АНКАРА – КИЇВ: продовження діа­ло­гу

Екс­перт: прем’єр-мі­ністр Йил­ди­рим під­твер­див під­трим­ку Ту­реч­чи­ною су­ве­ре­ні­те­ту, те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті і по­лі­ти­чної єд­но­сті Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Учо­ра прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман за­вер­шив дво­ден­ний офі­цій­ний ві­зит до Ту­ре­чи­ни, який став про­дов­же­н­ням ре­гу­ляр­но­го діа­ло­гу між ви­со­ко­по­са­дов­ця­ми обох кра­їн. На­га­да­є­мо, у лю­то­му ми­ну­ло­го ро­ку ві­зит до Ки­є­ва здій­снив то­ді­шній гла­ва ту­ре­цько­го уря­ду Да­ву­то­глу. « День » на­пи­сав у ма­те­рі­а­лі під на­звою«Київ — Анкара: ам­бі­тний по­ря­док ден­ний? Екс­перт: ту­ре­цький ве­ктор на­шої зов­ні­шньої по­лі­ти­ки є най­більш успі­шним в остан­ні ча­си» у но­ме­рі за 15 бе­ре­зня про очі­ку­ва­н­ня укра­їн­ської сто­ро­ни від цьо­го ві­зи­ту. Ми та­кож по­про­си­ли про­ко­мен­ту­ва­ти зна­че­н­ня цьо­го ві­зи­ту з то­чки зо­ру Ан­ка­ри у ра­дни­ка-за­сту­пни­ка по­сла Ту­реч­чи­ни в Укра­ї­ні Озгю­на ТАЛУ.

За йо­го сло­ва­ми, під час зу­стрі­чі прем’ єр- мі­ні­стра Грой­сма­на з ту­ре­цьким ко­ле­го­ю­Бі­на­лі Йил­ди­ри­мом оби­два лі­де­ри зна­йшли мо­жли­вість роз­гля­ну­ти всі аспе­кти дво­сто­рон­ніх від­но­син між Ту­реч­чи­но­юі Укра­ї­ною, по­чи­на­ю­чи зі спів­ро­бі­тни­цтва в га­лу­зі еко­но­мі­ки і тор­гів­лі. «Во­ни по­го­ди­ли­ся з тим, щоб якнай­ско­рі­ше укла­сти уго­ду про віль­ну тор­гів­люі від­но­ви­ти уго­ду по за­охо­чен­нюі за­хи­сту вза­єм­них ін­ве­сти­цій і про уни­кне­н­ня по­двій­но­го опо­да­тку­ва­н­ня в цій га­лу­зі. Наш прем’єр-мі­ністр ви­сло­вив по­дя­ку за зу­си­л­ля прем’єр-мі­ні­стра Грой­сма­на ви­рі­ши­ти як про­бле­ми ту­ре­цьких ін­ве­сто­рів в Укра­ї­ні, так і для за­лу­че­н­ня подаль­ших іно­зем­них ін­ве­сти­цій. Прем’ єр- мі­ні­стри та­кож обмі­ня­ли­ся дум­ка­ми про си­ту­а­ці­юв Кри­му і на схо­ді Укра­ї­ни. Під час пе­ре­го­во­рів прем’єр-мі­ністр Йил­ди­рим під­твер­див під­трим­ку Ту­реч­чи­ною су­ве­ре­ні­те­ту, те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті і по­лі­ти­чної єд­но­сті Укра­ї­ни, а та­кож про­гра­ми ре­форм, що ре­а­лі­зу­є­ться уря­дом Укра­ї­ни», — ска­зав пан Талу. За йо­го сло­ва­ми, під­пи­са­ні під час ві­зи­ту уго­ди про вза­єм­ні по­їзд­ки з ви­ко­ри­ста­н­ням по­свід­чень осо­би і про спів­пра­цюв га­лу­зі ви­щої осві­ти бу­дуть змі­цню­ва­ти існу­ю­чі до­брі від­но­си­ни і кон­та­кти між ту­ре­цьким та укра­їн­ським на­ро­дом і по­гли­блю­ва­ти­муть на­у­ко­ве спів­ро­бі­тни­цтво.

Пан Талу та­кож роз­по­вів, що у се­ре­ду у про­гра­мі Грой­сма­на за­пла­но­ва­ні від­ві­ди­ни «SAHA Стам­бул» (спе­ці­аль­ної зо­ни для обо­рон­но­їйа­е­ро­ко­смі­чно­ї­про­ми­сло­во­сті­вТе­хно­пар­ку­Стам­бу­ла),зу­стрі­чіз­ту­ре­цьки­ми­бі­зне­сме­на­ми­і­у­ча­стьу­ту­рецьк оукра­їн­сько­му бі­знес-фо­ру­мі ра­зом із за­сту­пни­ком прем’єр­мі­ні­стра Ту­реч­чи­ни Ме­хме­том Шим­ше­ком. «Бі­знес-фо­ру­мі та­кож по­ви­нен ста­ти ко­ри­сною пла­тфор­мо­ю­для вста­нов­ле­н­ня ді­ло­вих кон­та­ктів для бі­зне­су. Ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що ві­зит прем’єр-мі­ні­стра Грой­сма­на спри­я­ти­ме подаль­шо­му по­лі­пшен­ню дво­сто­рон­ніх від­но­син, осо­бли­во в га­лу­зі еко­но­мі­ки, тор­гів­лі, вза­єм­них ін­ве­сти­цій і обо­рон­ної про­ми­сло­во­сті», — на­го­ло­сив ту­ре­цький ди­пло­мат, по­ві­дом­ляє Ми­ко­ла СІРУК, «День».

ФОТО З САЙТА KMU.GOV.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.