Бан­ду­рист у тре­тьо­му по­ко­лін­ні

25 бе­ре­зня в До­мі «Май­стер Клас» Юлі­ян Ки­та­стий (Нью-Йорк) пред­ста­вить но­ву про­гра­му і аль­бом

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

«Но­чі в Бан­ду­ри­ста­ні» — це за­пи­си 15 ім­про­ві­зо­ва­них ін­стру­мен­таль­них тво­рів Ки­та­сто­го. За сло­ва­ми му­зи­кан­та, який є по­пу­ля­ри­за­то­ром бан­ду­ри в США, у ки­їв­сько­му кон­цер­ті про­зву­чать урив­ки із му­зи­ки, на­пи­са­ні ма­е­стро до те­а­траль­них ви­став, філь­му «По­во­дир» (ре­жи­сер Л. Са­нін) , а та­кож бу­дуть пред­став­ле­ні йо­го но­ві ком­по­зи­ції і пі­сні.

На­га­да­є­мо, ві­до­мий ком­по­зи­тор і му­зи­кант Юлі­ян Пе­тро­вич Ки­та­стий на­ро­див­ся у Де­трой­ті, здо­був осві­ту в Мон­ре­а­лі у кон­сер­ва­то­рії Кон­корд­сько­го уні­вер­си­те­ту. Він бан­ду­рист в тре­тьо­му по­ко­лін­ні! У 1980 р. пе­ре­їхав до Нью-Йор­ку та роз­по­чав кон­цер­тну, пе­да­го­гі­чну, а пі­зні­ше і ком­по­зи­тор­ську ді­яль­ність. Йо­го ви­сту­пи на пре­сти­жних сце­нах і фе­сти­ва­лях Аме­ри­ки, Ка­на­ди і Єв­ро­пи ство­ри­ли мі­сце для бан­ду­ри у жан­рі «World Music». Ма­е­стро пи­ше ба­га­то му­зи­ки для сце­ни, зокре­ма для су­ча­сно­го тан­цю із хо­ре­о­гра­фом Ка­тею Коль­цьо і для те­а­тру із Ми­сте­цькою гру­пою Яра та ре­жи­се­ром Вір­ля­ною Ткач.

Про свій ін­стру­мент, на яко­му грає, Ю.Ки­та­стий роз­ка­зав у ін­терв’ю Гро­мад­сько­му ра­діо: «Це є ва­рі­ант хар­ків­сько­го ти­пу, який опра­цю­ва­ли в 1946 ро­ці у та­бо­рах для пе­ре­се­лен­ців у Ні­меч­чи­ні для Ка­пе­ли бан­ду­ри­стів, ко­ли во­ни му­си­ли від­но­ви­ти ін­стру­мен­та­рій. А по­тім ми та­ку бан­ду­ру при­ве­зли у 1989 ро­ці, ко­ли я впер­ше при­їжджав в Укра­ї­ну з кон­цер­том із Ві­кто­ром Мі­ша­ло­вим, ві­до­мим бан­ду­ри­стом, і спів­а­ком Пав­лом Пи­са­рен­ком. Ми ма­ли з со­бою та­ку бан­ду­ру і за­пи­си, як гра­ли бан­ду­ри­сти в та­ко­му сти­лі. Ми це все по­ка­за­ли Ва­си­ле­ві Ге­ра­си­мен­ку у Льво­ві, і він зро­бив цей ін­стру­мент»...

Остан­ні сім ро­ків бан­ду­рист ча­сто при­їжджає в Укра­ї­ну, ви­ко­ну­ю­чи свою му­зи­ку до ви­став Яри «Скиф­ські Ка­ме­ні», «Ка­пі­тан Джон Сміт їде в Укра­ї­ну», «Ти­ха ніч, ясні зо­рі», Ev (Дім), «До гли­бин­но­го ка­ме­ня», «1917/2017 Ти­чи­на, Жа­дан і Со­ба­ки», які бу­ли по­став­ле­ні на Го­голь­фе­сті та ін­ших фо­ру­мах.

ФОТО З FACEBOOK ЮЛІЯНА КИ­ТА­СТО­ГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.