До 145-річ­чя май­стра

У Льво­ві пред­ста­ви­ли тво­ри Оле­кси Но­ва­ків­сько­го на ре­лі­гій­ну те­ма­ти­ку

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Ек­спо­зи­ція, яку роз­гор­ну­ли у за­лах Ху­до­жньо- ме­мо­рі­аль­но­го му­зею Оле­ни Куль­чи­цької, скла­де­на з ро­біт, що збе­рі­га­ю­ться у фон­дах львів­сько­го На­ціо­наль­но­го му­зею ім. Ан­дрея Ше­пти­цько­го, та з при­ва­тних ко­ле­кцій. Ви­став­ку «Оле­кса Но­ва­ків­ський. Са­краль­не ми­сте­цтво. Жи­во­пис, гра­фі­ка» її ор­га­ні­за­то­ри при­свя­ти­ли 145-й рі­чни­ці від дня на­ро­дже­н­ня ві­до­мо­го ху­до­жни­ка і пе­да­го­га.

На­га­да­є­мо, Оле­кса Но­ва­ків­ський (14 бе­ре­зня 1872 — 29 сер­пня 1935) на­ро­див­ся у Він­ни­цькій обла­сті (те­пер — се­ло Обо­дів­ка). По­ча­тко­ву ху­до­жню на­у­ку за­сво­ю­вав в Оде­сі. Зго­дом за­кін­чив Кра­ків­ську ака­де­мію ми­стецтв. Жи­во­пи­сну ма­не­ру сфор­му­вав на твор­чо­му за­сво­єн­ні прин­ци­пів ім­пре­сіо­ні­зму. Від 1913 ро­ку жив у Льво­ві, де, актив­но вда­ю­чись до ма­ляр­ської ро­бо­ти, роз­по­чав ви­кла­да­цьку пра­цю — за­сну­вав Ху­до­жню шко­лу, сту­ден­та­ми якої ста­ли зна­ко­ві в подаль­шо­му осо- би­сто­сті. Вар­то до­да­ти, що Шко­ла Но­ва­ків­сько­го, ство­ре­на 1921ро­ку, зго­дом на­бу­ла ста­ту­су ми­сте­цько­го фа­куль­те­ту при Львів­сько­му по­лі­те­хні­чно­му ін­сти­ту­ті і, за під­трим­ки ме­це­на­та Ми­тро­по­ли­та Ан­дрея Ше­пти­цько­го, фун­кціо­ну­ва­ла до 1935 ро­ку.

Ми­тець ли­шив по со­бі ве­ли­кий твор­чий до­ро­бок. 1972 ро­ку у Льво­ві від­кри­ли Ху­до­жньо-ме­мо­рі­аль­ний му­зей ім. Оле­кси Но­ва­ків­сько­го.

На ви­став­ці до 145-річ­чя Но­ва­ків­сько­го пу­блі­ці де­мон­стру­ють по­над три де­ся­тки ро­біт на ре­лі­гій­ну те­ма­ти­ку, які Май­стер ство­рю­вав упро­довж усьо­го жи­т­тя, але най­біль­ше роз­ви­нув під час зрі­лої, сим­во­лі­ко­екс­пре­сив­ної, фа­зи твор­чо­сті. «Цим тво­рам при­та­ман­не за­го­стре­не суб’єктив­не сві­то­ба­че­н­ня, ви­ра­же­не че­рез гі­пер­тро­фо­ва­не ав­тор­ське «Я», а їхні ідеї ви­слов­ле­но за до­по­мо­гою син­те­зу ко­льо­рів і лі­ній», — го­во­рять ор­га­ні­за­то­ри ви­став­ки.

Огля­ну­ти са­краль­ні жи­во­пис і гра­фі­ку Оле­кси Но­ва­ків­сько­го мо­жна до 7 трав­ня.

ФОТО ЗІ СТОРІНКИ У FACEBOOK МУ­ЗЕЮ ОЛЕ­КСИ НО­ВА­КІВ­СЬКО­ГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.