Укра­їн­ський фут­бол у Га­ли­чи­ні

Den (Ukrainian) - - Культура -

Но­вин­ка «Ви­дав­ни­цтва Ста­ро­го ле­ва» — «Ко­па­ний м’яч. Ко­ро­тка iсто­рiя укра­пн­сько­го фут­бо­лу в Га­ли­чи­нi 1909—1944» Де­ни­са Ман­дзю­ка — есе, яке за­ці­ка­вить ша­ну­валь­ни­ків по­пу­ляр­но­го ви­ду спор­ту. Мо­жли­во, не всі­зна­ють, що на по­ча­тку ХХ ст. в укра­їн­ській мо­ві не бу­ло вла­сної спор­тив­ної тер­мі­но­ло­гії. Ви­рі­ши­ти цю про­бле­му взяв­ся не­втом­ний по­пу­ля­ри­за­тор фі­зи­чної куль­ту­ри на Га­ли­чи­ні Іван Бо­бер­ський. Ва­рі­ан­тів бу­ло два: каль­ку­ва­ти чу­жі тер­мі­ни або шу­ка­ти вла­сні від­по­від­ни­ки. Він зу­пи­нив­ся на дру­го­му. Так іви­ни­кли сло­ва: «від­би­ван­ка» — фут­бол, «ко­ши­ків­ка» — ба­скет­бол, «га­ків­ка» — хо­кей. А фут­бол став «ко­па­ним м’ячем». Де­нис Ман­дзюк на­пи­сав свою книж­ку на осно­ві­га­зе­тних пу­блі­ка­цій і ар­хів­них до­ку­мен­тів пер­шої по­ло­ви­ни ХХ ст. Ожив­ля­ють текст ко­ло­ри­тні­ци­та­ти оче­вид­ців і ав­тен­ти­чні фо­то­гра­фії — біль­шість узя­то з при­ва­тних ар­хі­вів і пу­блі­ку­є­ться впер­ше. У книж­ці зро­бле­но пер­шу ґрун­тов­ну спро­бу до­слі­ди­ти істо­рію укра­їн­сько­го фут­бо­лу в Га­ли­чи­ні у пер­шій по­ло­ви­ні ХХ сто­лі­т­тя (1909—1944). Тут не про­сто до­ку­мен­таль­но за­фі­ксо­ва­но істо­рію ма­тчів, а й про­сте­же­но до­лю по­пу­ляр­них у між­во­єн­ні ро­ки фут­бо­лі­стів, вмі­ще­но ав­тор­ські вер­сії й оцін­ки то­ді­шніх фут­боль­них по­дій та ін­триг. А в «До­да­тках» пред­став­ле­но до­бір­ку фей­ле­то­нів, які є чи не на­йо­ри­гі­наль­ні­шою пря­мою ілю­стра­ці­єю (а та­кож ре­пре­зен­та­ці­єю то­ді­шньо­го мов­но­го се­ре­до­ви­ща) до­во­єн­но­го фут­боль­но­го жи­т­тя в Укра­ї­ні.

ІЛЮСТРАЦІЯ З САЙТА STARYLEV.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.