Ри­бал­ки vs обла­сна вла­да

На Хер­сон­щи­ні хо­чуть за­бо­ро­ни­ти про­ми­сло­вий ви­лов

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Про це 16 бе­ре­зня, в хо­ді пре­скон­фе­рен­ції, при­свя­че­ної охо­ро­ні во­дних жи­вих біо­ре­сур­сів Дні­пра, за­явив пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Хер­сон­ської обла­сної ра­ди Ва­силь Зе­лен­чук: «Го­ту­є­ться про­ект рі­ше­н­ня обла­сної ра­ди про звер­не­н­ня до Мі­ні­стер­ства еко­ло­гії з про­ха­н­ням не ви­да­ва­ти до­зво­лів на про­ми­сло­вий ви­лов ри­би на те­ри­то­рії пар­ку «Ни­жньо­дні­пров­ський».

Зе­лен­чук за­явив, що, за йо­го да­ни­ми, орі­єн­тов­но 600 міль­йо­нів гри­вень, які при­но­сять во­дні ре­сур­си Дні­пра, йдуть ми­мо бю­дже­ту і роз­хо­дя­ться по ки­ше­нях ри­бної ма­фії. За сло­ва­ми за­сту­пни­ка го­ло­ви обл­ра­ди, сьо­го­дні ор­га­ни ри­бо­охо­ро­ни на Хер­сон­щи­ни, які ма­ли б кон­тро­лю­ва­ти ви­лов ри­би, пе­ре­тво­ри­ли­ся на ор­ган гра­бун­ку і ви­ко­ри­ста­н­ня ве­ли­че­зних ре­сур­сів для осо­би­сто­го зба­га­че­н­ня. Зе­лен­чук вва­жає, що тим­ча­со­ва (на 3—5 ро­ків) за­бо­ро­на на про­ми­сло­вий ви­лов до­зво­лить ро­зі­бра­ти­ся, хто є бра­ко­ньє­ром, хто це кон­тро­лює, як на­ве­сти по­ря­док та від­но­ви­ти біо­ре­сур­си у Дні­прі.

Ра­зом з тим, ди­ре­ктор Хер­сон­ської гі­дро­біо­ло­гі­чної стан­ція НАН Укра­ї­ни Сер­гій Ове­чко за­явив, що з на­у­ко­вої то­чки зо­ру та­ка за­бо­ро­на не ма­ти­ме зна­чно­го ефе­кту в пла­ні від­нов­ле­н­ня біо­ре­сур­сів. «Си­ту­а­ція на­ра­зі кри­ти­чна. Во­до­йми силь­но за­му­ле­ні. Наш Дні­про по­ти­хень­ку пе­ре­тво­рю­є­ться на бо­ло­то, — го­во­рить Сер­гій Ове­чко. — Роль ри­би в цій си­ту­а­ції ду­же ва­жли­ва, адже во­на є кін­це­вим спо­жи­ва­чем ор­га­ні­чних ре­чо­вин, які ви­ро­бля­ю­ться у во­дних еко­си­сте­мах. Тоб­то ре­чо­ви­ни ви­ро­бля­ю­ться, а їх спо­жи­ва­чів — не­має. Це від­бу­ва­є­ться че­рез ве­ли­ке на­ван­та­же­н­ня. Я знаю чи­ма­ло про­ми­сло­ви­ків, які до­по­ма­га­ють від­нов­лю­ва­ти за­па­си. Але за­кри­т­тям про­ми­слу від­но­ви­ти за­па­си май­же не­мо­жли­во. Си­сте­ма са­мо­стій­но не від­но­ви­ться. По­трі­бна про­гра­ма дер­жав­ної ме­лі­о­ра­ції. В НАН роз­ро­би­ли та­ку про­гра­му з ви­ве­де­н­ня чу­жих ро­сли­но­я­дних ви­дів риб і по­вер­не­н­ня або­ри­ген­них ви­дів: тов­сто­ло­бик, бі­лий амур, ко­роп».

За сло­ва­ми Ове­чка, фі­нан­су­ва­н­ня та­кої про­гра­ми обі­йде­ться у 300— 400 ти­сяч гри­вень на рік. На­то­мість при­бу­ток від цих за­хо­дів мо­же ся­гну­ти 200—300 міль­йо­нів гри­вень на рік, якщо за­во­ди з роз­ве­де­н­ня риб пра­цю­ва­ти­муть ефе­ктив­но.

Прес-кон­фе­рен­ція сто­сов­но охо­ро­ни во­дних жи­вих біо­ре­сур­сів ста­ла на­слід­ком пі­ке­ту кіль­кох со­тень ри­ба­лок, який від­був­ся 15 бе­ре­зня під сті­на­ми ОДА. Ри­бал­ки не мо­жуть отри­ма­ти до­звіл на про­ми­сло­вий ви­лов че­рез ко­лі­зії в за­ко­ні. За ло­гі­кою, до­звіл на про­ми­сло­вий ви­лов на те­ри­то­рії НПП «Ни­жньо­дні­пров­ський» має ви­да­ти Де­пар­та­мент еко­ло­гії ОДА при по­го­джен­ні Мі­н­еко­ло­гії. Однак Мі­н­еко­ло­гії не на­ді­лив пра­вом ви­да­чі та­ких до­зво­лів де­пар­та­мент ОДА. До ство­ре­н­ня НПП «Ни­жньо­дні­пров­ський» для про­ми­сло­во­го ви­ло­ву бу­ло до­ста­тньо до­зво­лів «Хер­сон­ри­б­охо­ро­ни».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.