200 ми­сте­цьких по­гля­дів

У Льво­ві три­ває ви­став­ка-кон­курс «Ве­сня­ний са­лон»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пав­ло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото ав­то­ра

■ Ви­став­ка ста­ла уже тра­ди­цій­ною для Льво­ва й ор­га­ні­зо­ву­є­ться що­рі­чно На­ціо­наль­ною спіл­кою ху­до­жни­ків Укра­ї­ни. Цьо­го ро­ку на са­лон по­да­ло­ся близь­ко 200 ми­тців. Вар­то за­зна­чи­ти, що до уча­сті у ньо­му до­пу­ска­ли­ся ли­ше чле­ни спіл­ки зі Львів­щи­ни. Ко­жен із них міг­по­да­ти одну-дві ро­бо­ти.

■ Са­ма ви­став­ка-са­лон зайня­ла весь третій по­верх Па­ла­цу ми­стецтв. Про­те вра­жає во­на не ли­ше мас­шта­бні­стю, а і сво­їм на­пов­не­н­ням. Окрім ху­до­жніх кар­тин тут та­кож пред­став­ле­ні скуль­пту­ри з ка­ме­ню, де­ре­ва, скла, ке­ра­мі­ки, ме­та­лу, а та­кож ба­тик, тка­цтво, тво­ри із шкі­ри то­що.

■ Теми, які за­че­пи­ли ми­тці, теж рі­зні. Мо­жна по­ба­чи­ти ба­га­то гірсь- ких пей­за­жів, хтось зо­бра­зив на­тюр­мор­ти, ву­ли­чки і жит­тє­ві сце­ни Льво­ва чи ін­ших міст, порт­ре­ти лю­дей. Ро­сій­сько- укра­їн­ська вій­на, яка за­раз три­ває у на­шій дер­жа­ві, теж зна­йшла від­го­мін у сер­цях твор­чих лю­дей. Так, ху­до­жник Ва­силь Ку­зьмич вша­ну­вав ге­ро­їв АТО, а най­біль­шу ро­бо­ту при­свя­тив по­ді­ям у Ка­ти­ні. «Звер­ху я зо­бра­зив тра­ге­дію під Смо­лен­ськом — роз­би­тий лі­так з поль­ською вла­дою, яка ле­ті­ла на вша­ну­ва­н­ня жертв Ка­тин­ської роз­пра­ви. А вни­зу ро­бо­ти ма­є­мо істо­ри­чну до­від­ку, як ко­лись за­ги­ну­ли во­ї­ни поль­ської ар­мії. Є па­ра­лель­не пе­ре­пле­те­н­ня тих ре­чей між со­бою. Ро­бо­та на­зи­ва­є­ться « Де­жа­вю » , — роз­по­вів він.

■ «Ве­сня­ний са­лон» є кон­кур­сною ви­став­кою. То­му вже 31 бе­ре­зня жу­рі обе­ре най­кра­щі ро­бо­ти. Бу­дуть від­зна­че­ні ав­то­ри най­кра­що­го порт­ре­ту, пей­за­жу, скуль­пту­ри, ке­ра­мі­ки то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.