«Ді­во­чий ви­но­град» — 25 бе­ре­зня, Мо­ло­дий те­атр (Ка­мер­на сце­на)

Den (Ukrainian) - - Культура -

Одна з най­ка­со­ві­ших сто­ли­чних прем’ єр 2016 ро­ку ство­ре­на за п’ єсою « Ди­ру­ва­тий ка­мінь» Ми­ко­ли Ко­ля­ди. Пе­ре­клав твір укра­їн­ською мо­вою і по­ста­вив ви­ста­ву та­ла­но­ви­тий, мо­ло­дий ре­жи­сер Сер­гій Кор­ні­єн­ко (хо­ре­о­граф — Сві­тла­на Ар­хи­по­ва, ху­до­жник — Ла­ри­са Чер­но­ва). Дія від­бу­ва­є­ться на да­чі, а го­лов­ні­ге­ро­ї­ні— ко­ли­шнів­чи­тель­ки, які­хо­ча вже й пен­сіо­нер­ки, але все одно мрі­ють про ща­стя і ко­ха­н­ня... Ро­збу­див це «жі­но­че цар­ство» су­сід, ко­ли­шній скри­паль. І тут ін­три­га за­кру­чу­є­ться, по­дії на­бу­ва­ють ін­ко­ли анек­до­ти­чно­го, а ін­ко­ли лі­ри­чно­го спря­му­ва­н­ня. Ге­рої на­віть за­бу­ва­ють, що во­ни вже лі­тні лю­ди, за пле­чи­ма ма­ють дов­гий жит­тє­вий шлях, з бо­ля­ми і ра­ді­стю, гір­ко­тою і бра­ва­дою, а в їхні две­рів­же сту­кає зи­ма... «Ді­во­чий ви­но­град» — це ви­ста­ва зір­ко­во­го актор­сько­го квар­те­ту: Та­ма­ри Яцен­ко (Ла­ри­са Сер­гі­їв­на), Іри­ни Крав­чен­ко (Га­ли­на Сер­гі­їв­на), На­та­лії Кле­ні­ної (Ві­ра Сер­гі­їв­на) і Ва­ле­рія Ше­пте­кі­ти (Ігор Пе­тро­вич).

ФОТО ВІОЛИ СОКОЛАН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.