Єв­ро­пар­ла­мент: ЄС має про­дов­жи­ти по­лі­ти­ку сан­кцій що­до РФ за Крим

Den (Ukrainian) - - День Планети -

До тре­тьої рі­чни­ці ане­ксії Кри­му Єв­ро­пар­ла­мент ухва­лив ре­зо­лю­цію «По­лі­ти­чні в’язні у тюр­мах Ро­сії та си­ту­а­ція у Кри­му». У до­ку­мен­ті єв­ро­де­пу­та­ти на­го­ло­шу­ють, що рі­ше­н­ня Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції від 21 бе­ре­зня 2014 ро­ку «ане­ксу­ва­ти Крим за­ли­ша­є­ться не­за­кон­ним» і за­су­джу­ють рі­ше­н­ня Крем­ля «ви­да­ти всім жи­те­лям Кри­му ро­сій­ські па­спор­ти». Си­ту­а­ція з за­хи­стом прав лю­ди­ни на Крим­сько­му пів­остро­ві за остан­ні три ро­ки «стрім­ко по­гір­ши­ла­ся, а по­ру­ше­н­ня сво­бо­ди сло­ва, пре­си та при­му­со­ве нав’язу­ва­н­ня ро­сій­сько­го гро­ма­дян­ства ста­ли си­сте­ма­ти­чни­ми», кон­ста­ту­ють у Єв­ро­пар­ла­мен­ті. Крим­ські та­та­ри є ко­рін­ним на­ро­дом Крим­сько­го пів­остро­ва, на­га­ду­є­ться у текс­ті ре­зо­лю­ції, «тим ча­сом їхня куль­тур­на спад­щи­на є го­лов­ною мі­шен­ню для ре­пре­сій». Єв­ро­де­пу­та­ти ще раз за­су­ди­ли рі­ше­н­ня ро­сій­ської вла­ди за­бо­ро­ни­ти ді­яль­ність ме­джлі­су, що ста­ло «гру­бим по­ру­ше­н­ням прав крим­ських та­тар». У текс­ті ре­зо­лю­ції мі­сти­ться пе­ре­лік із трид­ця­ти прі­звищ гро­ма­дян Укра­ї­ни, се­ред яких — Ми- ко­ла Кар­пюк, Ста­ні­слав Клих, Оле­ксандр Коль­чен­ко, Олег Сен­цов, Ахтем Чий­гоз, Алі Аса­нов, Ро­ман Су­щен­ко, ко­трі «не­за­кон­но утри­му­ю­ться» в ув’язнен­ні на те­ри­то­рії Ро­сії. Єв­ро­пар­ла­мент за­кли­кає не­гай­но звіль­ни­ти цих лю­дей і спри­я­ти їх по­вер­нен­ню на Ба­тьків­щи­ну. У Єв­ро­пар­ла­мен­ті вва­жа­ють, що уря­ди кра­їн Єв­ро- со­ю­зу ма­ють про­дов­жу­ва­ти по­лі­ти­ку сан­кцій про­ти ро­сій­ської вла­ди за її по­лі­ти­ку що­до Кри­му. Зокре­ма, єв­ро­де­пу­та­ти «за­кли­ка­ють до за­про­ва­дже­н­ня подаль­ших обме­жу­валь­них за­хо­дів про­ти осіб, від­по­від­аль­них за кри­чу­щі по­ру­ше­н­ня прав лю­ди­ни, вклю­чно із за­мо­ро­жу­ва­н­ням їхніх акти­вів у бан­ках ЄС».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.