Ви­со­ка му­зи­ка в ча­си ви­про­бу­вань

Зав­тра в Чер­ні­го­ві зву­ча­ти­ме... Дев’ята сим­фо­нія Бе­тхо­ве­на

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Із 18 бе­ре­зня до 6 кві­тня від­бу­де­ться XVII Між­на­ро­дний фе­сти­валь кла­си­чної му­зи­ки «Сіверські му­зи­чні вечори». На­га­да­є­мо, ака­де­мі­чний сим­фо­ні­чний ор­кестр «Фі­лар­мо­нія», який ство­рив 18 ро­ків то­му Ми­ко­ла Ва­си­льо­вич (і від­то­ді є ху­до­жнім ке­рів­ни­ком та ди­ри­ген­том цьо­го ві­до­мо­го ко­ле­кти­ву), ни­ні є ві­зи­тів­кою Чер­ні­го­ва, який сьо­го­дні зав­дя­ки ма­е­стро та йо­го твор­чій ко­ман­ді вва­жа­ють му­зи­чним мі­стом. Сим­во­лі­чно, що на­зва ор­ке­стру «Фі­лар­мо­нія», що в пе­ре­кла­ді з гре­цької озна­чає «лю­бов до гар­мо­нії», ста­ла де­ві­зом і Ми­ко­ли Су­ка­ча, який що­рі­чно ро­бить без­цін­ні по­да­рун­ки ме­ло­ма­нам — ор­га­ні­зо­ву­ю­чи «Сіверські му­зи­чні вечори» і за­про­шу­ю­чи до спів­пра­ці про­від­них ми­тців та ко­ле­кти­ви не ли­ше з Укра­ї­ни, а й із ін­ших кра­їн. Про ці­ка­вин­ки, які по­чу­ють слу­ха­чі на фо­ру­мі, та про ни­ні­шнє твор­че жи­т­тя ор­ке­стру «Фі­лар­мо­нія» від­бу­ла­ся на­ша роз­мо­ва з ма­е­стро.

«СІВЕРСЬКІ ВЕЧОРИ» ТА БЕТХОВЕН

— Від­кри­є­мо «Сіверські му­зи­чні вечори» ле­ген­дар­ною Дев’ятою сим­фо­ні­єю Лю­дві­га ван Бе­тхо­ве­на, яку ми тра­ди­цій­но ви­ко­ну­є­мо вже три остан­ні ро­ки на фе­сти­ва­лі, — роз­по­вів «Дню» Ми­ко­ла СУКАЧ. — Якщо ува­жно по­ди­ви­тесь на на­шу про­гра­му, то ви по­ба­чи­те, що в кон­цер­тах пе­ре­ва­жа­ти­ме са­ме му­зи­ка цьо­го ге­ні­аль­но­го кла­си­ка. Хо­чу на­га­да­ти сло­ва зна­но­го ні­ме­цько­го ди­ри­ген­та Віль­гель­ма Фур­твен­гле­ра, який на­го­ло­шу­вав, що жо­дна му­зи­ка ін­ших ком­по­зи­то­рів сві­ту не об’єд­нує лю­дей так, як тво­ри Бе­тхо­ве­на! Ни­ні ми жи­ве­мо у скла­дний час — три ро­ки ми­ну­ло, як ане­ксо­ва­ний Крим, а на схо­ді Укра­ї­ни май­же що­ден­но ллє­ться кров... То­му ми ви­рі­ши­ли ви­ко­на­ти Дев’яту сим­фо­нію, бо це ше­девр, який об’єд­нує спів­а­ків, му­зи­кан­тів і слу­ха­чів, а та­кож це му­зи­ка, яка да­рує на­дію. Впер­ше в Чер­ні­го­ві цей твір лу­на­ти­ме у спіль­но­му ви­ко­нан­ні укра­їн­ських та япон­ських ми­тців: На­ціо­наль­ної ка­пе­ли «Дум­ка», сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру «Фі­лар­мо­нія», ка­мер­но­го хо­ру «Цу­ру­мі» (м. Оса­ка), со­лі­сти — Кі­мі­ко Та­кая (со­пра­но, Япо­нія), Чі­ка­ко Та­на­ка (ме­цо-со­пра­но, Япо­нія), Юкі­ма Іба­ра­гі (те­нор, Япо­нія) і Де­нис Ви­шня (бас, Япо­нія), а за ди­ри­гент­ський пульт ста­не Мі­цу­но­бу Та­кая — остан­ній пра­цює з 2001 ро­ку з на­шим ко­ле­кти­вом як дру­гий ди­ри­гент. І цей твір ми при­свя­чу­є­мо Ро­ку Япо­нії в Укра­ї­ні.

До ре­чі, 20 бе­ре­зня за про­гра­мою фе­сти­ва­лю від­бу­де­ться ці­ка­вий кон­церт, при­свя­че­ний 25-річ­чю вста­нов­ле­н­ня ди­пло­ма­ти­чних від­но­син між на­ши­ми кра­ї­на­ми, в яко­му ці чо­ти­ри япон­ських спів­а­ки ви­ко­на­ють арії з кла­си­чних опер та укра­їн­ські на­ро­дні пі­сні, а у фі­на­лі про­зву­чить по­пу­ляр­ний вальс «Як те­бе не лю­би­ти, Ки­є­ві мій».

Ці­ка­ву про­гра­му ми за­про­по­ну­є­мо на ве­чо­рі ка­мер­ної му­зи­ки, на який за­про­си­мо пу­блі­ку 23 бе­ре­зня. Тво­ри Бе­тхо­ве­на гра­ти­ме квар­тет ім. М. Ли­сен­ка: Ана­то­лій Ба­же­нов ( скри­пка), Іван Ку­чер ( ві­о­лон­чель), Олег Се­ре­дин­ський( скри­пка) і Сер­гій Ро­ман­ський (альт). У кон­цер­ті та­кож бра­ти­ме участь Ка­те­ри­на Ба­же­но­ва (фор­те­пі­а­но).

«ФІ­ЛАР­МО­НІЯ» І БОРТКЕВИЧ

— Ми­ко­ло Ва­си­льо­ви­чу, тра­ди­цій­но ваш фе­сти­валь має ори­гі­наль­ні про­гра­ми ве­чо­рів фор­те­пі­ан­ної му­зи­ки. Які ни­ні сюр­при­зи під­го­ту­ва­ли ме­ло­ма­нам?

— Ве­чір фор­те­пі­ан­ної му­зи­ки по­да­рує На­дє­жда Вла­є­ва, ві­до­ма аме­ри­кан­ка бол­гар­сько­го по­хо­дже­н­ня, ко­тра пред­ста­вить тво­ри Сер­гія Бор­тке­ви­ча ( 1877— 1952 рр.), яко­го на­зи­ва­ють « укра­їн­ським Ра­хма­ні­но­вим » , чиє ім’ я по­вер­ну­ло­ся на Ба­тьків­щи­ну ли­ше на по­ча­тку 2000-х ро­ків: 2003 ро­ку ми в Чер­ні­го­ві про­ве­ли фе­сти­валь, при­свя­че­ний спад­щи­ні С. Бор­тке­ви­ча.

Я на­пи­сав книж­ку про ма­е­стро. Во­на має на­зву «Сер­гій Борткевич — пар­ти­ту­ра жи­т­тя». Зна­є­те, моє зна­йом­ство з твор­чі­стю Сер­гія Еду­ар­до­ви­ча бу­ло ви­пад­ко­вим... Якось Ми­ко­ла Сук (із цим ві­до­мим пі­а­ні­стом ми ба­га­то гра­ли) роз­по­вів про ма­е­стро Бор­тке­ви­ча і за­про­по­ну­вав зі­гра­ти йо­го фор­те­пі­ан­ний кон­церт. Ми­ко­ла при­слав пар­ти­ту­ру, ми пе­ре­пи­са­ли но­ти, зі­гра­ли з ор­ке­стром, і я від­чув, що ця му­зи­ка не від­пу­скає ме­не, тож по­чав вла­сний по­шук... По­ду­мав, що не міг С. Борткевич на­пи­са­ти ли­ше один твір. І ви­яви­ло­ся, що спад­щи­на цьо­го ком­по­зи­то­ра ду­же ба­га­та — це 74 тво­ри, а му­зи­ка — пре­кра­сна. Ця ро­бо­та да­ла ме­ні ве­ли­ку вті­ху, я пи­ша­ю­ся, що са­ме наш ор­кестр «Фі­лар­мо­нія» по­зна­йо­мив пу­блі­ку з му­зи­кою Сер­гія Бор­тке­ви­ча.

До ре­чі, з 20 до 24 бе­ре­зня в Ки­є­ві від­бу­де­ться фо­рум «Борткевич в Укра­ї­ні». Я до­по­міг ко­ле­гам з но­та­ми, а 24 бе­ре­зня пі­а­ніс­тка Вла­є­ва ви­сту­па­ти­ме у нас, у Чер­ні­го­ві. Твор­чість хар­ків­сько­го ком­по­зи­то­ра-емі­гран­та Сер­гія Бор­тке­ви­ча — взі­рець укра­їн­сько­го ін­стру­мен­таль­но­го ро­ман­ти­зму пер­шої по­ло­ви­ни ХХ ст. Він ство­рив вла­сний не­по­втор­ний пласт му­зи­ки. Учень ви­да­тно­го ком­по­зи­то­ра А. Ля­до­ва та учнів Ф. Лі­ста — С. Ядас­со­на й А. Рей­зе­на­у­е­ра, С. Борткевич сам ви­кла­дав у пре­сти­жних кон­сер­ва­то­рі­ях Бер­лі­на, Хар­ко­ва та Ві­дня. Він був за­снов­ни­ком вла­сної кон­сер­ва­то­рії в Кон­стан­ти­но­по­лі (ни­ні м. Стам­бул) та ке­рів­ни­ком май­стер-кла­су Ві­ден­ської кон­сер­ва­то­рії.

На­га­даю, остан­ній аль­бом На­дє­жди Вла­є­вої «Фор­те­пі­ан­на му­зи­ка Сер­гія Бор­тке­ви­ча» був ви­пу­ще­ний сту­ді­єю зву­ко­за­пи­су «Гі­пе­ріон» 2016 ро­ку. Він вклю­чає в се­бе та­кож де­які но­ві ро­бо­ти, які Вла­є­ва ви­ко­ну­ва­ла в «Кар­не­гі-хо­лі».

Пе­ре­ко­на­ний, по­да­рун­ком для ша­ну­валь­ни­ків ви­со­ко­го ми­сте­цтва ста­не зу­стріч зі зна­ме­ни­тим ро­сій­ським пі­а­ні­стом Ва­ди­мом Ру­ден­ком — ве­ли­ким дру­гом Укра­ї­ни і на­шо­го фе­сти­ва­лю. Він мо­же со­бі до­зво­ли­ти від­мо­ви­тись від го­но­ра­ру і при­їха­ти в на­шу кра­ї­ну, а ко­жен йо­го ви­ступ -це зав­жди свя­то для ме­ло­ма­нів. Він лю­бить наш ор­кестр «Фі­лар­мо­нія», і ми так до­бре ро­зу­мі­є­мо один одно­го, що ін­ко­ли на­віть сло­ва не по­трі­бні. Ру­ден­ко — не­пе­ре­сі­чна осо­би­стість і му­зи­кант-вір­ту­оз, тон­ко від­чу­ває ко­жен твір, який ви­ко­нує. Дя­кую Бо­го­ві, що вже 17 ро­ків ми ча­сто ви­сту­па­є­мо ра­зом. Я вва­жаю, що за­раз Ва­дим Ру­ден­ко та Ар­ка­дій Во­ло­дось (Іспа­нія) — два най­кра­щих пі­а­ні­сти сві­ту! Це му­зи­кан­ти, які ма­ють без­ме­жні ви­ко­нав­ські мо­жли­во­сті. Ва­дим Ле­о­ні­до­вич не лю­бить пі­а­ри­ти­ся, а все йо­го жи­т­тя при­свя­че­но ми­сте­цтву. 26 бе­ре­зня він ви­ко­нає Пер­ший і Дру­гий кон­цер­ти для фор­те­пі­а­но з ор­ке­стром Бе­тхо­ве­на. Му­зи­кант при­їде до нас ра­зом зі сво­їм стар­шим си­ном. Фі­лі­пу ли­ше 14 ро­ків, але він уже пре­кра­сний пі­а­ніст, і в Чер­ні­го­ві від­бу­де­ться йо­го де­бют як кон­цер­ту­ю­чо­го му­зи­кан­та. До ре­чі, кви­тки на йо­го кон­церт, який від­бу­де­ться 28 бе­ре­зня, уже май­же всі ви­ку­пле­ні.

«УЖЕ БА­ГА­ТО РО­КІВ МРІЄМО ПРО КОНЦЕРТНИЙ РОЯЛЬ»

— Ми­ну­ло­го ро­ку впер­ше на ва­ших ве­чо­рах ви­сту­пав пре­кра­сний скри­паль Да­від Не­бель (Швей­ца­рія), а ни­ні за­кри­ва­ти­ме фе­сти­валь гранд-кон­церт, яким ди­ри­гу­ва­ти­ме Він­стон Фо­гель (США). Роз­ка­жіть про цих му­зи­кан­тів.

— 2016 ро­ку Да­від Не­бель чу­до­во ви­ко­нав Кон­церт І. Стра­він­сько­го ра­зом із на­шим ор­ке­стром «Фі­лар­мо­нія». Він під­ко­рив ви­шу­ка­ну чер­ні­гів­ську пу­блі­ку, і ми ви­рі­ши­ли про­дов­жи­ти спів­пра­цю з цим та­ла­но­ви­тим мо­ло­дим му­зи­кан­том, ко­тро­му ли­ше 20 ро­ків, але я ду­маю, що у ньо­го ве­ли­ке ми­сте­цьке май­бу­тнє. Ми ра­зом із цим со­лі­стом з успі­хом ви­сту­па­ли на га­стро­лях у Жи­то­ми­рі та Лу­цьку. 2 кві­тня він гра­ти­ме два тво­ри Бе­тхо­ве­на — Кон­церт для скри­пки з ор­ке­стром і Сим­фо­нію № 8 (фа ма­жор).

6 кві­тня « Сіверські му­зи­чні вечори-2017» за­вер­ша­ться. Лу­на­ти­ме пре­кра­сна му­зи­ка Бе­тхо­ве­на: Кон­церт для скри­пки, ві­о­лон­че­лі та фор­те­пі­а­но з ор­ке­стром і П’ ята сим­фо­нія ( до мі­нор), яку пред­став­лять му­зи­кан­ти Сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру « Фі­лар­мо­нія » під ору­дою аме­ри­кан­сько­го ди­ри­ген­та Він­сто­на Фо­ге­ля; со­лі­сти — Ана­то­лій Ба­же­нов ( скри­пка), Іван Ку­чер (ві­о­лон­чель) і Ка­те­ри­на Ба­же­но­ва (фор­те­пі­а­но). Я вва­жаю, що на­шим ор­ке­стран­там над­зви­чай­но ко­ри­сно у про­фе­сій­но­му пла­ні по­пра­цю­ва­ти з рі­зни­ми му­зи­кан­та­ми. Ма­е­стро Він­стон Фо­гель — зна­ний май­стер, який у сво­їй твор­чій кар’ єрі ви­сту­пав ра­зом із ба­га­тьма ві­до­ми­ми ор­ке­стра­ми сві­ту. Він — ду­же до­свід­че­ний му­зи­кант, і йо­го спів­пра­ця з на­ши­ми ор­ке­стран­та­ми ста­не для них май­стер-кла­сом. Зна­є­те, я ра­дію, що зав­дя­ки фе­сти­ва­лю до нас у Чер­ні­гів при­їжджа­ють ті, хто не про­сто лю­бить, а жи­ве ми­сте­цтвом.

— Як сьо­го­дні вам вда­є­ться три­ма­ти ви­со­ку про­фе­сій­ну план­ку в ор­ке­стрі «Фі­лар­мо­нія»?

— Я ду­же при­скі­пли­вий на ре­пе­ти­ці­ях, і на­віть ко­ли йде ро­бо­чий про­цес, все одно ви­ма­гаю, щоб му­зи­кан­ти гра­ли на 100 від­со­тків. Шко­дую, що в Чер­ні­го­ві не­має кон­сер­ва­то­рії і на­ші ор­ке­стран­ти не від­чу­ва­ють кон­ку­рен­ції, яка є, ска­жі­мо, у сто­ли­ці, а це ін­ко­ли їх роз­сла­бляє. Не мо­жна му­зи­кан­ту бу­ти за­спо­ко­є­ним, тре­ба зав­жди твор­чо го­рі­ти! За­раз у «Фі­лар­мо­нії» пра­цю­ють по­над 60 му­зи­кан­тів. Че­рез те, що ми не ма­є­мо гур­то­жи­тку і мо­жли­во­сті до­пла­чу­ва­ти спе­ці­а­лі­стам за на­йма­н­ня жи­тла, то не про­сто за­про­си­ти до ко­ле­кти­ву но­во­го ор­ке­стран­та з ін­шо­го мі­ста... Уже ба­га­то ро­ків мріємо про концертний рояль, але ця про­бле­ма ні­як не ви­рі­шу­є­ться... Але я ві­рю, що нас по­чу­ють лю­ди, які лю­блять ви­со­ке ми­сте­цтво, зна­йду­ться спон­со­ри та ме­це­на­ти, і рояль все ж ма­ти­ме­мо в ор­ке­стрі. Зна­є­те, по­при все, я не уяв­ляю сво­го жи­т­тя без Чер­ні­го­ва і не хо­чу бу­ти в жо­дно­му ін­шо­му мі­сті. Ща­сли­вий, що фе­сти­валь «Сіверські му­зи­чні вечори» уже став брен­дом, і наш фо­рум лю­блять, на ньо­го че­ка­ють, а де­які ме­ло­ма­ни на­віть спе­ці­аль­но при­їжджа­ють на на­ші кон­цер­ти, бо про­гра­ми зав­жди ду­же ці­ка­ві.

ФОТО КОСТЯНТИНА ГРИШИНА

ФОТО КОСТЯНТИНА ГРИШИНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.