Іри­на БЕКЕШКІНА:

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

ЗНО— одна з двох най­більш успі­шних ре­форм в Укра­ї­ні, за­раз біль­шість на­се­ле­н­ня ста­ви­ться до ньо­го по­зи­тив­но. Біль­шість вва­жає, що ЗНО­ста­вить всіх у рів­ні умо­ви, сти­му­лює вчи­ти­ся, дає змо­гу всту­пи­ти до пре­сти­жно­го за­кла­ду обда­ро­ва­ним ді­тям, що во­но змен­ши­ло рі­вень ко­ру­пції у дер­жа­ві. На­віть то­рік, ко­ли був скан­дал сто­сов­но то­го, що ке­рів­ни­цтво Укра­їн­сько­го цен­тру оці­ню­ва­н­ня яко­сті осві­ти ма­ло до­ступ до ре­зуль­та­тів, і що бу­ли ви­прав­ле­н­ня в те­стах, а це дій­сно бу­ло, ви­ни­кла не­без­пе­ка, що ці ви­пад­ки зруй­ну­ють до­ві­ру до ЗНО. На ща­стя, цьо­го не ста­ло­ся

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.