Ан­тра­ци­ту спа­ли­ли вдві­чі мен­ше

Спо­до­ба­ло­ся: над­зви­чай­ні за­хо­ди про­дов­же­но ще на мі­сяць

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Уряд Укра­ї­ни в че­твер про­дов­жив тер­мін дії тим­ча­со­вих над­зви­чай­них за­хо­дів на еле­ктро­енер­ге­ти­чно­му рин­ку ще на мі­сяць. Ці за­хо­ди на­бу­ли чин­но­сті з 17 лю­то­го че­рез бло­ка­ду акти­ві­ста­ми, за під­трим­ки низ­ки на­ро­дних де­пу­та­тів, по­ста­чань то­ва­рів із зо­ни АТО, зокре­ма ву­гі­л­ля ан­тра­ци­тної гру­пи. На цьо­му па­ли­ві пра­цює по­ло­ви­на те­пло­еле­ктро­стан­цій (ТЕС) енер­го­ге­не­ру­ю­чих ком­па­ній кра­ї­ни. За сло­ва­ми го­ло­ви НЕК «Укр­енер­го» Все­во­ло­да Ко­валь­чу­ка, в рам­ках за­про­ва­дже­н­ня над­зви­чай­них за­хо­дів спа- лю­ва­н­ня еле­ктро­стан­ці­я­ми ан­тра­ци­ту змен­ше­но вдві­чі.

Мі­ністр енер­ге­ти­ки й ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни Ігор На­са­лик, ви­сту­па­ю­чи на за­сі­дан­ні Ка­бмі­ну, оці­нив по­тре­бу ТЕС в ан­тра­ци­ті до кін­ця 2017 ро­ку: «Ми чо­ти­ри про­е­кти ро­би­мо для мі­ні­мі­за­ції спо­жи­ва­н­ня ву­гі­л­ля. Хо­чу ска­за­ти, що до кін­ця ро­ку нам тре­ба всьо­го ли­ше за­без­пе­чи­ти 4,2 міль­йо­на тонн ан­тра­ци­ту про­ти 9,5 міль­йо­на тонн, що ре­а­лі­зу­ва­ли­ся 2016 ро­ку».

На­га­да­є­мо, що в пе­рі­од чин­но­сті над­зви­чай­них за­хо­дів НЕК «Укр­енер­го» ви­зна­чає допу­сти­мий рі­вень зни­же­н­ня ре­зер­ву енер­го­ге­не­ру­ю­чих по- ту­жно­стей; вста­нов­лює ви­мо­ги що­до скла­ду уста­тку­ва­н­ня ТЕС у роз­рі­зі енер­го­бло­ків; за не­об­хі­дно­сті й за узго­дже­н­ням з Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля за­сто­со­вує гра­фі­ки ава­рій­них від­клю­чень. Держ­під­при­єм­ство «Енер­го­ри­нок» роз­ро­бляє гра­фі­ки на­ван­та­же­н­ня енер­го­си­сте­ми з ура­ху­ва­н­ням ви­мог «Укр­енер­го» що­до скла­ду уста­тку­ва­н­ня ТЕС; за­без­пе­чує на­ра­ху­ва­н­ня пла­те­жів за еле­ктро­енер­гію її ви­ро­бни­кам (що пра­цю­ють за ці­но­ви­ми за­яв­ка­ми), для яких за­фі­ксо­ва­ні гра­фі­ки й об­ся­ги ви­ро­бни­цтва за гра­ни­чною ці­ною си­сте­ми. НАЕК «Енер­го­атом» зо­бов’яза­на за не­об­хі­дно­сті за­без­пе­чу­ва­ти час­тко­ве роз­ван­та­же­н­ня окре­мих бло­ків АЕС у ви­хі­дні й свя­тко­ві дні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.