ку­мент, який до­по­мо­же збіль­ши­ти під­трим­ку мо­ло­дих вче­них, за­твер­дять.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.