Про ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії та ар­мію

По­га­но це чи до­бре для вій­ська ХХІ сто­лі­т­тя?

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ігор КАБАНЕНКО, адмі­рал, екс­перт з пи­тань обо­ро­ни та без­пе­ки, по­лі­тик

Су­ча­сні ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії актив­но змі­ню­ють не ли­ше ци­віль­ну, а й вій­сько­ву куль­ту­ру: сол­да­ти ХХІ сто­лі­т­тя за до­по­мо­гою смар­тфо­нів і план­ше­тів під­три­му­ють он­лайн— вза­є­мо­дію між со­бою та з ци­віль­ною ча­сти­ною су­спіль­ства, чо­го не бу­ло ра­ні­ше, — вій­ська ста­ють більш від­кри­ти­ми, що на­дає до­да­тко­ві мо­жли­во­сті, на­сам­пе­ред для під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті де­мо­кра­ти­чно­го ци­віль­но­го кон­тро­лю за Се­кто­ром без­пе­ки і обо­ро­ни дер­жа­ви. Во­дно­час низ­ка топ-ке­рів­ни­ків ка­те­го­ри­чні що­до смар­тфо­нів і план­ше­тів у вій­ськах, осо­бли­во в кон­текс­ті ви­ко­ри­ста­н­ня у вій­ську со­ці­аль­них ме­реж, ар­гу­мен­ту­ю­чи свою по­зи­цію ри­зи­ка­ми ви­то­ку «чу­тли­вої» ін­фор­ма­ції. Про­блем­ним та­кож за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ня впро­ва­дже­н­ня ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій на рі­зних рів­нях вій­сько­во­го управ­лі­н­ня. Спро­бу­є­мо ро­зі­бра­ти­ся в по­лу­то­нах. По-пер­ше, «ста­рі до­брі ча­си», ко­ли вій­сько­ва сфе­ра бу­ла пов­ні­стю за­кри­тою від су­спіль­ства, по­сту­по­во від­хо­дять у ми­ну­ле — остан­ні по­дії яскра­во свід­чать про це. В умо­вах но­вої ге­не­ра­ції війн ва­жли­вість які­сної мо­ти­ва­ції вій­сько­вих від­кри­ває шлях для ефе­ктив­но­го лі­дер­ства, яке не мо­же бу­ду­ва­ти­ся на за­бо­ро­нах і не­га­тив­ній мо­ти­ва­ції. У вік ін­фор­ма­ції кра­ще зна­хо­ди­ти мо­жли­во­сті для пра­виль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня су­ча­сних ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій — вчи­ти під­ле­глих бу­ти обі­зна­ни­ми «юзе­ра­ми», тоб­то пра­ви­лам без­пе­чно­го що­до вій­сько­вих аспе­ктів ви­ко­ри­ста­н­ня про­грам­них за­со­бів для он­лайн-спіл­ку­ва­н­ня, а та­кож за­хи­сту від кі­бер­не­ти­чних за­гроз, ніж обме­жу­ва­ти­ся ма­ло­ефе­ктив­ни­ми за­бо­ро­на­ми.

По-дру­ге, смар­тфо­ни і план­ше­ти, по­єд­на­ні із су­ча­сни­ми про­грам­но-апа­ра­тни­ми за­со­ба­ми за­хи­сту пе­ре­да­чі ма­си­вів да­них від рі­зно­ма­ні­тних сен­со­рів, на­да­ють мо­жли­вість бу­ду­ва­ти ін­те­р­актив­ні ко­му­ні­ка­цій­ні си­сте­ми вій­сько­во­го при­зна­че­н­ня, які ство­рю­ють но­ві­тні бо­йо­ві спро­мо­жно­сті військ. Це вкрай ва­жли­ва річ, яка по­тре­бує ро­зу­мі­н­ня топ-лі­де­ра­ми (ци­віль­ни­ми і вій­сько­ви­ми) ва­жли­во­сті у но­вій ге­не­ра­ції війн но­ві­тніх те­хно­ло­гій ви­яв­ле­н­ня та он­лайн-сте­же­н­ня за про­тив­ни­ком на всю гли­би­ну йо­го опе­ра­тив­ної по­бу­до­ви, пе­ре­да­чі-при­йо­му ін­фор­ма­ції про йо­го мі­сце­зна­хо­дже­н­ня з по­хиб­кою не більш ніж 5 ме­трів, спе­ці­аль­но­го про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня, яке по­лег­шує шта­бну ро­бо­ту та під­три­мує прийня­т­тя рі­шень, а та­кож про­грам­но-апа­ра­тних за­со­бів на­дій­но­го за­хи­сту ін­фор­ма­ції. Прин­ци­по­вим у цьо­му кон­текс­ті пи­та­н­ням за­ли­ша­є­ться збіль­ше­н­ня обі­зна­но­сті вій­сько­во­го істе­блі­шмен­ту в га­лу­зі су­ча­сних ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій і пе­ре­ваг їхньо­го ці­льо­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня у вій­сько­вій спра­ві.

По-тре­тє, вій­сько­ві обмі­ню­ю­ться ме­се­джа­ми і ін­фор­ма­ці­єю на Facebook, яка мо­же бу­ти ко­ри­сною для удо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми без­пе­ки і обо­ро­ни дер­жа­ви. На­віть, ко­ли во­ни ви­слов­лю­ють своє роз­ча­ру­ва­н­ня бю­ро­кра­ті­єю і ло­гі­сти­кою, це вка­зує му­дро­му топ-ке­рів­ни­ку на вузь­кі мі­сця в си­сте­мі вій­сько­во­го управ­лі­н­ня, під­ка­зує на­пря­ми, де слід по­пра­цю­ва­ти над со­бою та мо­ти­ву­ва­ти на до­ціль­ні змі­ни най­ближ­чих під­ле­глих. Со­ці­аль­ні ме­діа до­по­ма­га­ють вій­сько­вим бу­ду­ва­ти ме­ре­жі, які вклю­ча­ють в се­бе як то­ва­ри­шів по слу­жбі, так і ци­віль­них дру­зів. Ін­тер­нет-від­но­си­ни вій­сько­вих з ци­віль­ни­ми осо­ба­ми до­по­ма­га­ють гро­мад­сько­сті зро­зу­мі­ти на­ші Зброй­ні си­ли, а сол­да­там — су­спіль­ство, яко­му во­ни слу­жать. Вій­сько­ві, які при­зва­ні за мо­бі­лі­за­ці­єю чи на стро­ко­ву вій­сько­ву слу­жбу або під­пи­са­ли кон­тракт, до цьо­го бу­ли ци­віль­ни­ми, на­віть пі­сля ба­га­то­рі­чної вій­сько­вої кар’єри во­ни по­вер­ну­ться до ци­віль­но­го жи­т­тя. Со­ці­аль­ні ме­діа мо­жуть зро­би­ти цей пе­ре­хід на­ба­га­то про­сті­шим.

В ці­ло­му су­ча­сні ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії ство­рю­ють но­ві­тні ко­му­ні­ка­цій­ні мо­жли­во­сті у вій­сько­вій сфе­рі. Ігно­ру­ва­ти їх і від­го­ро­джу­ва­ти­ся за­бо­ро­на­ми озна­чає від­ста­ти те­хно­ло­гі­чно та втра­ти­ти пер­спе­кти­ви. Те­хно­ло­гі­чний про­грес зу­пи­ни­ти не­мо­жли­во, са­ме то­му не­ро­зу­мі­н­ня при­ро­ди і су­ті но­ві­тніх мо­жли­во­стей ге­не­рує по­мил­ки і про­ма­хи при прийнят­ті рі­шень, а це у свою чер­гу за­го­стрює про­бле­ми без­пе­ки і обо­ро­ни (що ви­ще рі­вень — то більш бо­лю­чі). Не слід на­сту­па­ти на одні й ті ж гра­блі, кра­ще ке­ру­ва­ти про­це­са­ми і спря­мо­ву­ва­ти їх в до­ціль­но­му ру­слі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.