На га­чку у псе­вдо­во­лон­те­рів

Ки­я­ни ви­яви­ли фі­ктив­ний фонд під­трим­ки бій­ців АТО. Як по­кла­сти край ма­хі­на­ці­ям у бла­го­дій­ни­цтві?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - СИТУАЦІЯ Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Ме­шкан­ці сто­ли­чно­го жи­тло­во­го ма­си­ву Обо­лонь не­що­дав­но звер­ну­ли ува­гу на за­си­л­ля у сво­їх по­што­вих скринь­ках звер­нень що­до збо­ру ко­штів для вій­сько­вих. Ні­чо­го див­но­го, на пер­ший по­гляд, у цьо­му не­має, та у текс­ті ли­ста ки­ян збен­те­жи­ли де­які де­та­лі (зра­зок ли­ста гро­ма­дя­ни ви­кла­ли в ін­тер­нет): від­су­тність кон­кре­тно­го адре­са­та, для яко­го зби­ра­ють ко­шти, ута­єм­ни­че­ні не­об­хі­дна су­ма та по­тре­би. Зби­рає гро­ші ма­ло­ві­до­мий фонд «Об’єд­на­на во­лон­тер­ська пла­тфор­ма», на звер­нен­ні від йо­го іме­ні вка­за­ні бан­ків­ські ре­кві­зи­ти, адре­са зна­хо­дже­н­ня та кон­та­ктні те­ле­фо­ни. Ке­рів­ник ор­га­ні­за­ції — Ан­же­ла Ємець. Однак кіль­ка те­ле­фон­них дзвін­ків на за­зна­че­ні но­ме­ри та спро­ба зна­йти сайт фон­ду чи хо­ча б офі­цій­ну сто­рін­ку у со­ці­аль­них ме­ре­жах ви­кли­ка­ють сум­ні­ви у йо­го че­сно­сті.

ЗАГАДКОВИЙ ФОНД

На­би­ра­ю­чи за­зна­че­ний но­мер мо­біль­но­го те­ле­фо­ну, ви­яви­ло­ся, що він не­дій­сний. На мі­ський но­мер від­по­від­ає се­кре­тар Єв­ге­нія, яка на про­ха­н­ня роз­по­ві­сти про ді­яль­ність фон­ду, ко­го під­три­му­ють, які су­ми зби­ра­ють та як зві­ту­ють пе­ред гро­ма­дя­на­ми про сво­ю­ро­бо­ту, ра­дить шу­ка­ти всю­ін­фор­ма­цію на офі­цій­но­му сай­ті. Про­те в ін­тер­не­ті ця сто­рін­ка не від­кри­ва­є­ться (www.bfsotnya.com.ua). На­то­мість тра­пля­ю­ться від­гу­ки ко­ри­сту­ва­чів ме­ре­жі, що від іме­ні цьо­го фон­ду ча­сто над­зво­ню­ють йо­го спів­ро­бі­тни­ки з нав’язли­вим про­ха­н­ням по­жер­тву­ва­ти гро­ші на не­чі­тко сфор­му­льо­ва­ні по­тре­би.

«Пра­цю­ють в основ­но­му у фор­ма­ті кол-цен­тру, та­кож роз­си­ла­ють ли­сти. Звер­та­ю­ться до всіх, до ко­го тіль­ки мо­жна, — пи­шуть на сво­є­му сай­ті акти­ві­сти «Пра­во­го се­кто­ру», які теж за­ці­ка­ви­ли­ся ро­бо­тою«Об’єд­на­ної во­лон­тер­ської пла­тфор­ми». — Ка­те­го­ри­чно від­мов­ля­ю­ться від вне­сків го­тів­кою, бо це по­тре­бує осо­би­стої при­су­тно­сті та офі­ці­о­зних ню­ан­сів. Роз­си­ла­ють за­пи­ти на до­по­мо­гу від іме­ні ке­рів­ни­ків вій­сько­вих ча­стин за ба­зо­ю­Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби. Усі до­ку­мен­ти — з пе­ча­тка­ми вій­сько­вих ча­стин, що ви­гля­дає прав­до­по­ді­бно. Але жо­дній вій­сько­вій ча­сти­ні не­ві­до­мо, що во­ни пи­са­ли за­пит на бла­го­дій­ну до­по­мо­гу до цьо­го фон­ду».

«Об’єд­на­на во­лон­тер­ська пла­тфор­ма» — ли­ше вер­хів­ка ша­храй­сько­го айс­бер­га. За да­ни­ми гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції Charity Tuner, в Укра­ї­ні пра­цю­ють близь­ко 12 ти­сяч бла­го­дій­ний фон­дів, з них ор­га­ні­за­ція змо­гла пе­ре­ві­ри­ти ли­ше 40, яким і ра­дить до­ві­ря­ти. Біль­ша ча­сти­на фон­дів ве­де не­зро­зумі­лу ді­яль­ність без про­зо­рої зві­тно­сті. Са­ме зві­ти — го­лов­ний кри­те­рій, що вка­зує на че­сність ор­га­ні­за­ції.

ШАХРАЙСЬКІ СХЕМИ РУЙНУЮТЬ ДО­ВІ­РУ

У 2014—2015 ро­ках ра­зом з во­лон­тер­ськи­ми фон­да­ми з’яви­ло­ся без­ліч ша­храй­ських ор­га­ні­за­цій зі скринь­ка­ми в ме­тро і на ву­ли­цях, які про­си­ли ко­шти на лі­ку­ва­н­ня бій­ців АТО, по­тре­би вій­сько­вих ча­стин чи до­бро­воль­чих за­го­нів. Про жо­дні фі­нан­со­ві зві­ти в та­ко­му ра­зі не йшло­ся. На сай­тах де­яких псев­до­фон­дів на­віть бу­ли при­мі­тки, що спіл­ку- ва­н­ня з жур­на­лі­ста­ми не ве­дуть.

То­ді ав­то­ри­те­тні бла­го­дій­ні фон­ди про­по­ну­ва­ли зби­ра­ти гро­ші ви­клю­чно че­рез скринь­ки, оплом­бо­ва­ні бан­ків­ськи­ми уста­но­ва­ми, ви­ма­га­ли по­си­ли­ти кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність за ма­хі­на­ції у бла­го­дій­ній сфе­рі, а та­кож хо­ті­ли про­пи­са­ти у за­ко­нах про бла­го­дій­ність обов’яз­ко­ву пу­блі­чну зві­тність що­до зі­бра­них гро­шей, яка має від­бу­ва­ти­ся не раз на рік, а що­мі­ся­чно. Ці нор­ми за­кла­ли у за­ко­но­про­ект №3215 що­до за­по­бі­га­н­ня ша­храй­ству під ви­гля­дом бла­го­дій­ної ді­яль­но­сті. Однак він з 2015 ро­ку ле­жить у пар­ла­мен­ті. А че­рез ін­фор­ма­цій­ний шум дов­ко­ла во­лон­те­рів­ша­хра­їв змен­ши­лась не кіль­кість псев­до­фон­дів, а тих, хто ро­бить по­жер­тви.

«За на­ши­ми да­ни­ми, 2014 ро­ку жер­тву­ва­ло 65% гро­ма­дян, пі­сля цьо­го ма­со­во­го ін­фор­му­ва­н­ня у 2015 ро­ці — ли­ше 41%, — за­зна­чає Ан­на ГУЛЕВСЬКА-ЧЕРНИШ, ди­ре­ктор Укра­їн­сько­го фо­ру­му бла­го­дій­ни­ків. — Тоб­то ін­фор­ма­цій­ні за­ки­ди не до­по­ма­га­ють, а че­рез шахрайські схеми су­спіль­ство пе­ре­стає до­ві­ря­ти. Якщо хтось ви­яв­ляє псев­до­фонд, не­хай звер­та­є­ться до по­лі­ції, щоб від­кри­ва­ли кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня і про­во­ди­ли роз­слі­ду­ва­н­ня».

МА­ЮТЬ ВИ­ЖИ­ВА­ТИ НАЙЧЕСНІШІ

Для бо­роть­би з псе­вдо­во­лон­те­ра­ми ек­спер­ти до­мо­ви­лись зі сто­ли­чним ме­тро­по­лі­те­ном про си­сте­му спо­ві­ще­н­ня па­са­жи­рів що­до ша­храй­ських ор­га­ні­за­цій. У ва­го­нах ме­тро та стан­ці­ях по­ча­ли лу­на­ти ого­ло­ше­н­ня від­по­від­но­го змі­сту, але лю­дей зі скринь­ка­ми від то­го не по­мен­ша­ло. Як аль­тер­на­тив­ний спо­сіб бо­роть­би ек­спер­ти роз­гля­да­ють за­кон про SMS-бла­го­дій­ність, прийня­тий і під­пи­са­ний пре­зи­ден­том у ли­сто­па­ді ми­ну­ло­го ро­ку. За­кон звіль­няє опе­ра­то­рів мо­біль­но­го зв’яз­ку від спла­ти по­да­тків за по­жер­тви че­рез SMS-по­ві­дом­ле­н­ня. Та, від­зна­чає Ан­на Гулевська-Черниш, до стар­ту ці­єї іні­ці­а­ти­ви не го­то­ві опе­ра­то­ри. За­раз ек­спер­ти го­ту­ють за­пи­ти до ком­па­ній мо­біль­но­го зв’яз­ку, щоб зро­зу­мі­ти, як ви­ко­ну­ва­ти­муть за­кон. Адже бла­го­дій­ність в один клік мо­же по­зба­ви­ти нас від ву­ли­чних скринь­ка­рів.

Та хоч яки­ми б до­ско­на­ли­ми бу­ли за­ко­ни і хоч як би ка­ра­ли ша­хра­їв, в іде­а­лі бла­го­дій­ний се­ктор має ство­ри­ти си­сте­му са­мо­ре­гу­ля­ції. Щось на зра­зок то­го, як у при­ро­ді спра­цьо­вує за­кон ево­лю­ції, ко­ли ви­жи­ва­ють най­силь­ні­ші, — у бла­го­дій­ни­цтві ма­ють за­ли­ша­ти­ся найчесніші. До­по­мог­ти в цьо­му ма­ють не­за­ле­жні ау­ди­тор­ські стру­кту­ри, які пе­ре­ві­ря­ти­муть ді­яль­ність фон­дів.

«Ау­ди­то­ри по­вин­ні пе­ре­ві­ря­ти не тіль­ки фі­нан­со­ву зві­тність, а й си­сте­му управ­лі­н­ня, на­скіль­ки во­но не­за­ле­жне, чи існу­ють про­гра­ми та стра­те­гія, щоб бу­ло ви­дно, що гро­ші зби­ра­ють на кон­кре­тні зав­да­н­ня, — за­ува­жує Ан­на Гулевська-Черниш. — У нас ця си­сте­ма тіль­ки фор­му­є­ться. Са­мі по со­бі фон­ди ще мо­ло­ді. Але до цьо­го по­сту­по­во тре­ба йти. За­раз во­лон­те­ри са­мі зді­йма­ють шум, ко­ли ба­чать, що хтось не­зро­зумі­лий зби­рає ко­шти. Тоб­то са­мо­ре­гу­лю­ва­н­ня по­тро­ху по­чи­на­є­ться. І ця сфе­ра роз­ви­ва­ти­ме­ться так са­мо, як у су­спіль­стві до­ла­ти­муть ко­ру­пцію, — па­ра­лель­но бу­де очи­щу­ва­ти­ся бла­го­дій­ний се­ктор».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.