«Не­бо — це я» — 23 бе­ре­зня, Па­лац спор­ту (Київ)

Den (Ukrainian) - - Культура -

Юві­лей­ний концерт Руслана Квін­ти ( псев­до, а справ­жнє ім’ я — Ру­слан Ва­ле­рі­йо­вич Ахрі­мен­ко) — укра­їн­сько­го ком­по­зи­то­ра, про­дю­се­ра, спів­а­ка, спів­про­дю­се­ра гру­пи INDI, в якій він є ав­то­ром і фрон­тме­ном ( цей ко­ле­ктив єди­ний у сві­ті, який ви­ко­ри­сто­вує фа­гот у поп-му­зи­ці). Мас­шта­бне му­зи­чне шоу в Ки­є­ві при­свя­че­но 20- рі­чно­му твор­чо­му юві­лею ма­е­стро, в ар­се­на­лі яко­го по­над 30 пі­сень, на­пи­са­них спе­ці­аль­но для ле­ген­дар­ної зір­ки естра­ди Со­фії Ро­та­ру (це та­кі хі­ти, як «Одна ка­ли­на», «Осін­ні кві­ти», «Про­сти», «Бі­ла зи­ма», «Не­бо — це я!» Оста­н­ня ком­по­зи­ція да­ла на­зву про­гра­мі). «Мої пі­сні на­ро­джу­ю­ться по-рі­зно­му. Йду ву­ли­цею — ра­птом якась ме­ло­дія на дум­ку спа­ла. Бі­жу до­до­му чи на сту­дію, шви­день­ко на­граю і за­пи­сую, по­тім во­на мо­же по­ле­жа­ти, по­че­ка­ти сво­го ча­су. А бу­ває й так, що не пи­ше­ться, — роз­по­від­ав «Дню» ком­по­зи­тор. — Пи­шу най­ча­сті­ше уве­че­рі: на­тхне­н­ня при­хо­дить пі­сля 5-ї го­ди­ни. Ра­птом якась лег­кість з’яв­ля­є­ться. Отут го­лов­не, щоб ні­хто не за­ва­жав»... У кон­цер­ті про­зву­чать ком­по­зи­ції Руслана Квін­ти у ви­ко­нан­ні Олександра По­но­ма­рьо­ва, На­та­лії Мо­ги­лев­ської, Іри­ни Бі­лик, По­та­па і На­сті, LOBODA, Зла­ти Огнє­віч, Ма­кса Бар­ських, Monatik, гру­пи «НeАн­ге­ли», Alekseev, Dzidzio та ін­ших, а му­зою ве­чо­ра ста­не Со­фія Ро­та­ру. У шоу всі пі­сні бу­дуть ви­ко­ну­ва­тись у но­во­му аран­жу­ван­ні. Спів­ки ви­сту­па­ти­муть під аком­па­не­мент ве­ли­ко­го ор­ке­стру «на­жи­во», а ре­жи­се­ром дій­ства бу­де Олег Бо­днар­чук.

ФОТО З ОСОБИСТОГО АРХІВУ РУСЛАНА КВІН­ТИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.