Хи­мер­ні фор­ми і ме­тал

17 бе­ре­зняу США від­кри­є­ться­пер­ша пер­со­наль­на ви­став­ка Михайла Де­я­ка

Den (Ukrainian) - - Культура - Ви­став­ка три­ва­ти­ме до 2 кві­тня. Алі­са АНТОНЕНКО

Ukrainian Institute of America спіль­но із Voloshyn Gallery (Київ, Укра­ї­на) пред­став­ля­ють пер­со­наль­ну ви­став­ку Михайла Де­я­ка Recent Works, на якій бу­дуть по­ка­за­ні жи­во­пи­сні тво­ри, а та­кож ба­ре­льє­фи та об’єкти з ме­та­лу, ство­ре­ні за остан­ні кіль­ка ро­ків. Ек­спо­зи­ція скла­да­ти­ме­ться з по­над двад­ця­ти ро­біт із се­рій Space, Chairs, Rain, Genesis, Klitschko Brothers Emotions. Ку­ра­то­ри ви­став­ки Вол­тер Гой­диш і Ма­ксим та Юлія Во­ло­ши­ни, по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua.

Ми­хай­ло Де­як — пред­став­ляє мо­ло­де по­ко­лі­н­ня ху­до­жни­ків Укра­ї­ни. Він пра­цює на ме­жі не­о­екс­пре­сіо­ні­зму і мі­ні­ма­лі­зму, екс­пе­ри­мен­тує з ма­те­рі­а­ла­ми. Ве­де актив­ну ви­став­ко­ву ді­яль­ність, кар­ти­ни ху­до­жни­ка ча­сто мо­жна зу­стрі­ти на ау­кціо­нах. Пер­ший між­на­ро­дний здо­бу­ток Михайла да­ту­є­ться 2013 ро­ком, то­ді йо­го кар­ти­на « Та­бу­ре­тки » уві­йшла до де­ся­тки най­до­рож­чих ро­біт укра­їн­ських ху­до­жни­ків, про­да­них за рік на від­кри­тих тор­гах.

На ви­став­ці у США бу­дуть про­де­мон­стро­ва­ні аб­стра­ктні скуль­пту­ри із ци­клу Genesis, над яким ху­до­жник пра­цює остан­ній рік. Genesis є своє­рі­дним за­со­бом пі­зна­н­ня, що дає мо­жли­вість гля­да­чам по­мір­ку­ва­ти над де­яки­ми пи­та­н­ня основ сві­то­бу­до­ви. Як за­зна­чає ав­тор: « Ге­не­зис — це ство­ре­н­ня чо­гось. Об’ єкти з ме­та­лу, які ви за­раз ба­чи­те, мо­жуть бу­ти ва­шим порт­ре­том або ж ін­тер­пре­та­ці­єю да­ної си­ту­а­ції, пе­ре­да­ної крізь при­зму мо­го ху­до­жньо­го сприйня­т­тя. Про­хо­дя­чи крізь моє став­ле­н­ня, зов­ні­шній світ на­бу­ває див­них та хи­мер­них форм».

Ба­ре­льє­фи Water із ци­клу Genesis та­кож ви­ко­на­ні із ме­та­лу, і зо­бра­жу­ють тов­щі во­ди. Не­мов за­сти­глі на се­кун­ду в ме­та­лі хви­лі, що ча­сом бур­хли­ві, ча­сом спо­кій­ні­ші, бла­ки­тно-си­ні або гли­бо­ко-чор­ні. Як тіль­ки-но гля­дач по­чи­нає ру­ха­тись повз, «во­да» ожи­ває зав­дя­ки змі­ні блі­ків та ре­фле­ксів, що від­би­ва­ю­ться на по­верх­ні.

Та­кож на ви­став­ці пред­став­ле­ні ро­бо­ти із ци­клу Space. Це ла­ко­ні­чна і спо­кій­на се­рія кар­тин, пе­ре­ва­жно мі­ні­ма­лі­сти­чні пей­за­жі. По­оди­но­кий ста­фаж — фі­гур­ки лю­дей які де-не-де зу­стрі­ча­ю­ться на кар­ти­нах, ли­ше під­кре­слю­ють ве­лич та мас­шта­бність ланд­ша­фтів. Ха­ра­ктер­ною при­кме­тою цих кар­тин є при­су­тність лі­нії го­ри­зон­ту, що десь про­хо­дить ду­же низь­ко, ви­ді­ля­ю­чи гли­би­ну і без­ме­жність обрію, а десь нав­па­ки, мо­ну­мен­таль­ні й мов­ча­зні схи­ли і па­гор­би від­ти­ска­ють шма­то­чок не­ба до краю кар­тин­ної пло­щи­ни. Іно­ді не­бо­схил роз­ми­тий і не­чі­ткий, але всю­ди ав­тор уни­кає пе­ре­дньо­го пла­ну, щоб пе­ре­да­ти ши­ро­чінь і не­о­гля­дність пей­за­жу...

ІЛЮСТРАЦІЯ З САЙТА ESPRESO.TV

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.