Про­від­ні по­лі­ти­ки Бра­зи­лії ста­нуть фі­гу­ран­та­ми спра­ви про ко­ру­пцію

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ген­про­ку­рор Бра­зи­лії Ро­дрі­гу Жа­но вчо­ра на­пра­вив до Вер­хов­но­го су­ду кра­ї­ни за­пит про про­ве­де­н­ня 83 кри­мі­наль­них роз­слі­ду­вань, пов’яза­них зі спра­во­ю­про ко­ру­пці­ю­нав­ко­ло бра­зиль­ської дер­жав­ної на­фто­га­зо­вої ком­па­нії Petrobras. Іме­на чи­нов­ни­ків зі « спи­ску Жа­но » не ві­до­мі, про­те, за да­ни­ми бра­зиль­ських ЗМІ, се­ред них — п’яте­ро мі­ні­стрів уря­ду кра­ї­ни і чи­слен­ні чле­ни пар­ла­мен­ту. Пе­ре­дба­ча­є­ться, що фі­гу­ран­та­ми но­вих кри­мі­наль­них роз­слі­ду­вань мо­жуть ста­ти мі­ністр за­кор­дон­них справ Бра­зи­лії Ало­і­зіу Ну­нес, а та­кож ко­ли­шні пре­зи­ден­ти кра­ї­ни Лу­їс Іна­сіу Лу­ла та Сіл­ва і Діл­ма Рус­сефф. Що­до двох остан­ніх вже ве­ду­ться кри­мі­наль­ні роз­слі­ду­ва­н­ня за зви­ну­ва­че­н­ням у ко­ру­пції. Під­ста­во­ю­для за­пи­тів Жа­но ста­ли свід­че­н­ня 77 топ-ме­не­дже­рів і спів­ро­бі­тни­ків бра­зиль­сько­го бу­ді­вель­но­го кон­цер­ну Odebrecht, який є під­ря­дни­ком ком­па­нії Petrobras.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.