«Мої «ро­же­ві оку­ля­ри» роз­би­ли­ся вщент на по­лі бою...»

Ми­ко­ла­їв­ський ху­до­жник-са­мо­ук Ген­на­дій Мол­ча­нов — про твор­чість до і пі­сля вій­ни

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Алев­ти­на ДОБРОВОЛЬСЬКА Ми­ко­ла­їв

Ми­ко­ла­їв­ський пи­сьмен­ник, ху­до­жник та мі­но­ме­тник Ген­на­дій Мол­ча­нов « пов­ні­стю про­йшов крізь всі ща­блі — по­не­ві­ря­н­ня, ра­до­щі, сльо­зи» май­же рік: з бе­ре­зня 2015 ро­ку по лю­тий 2016- го, обо­ро­няв се­ли­ще Пі­ски. 56- рі­чний ми­тець роз­по­від­ає, що сам пі­шов до військ­ко­ма­ту, зго­дом про­йшов слу­жбу у скла­ді 93-ї ОМБР.

Ра­ні­ше пи­сав але­го­ри­чні кни­ги й кар­ти­ни. Але пі­сля по­ба­че­но­го та пе­ре­жи­то­го на схо­ді кра­ї­ни ка­же, став справ­жнім ре­а­лі­стом і втра­тив від­чу­т­тя вла­сно­го твор­чо­го фор­ма­ту.

У вла­сній ко­ле­кції має біль­ше 50 кар­тин. У Пі­сках Ген­на­дій Мол­ча­нов ма­лю­вав кар­ти­ни та пи­сав кни­гу, яка при­свя­че­на 25-річ­чю Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни. Кни­га «А зав­тра бу­де все іна­кше» не­за­ба­ром бу­де за­кін­че­на.

При­віз із Пі­сків двох но­вих дру­зів — со­бак з по­зив­ни­ми «Бу­соль » і « Ан­фі­са Пе­трів­на » , які жи­ли в по­ро­жніх зни­ще­них до­мів­ках та отри­ма­ли по­ра­не­н­ня.

«ЩОХВИЛИНИ ЧЕКАЮ НА ТВОРЧЕ НА­ТХНЕ­Н­НЯ...»

— Чи змі­ни­ло­ся ва­ше ба­че­н­ня сві­ту та жи­т­тя пі­сля про­хо­дже­н­ня бо­йо­вих зав­дань в зо­ні про­ве­де­н­ня АТО?

— Я пі­шов за­хи­ща­ти Ба­тьків­щи­ну, то­му що я не про­сто гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни, а укра­ї­нець з ді­да-пра­ді­да. По­їха­ти до зо­ни про­ве­де­н­ня АТО — це мій обов’ язок, крім то­го, ме­ні як пи­сьмен­ни­ку по­трі­бно бу­ло про­ве­сти по­льо­ві до­слі­дже­н­ня. Про­те з ци­ми до­слі­дже­н­ня­ми я по­тра­пив у ха­ле­пу — ра­ні­ше і про­зу, і жи­во­пис пи­сав але­го­ри­чно, а те­пер став ре­а­лі­стом. Мо­жу ли­ше на­пи­са­ти щось хро­но­ло­гі­чне, до­ку­мен­таль­не, однак це зов­сім не моє. Я щохвилини чекаю на творче на­тхне­н­ня, як бу­ло ко­лись, до вій­ни, чекаю, що одні­єї но­чі про­ки­ну­ся з го­то­вим сю­же­том, на кшталт Пє­лє­він­сько­го «Жи­т­тя ко­мах», на­то­мість з го­ло­ви «ви­па­да­ють» ли­ше кар­тин­ки ба­наль­них во­єн­них бу­днів. Мої «ро­же­ві оку­ля­ри » роз­би­ли­ся вщент на по­лі бою, і це ме­не при­гні­чує як пи­сьмен­ни­ка.

«СЬО­ГО­ДНІ В МЕ­НЕ 15 КАР­ТИН З ПЕРЕДОВОЇ»

— Мо­же, вар­то ви­про­бу­ва­ти се­бе в ам­плуа ре­пор­те­ра?

— Це не так вже й важ­ко. У ви­дав­ни­цтві « Зе­ле­ний пес » , бра­тів Ка­пра­но­вих, до юві­лею Дня Не­за­ле­жно­сті у збір­ці « Я лайк Укра­ї­ну » ви­йшло моє опо­віда­н­ня « Про со­бак і па­трі­о­тів». Це на 90% ре­а­лі­сти­чна опо­відь ре­аль­них по­дій, але во­на ме­ні ці­ка­ва ли­ше тим, що мої на­щад­ки зна­ти­муть, що їхній дід ба­чив на вій­ні. Про­те по­ді­бні опо­віда­н­ня мо­жуть на­пи­са­ти і мої бо­йо­ві по­бра­ти­ми, для цьо­го не обов’ яз­ко­во тре­ба бу­ти пи­сьмен­ни­ком. Я ду­же вдя­чний іме­ни­тим ав­то­рам збір­ки за те, що з та­ким ба­наль­ним текс­том пу­сти­ли ме­не до сво­го то­ва­ри­ства.

Те са­ме і з кар­ти­на­ми: пра­гнеш до ство­ре­н­ня по­ло­тна все­лен­сько­го мас­шта­бу ( смі­є­ться), а зму­ше­ний від­обра­жа­ти дій­сність — ру­ї­ни, око­пи то­що. Під час ко­ро­тко­го пе­ре­мир’ я я брав пен­злі, фар­би, по­ло­тна з облу­пле­ни­ми, ви­цві­ли­ми ре­про­ду­кці­я­ми — і ма­лю­вав. На­ша по­зи­ція «Ста­ле­ва фор­те­ця» роз­та­шо­ву­ва­ла­ся в роз­бом­бле­ній бу­дів­лі со­ці­аль­но­го зна­че­н­ня, тож ма­те­рі­ал для ма­лю­ва­н­ня ва­ляв­ся пря­мо під но­га­ми. Те, що бу­ло так-сяк при­да­тне для ро­бо­ти, пі­шло в ді­ло, і сьо­го­дні у ме­не є 15 кар­тин з передової. Сла­ва Бо­гу, пев­ною мі­рою ме­ні вда­ло­ся по­зба­ви­ти їх во­єн­но­го не­га­ти­ву, ви­кла­сти в са­ти­рич- но­му й фі­ло­соф­сько­му фор­ма­тах — не хо­чу, щоб жа­хи вій­ни при­кра­ша­ли мій дім або чийсь ін­ший бу­ди­нок. — Як дав­но ви ма­лю­є­те? — Ма­люю вже ро­ків 15. Я са­мо­ук. Моя дру­жи­на — ху­до­жник-муль­ти­плі­ка­тор, то­му во­на іно­ді при­но­си­ла ме­ні кни­ги, які роз­кри­ва­ли се­кре­ти ми­сте­цтва, але я на­віть їх не чи­тав, бо втра­ча­є­ться від­чу­т­тя твор­чо­го про­це­су. А так я про­сто ма­люю, як ду­ша під­ка­зує...

Є в ме­не кар­ти­на, на­ма­льо­ва­на на схо­ді, має на­зву «Дві­сті», цим усе ска­за­но. На ін­ших кар­ти­нах, які при­віз з Пі­сок, зо­бра­зив у то­му чи­слі й зем­ля­ків­по­бра­ти­мів з Ми­ко­ла­є­ва. Та­кі кар­ти­ни є істо­рі­єю, ви­прав­ля­ти їх уже не мо­жна.

«Я НЕ СМАКУЮ ВІЙНУ, ХО­ЧА І ЗНАЮ ЇЇ НЕ З ЧУТОК»

— Ми го­во­ри­мо про кни­ги, кар­ти­ни, але про во­єн­ні дії ви мов­чи­те. Ви во­ю­ва­ли в Пі­сках май­же рік, а це одна з най­га­ря­чі­ших то­чок бо­йо­вих дій, то не- вже у вас не ви­ни­ка­є­ба­жа­н­ня по­зи­ціо­ну­ва­ти се­бе во­ї­ном?

— Вік вже не той. Ро­ків двад­цять то­му, та на­віть де­сять, я б так і ро­бив, але кор­чи­ти з се­бе ге­роя у 56 — смі­шно. Се­ред нас бу­ло ба­га­то мо­ло­дих, здо­ро­вих, зав­зя­тих чо­ло­ві­ків, які, по­тра­пив­ши на війну, жи­ли вій­ною, як ко­за­ки- сі­чо­ви­ки. А я не смакую війну, хо­ча і знаю її не з чуток.

Ми пер­ші пів­ро­ку во­ю­ва­ли по-до­ро­сло­му, та тяж­че бу­ло на­сту­пні пів­ро­ку, під час пе­ре­мир’я, ко­ли ми вже не мо­гли від­по­ві­сти на об­стрі­ли з бо­ку так зва­них ша­хта­рів-опол­чен­ців. Бу­ває, си­диш на ву­ли­ці за моль­бер­том, ма­лю­єш, аж ра­птом «при­льот». До­бре, якщо по­ряд бо­йо­ва по­дру­га з по­зив­ним «Бу­соль» (со­ба­ка. — Авт.). Їй оскол­ком за­дню ла­пу і хвіст зне­сло, то во­на знає, що та­ке «при­льот», во­на йо­го чує в са­мо­му за­род­ку і по­пе­ре­джає за­зда­ле­гідь. Сер­йо­зно, мі­на ще, без­шум­но для люд­сько­го ву­ха, ле­тить, а Бу­соль уже бі­гає і во­лає: «Хо­вай­ся, хто мо­же!». Ча­сті­ше за все так і бу­ва­ло: зре­а­гу­вав вча­сно — за­хо­вав­ся. А якщо її не­має по­ряд, то ма­єш по­кла­да­ти­ся на фарт. Ко­ли вже за­сви­сті­ло і рво­ну­ло, то ті­ка­ти-хо­ва­тись не­має сен­су — по­ки біг­ти­меш, те­бе зрі­же оскол­ком. То­му про­сто си­ди й не со­вай­ся — мо­же, ми­мо про­ле­тить. І це не ге­ро­їзм, не ге­рой­ство, це ло­гі­чна по­ве­дін­ка. Що­прав­да, якщо це не при­літ одні­єї-двох мін, а справ­жній арт­об­стріл, то там ло­гі­ка зов­сім ін­ша.

— Чи єякісь ідеї, що пла­ну­є­те вті­ли­ти в жи­т­тя?

— Пе­ре­д­усім я зби­ра­ю­ся не­вдов­зі від­ві­да­ти свій ба­таль­йон на схо­ді, щоб до­зби­ра­ти тро­хи ма­те­рі­а­лу для кни­ги.

— Нев­же за ці­лий рік ви не на­зби­ра­ли ін­фор­ма­ції?

— Ба­чте, я не лю­блю па­ні­брат­ства. Бу­ду­чи сол­да­том, я до­три­му­вав­ся су­б­ор­ди­на­ції, тоб­то з ви­щим офі­цер­ським скла­дом спіл­ку­вав­ся на рів­ні ря­до­во­го, а не пи­сьмен­ни­ка. Це прин­ци­по­во. А для то­го щоб на­пи­са­ти со­лі­дну кни­гу, тре­ба ма­ти більш про­сто­ре уяв­ле­н­ня про війну. Те­пер я ци­віль­ний і з чи­стою со­ві­стю маю пра­во спіл­ку­ва­ти­ся з ком­ба­том на «ти», тоб­то це вже не бу­де ви­гля­да­ти як па­ні­брат­ство.

*** Іще до вій­ни Ген­на­дій Мол­ча­нов зна­йшов у Ми­ко­ла­є­ві, на смі­тни­ку, юві­лей­не ви­да­н­ня Та­ра­са Шев­чен­ка «Ко­бзар» 1939 р., яке вря­ту­вав і про­ніс че­рез всю кра­ї­ну, крізь всю війну:

« Я по­ба­чив на за­дній па­лі­тур­ці на­пис, зро­бле­ний 18 ве­ре­сня 1941 ро­ку о 18- й го­ди­ні чер­во­но­ар­мій­ця­ми, які з мі­ста Чка­ло­ва йшли на фронт. За­пис був під­пи­са­ний ім’ ям Пе­тро з Пол­та­ви. Йду­чи на війну, я про­дов­жив цю тра­ди­цію, ви­рі­зав­ши на тій-та­ки об­кла­дин­ці: Мо­бі­лі­зо­ва­ні й до­бро­воль­ці про­ти Чер­во­ної ар­мії РФ. На віль­них сто­рін­ках я зби­рав під­пи­си вій­сько­вих від ря­до­во­го до ком­бри­га ( бі­ля 200 під­пи­сів). Мій друг, во­лон­тер і нар­деп Та­рас Кре­мінь, до­по­мі­гзі­бра­ти під­пи­си у сво­їх ко­лег- нар­де­пів, і пі­сля дем­бе­ля ця кни­га бу­ла пе­ре­да­на в На­ціо­наль­ний вій­сько­во-істо­ри­чний му­зей.

ФОТО З АРХІВУ ГЕННАДІЯ МОЛЧАНОВА ТА ЮРІЯ КОШКОВСЬКОГО

Ген­на­дій Мол­ча­нов при­віз із Пі­сків двох но­вих дру­зів — со­бак із по­зив­ни­ми «Бу­соль» і «Ан­фі­са Пе­трів­на», які жи­ли в по­ро­жніх зни­ще­них до­мів­ках та отри­ма­ли по­ра­не­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.