У ВРУ про­по­ну­ють вста­но­ви­ти мов­ні кво­ти на ТБ

Den (Ukrainian) - - День Укра­ї­ни - Ва­дим ЛУБ­ЧАК, «День»

Ган­на ГО­ПКО: «Це — пи­та­н­ня не про­сто куль­ту­ри чи ко­му­ні­ка­ції, — це пи­та­н­ня на­ціо­наль­ної без­пе­ки і ре­аль­ної дер­жав­ної не­за­ле­жно­сті»

Вер­хов­на Ра­да зби­ра­є­ться вста­но­ви­ти укра­ї­но­мов­ні кво­ти на те­ле­ба­чен­ні. Від­по­від­ний за­ко­но­про­ект за осно­ву вчо­ра під­три­ма­ли 244 на­ро­дних де­пу­та­ти. За­ко­ном пе­ред­ба­ча­є­ться вста­нов­ле­н­ня мі­ні­маль­ної час­тки те­ле­ві­зій­них пе­ре­дач, в то­му чи­слі пе­ре­дач но­вин, дер­жав­ною мо­вою про­тя­гом до­би. Крім цьо­го, про­по­ну­є­ться вста­но­ви­ти, що для те­ле­ра­діо­ор­га­ні­за­цій за­галь­но­на­ціо­наль­ної ка­те­го­рії мов­ле­н­ня час­тка пе­ре­дач та/або філь­мів укра­їн­ською мо­вою має ста­но­ви­ти не менш як 75% про­тя­гом до­би у ко­жно­му з про­між­ків ча­су з 7.00 до 18.00 та з 18.00 до 22.00, для від­по­від­них те­ле­ор­га­ні­за­цій ре­гіо­наль­ної та мі­сце­вої ка­те­го­рій мов­ле­н­ня вста­но­ви­ти обов’яз­ко­ву час­тку на рів­ні 50%.

Окре­мо за­ко­но­про­е­ктом про­по­ну­є­ться вста­но­ви­ти обов’яз­ко­ву час­тку пе­ре­дач но­вин дер­жав­ною мо­вою, а са­ме не менш ніж 75% від за­галь­ної три­ва­ло­сті всіх пе­ре­дач но­вин у ко­жно­му з про­між­ків ча­су з 7.00 до 18.00 та з 18.00 до 22.00.

На­га­да­є­мо, Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко 9 бе­ре­зня за­про­по­ну­вав Ра­ді збіль­ши­ти час­тку укра­їн­ської мо­ви в те­ле­ві­зій­них ефі­рах.

«Прийняв­ши за осно­ву за­ко­но­про­ект №5313, що пе­ред­ба­чає не менш 75% укра­ї­но­мов­них про­грам на те­ле­ба­чен­ні, ми зро­би­ли чер­го­вий крок до ство­ре­н­ня пов­но­цін­но­го укра­їн­сько­го мов­но-куль­тур­но­го про­сто­ру, — за­ува­жи­ла у «Фейс­бу­ці» де­пу­тат Ан­на Го­пко. — До дру­го­го чи­та­н­ня цей про­ект тре­ба сер­йо­зно до­пра­цю­ва­ти, щоб ці 75% бу­ли укра­їн­ською мо­вою на­справ­ді, а не ли­ше на па­пе­рі, і у ме­ді­а­ма­гна­тів не бу­ло ла­зі­вок, щоб обі­йти за­кон. Прийня­т­тя цьо­го про­е­кту в ці­ло­му має ста­ти пе­ре­хі­дним кро­ком до прийня­т­тя справ­ді си­стем­но­го #За­ко­нПро­Мо­ву5670, що має на­ре­шті ска­су­ва­ти га­не­бний за­кон Кі­ва­ло­ва — Ко­ле­сні­чен­ка і за­без­пе­чи­ти, від­по­від­но до Кон­сти­ту­ції, нор­маль­не фун­кціо­ну­ва­н­ня укра­їн­ської мо­ви в усіх сфе­рах су­спіль­но­го жи­т­тя. Це — пи­та­н­ня не про­сто куль­ту­ри чи ко­му­ні­ка­ції, це — пи­та­н­ня на­ціо­наль­ної без­пе­ки і ре­аль­ної дер­жав­ної не­за­ле­жно­сті».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.