ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

870 — тра­ди­цій­на да­та за­сну­ва­н­ня пра­во­слав­ної цер­кви в Бол­га­рії ца­рем Бо­ри­сом. 1521 — під час пер­шої нав­ко­ло­сві­тньої по­до­ро­жі Фер­ди­нанд Ма­гел­лан до­сяг бе­ре­гів су­ча­сних Фі­ліп­пін. 1664 — по­ля­ки фа­кти­чно без су­ду й слід­ства роз­стрі­ля­ли геть- ма­на Іва­на Ви­гов­сько­го, со­ра­тни­ка Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го, та­ла­но­ви­то­го дер­жав­но­го ді­я­ча. 1880 — 24-рі­чний Іван Фран­ко за­а­ре­што­ва­ний ав­стрій­ською вла­дою за пі­до­зрою в ре­во­лю­цій­ній агі­та­ції. 1917 — у Ки­є­ві від­бу­ла­ся ве­ли­ка ма­ні­фе­ста­ція — День свя­та ре­во­лю­ції. Під час мі­тин­гу ки­я­ни зни­щи­ли мі­ський пам’ятник Пе­тру Сто­ли­пі­ну. 1919 — біль­шо­ви­цькі вій­ська штур­мом бе­руть в Пе­тро­гра­ді бу­дів­лю Пу­ті­лов­сько­го за­во­ду, що страй­ку­вав. За­а­ре­што­ва­но до 900 ро­бі­тни­ків. 1927 — на­ро­див­ся Во­ло­ди­мир Ко­ма­ров, льо­тчик-ко­смо­навт СРСР, Ге­рой Ра­дян­сько­го Со­ю­зу. Тра­гі­чно за­ги­нув при по­вер­нен­ні на Землю ко­смі­чно­го ко­ра­бля «Со­юз-1» у кві­тні 1967 р. 1962 — Ми­ки­та Хру­щов ого­ло­сив, що СРСР має між­кон­ти­нен­таль­ну ра­ке­ту.

1521 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.