Бю­джет Трам­па: урі­за­н­ня низ­ки про­грам за­ра­ди обо­ро­ни та сті­ни

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент США До­нальд Трамп про­по­ну­ва­ти­ме аме­ри­кан­сько­му Кон­гре­су ско­ро­ти­ти низ­ку фе­де­раль­них про­грам, що­би збіль­ши­ти ви­тра­ти на обо­ро­ну, сті­ну на кор­до­ні з Ме­кси­кою і де­пор­та­цію не­ле­галь­них ім­мі­гран­тів. Як по­ві­дом­ляє Reuters, най­біль­ше у 2018 ро­ці мо­жуть ско­ро­ти­ти ви­тра­ти на Агент­ство з охо­ро­ни нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща і Дер­жав­ний де­пар­та­мент США, хо­ча Кон­грес мо­же під­три­ма­ти не всі про­по­зи­ції. Во­дно­час, за іде­я­ми Трам­па, мо­жуть при­пи­ни­ти фі­нан­су­ва­н­ня 19 ор­га­нів, які за фе­де­раль­ний кошт опі­ку­ю­ться су­спіль­ним мов­ле­н­ням, ми­сте­цтвом і ре­гіо­наль­ни­ми пи­та­н­ня­ми. Ско­ро­че­н­ня про­грам про­по­ну­є­ться для то­го, щоб не збіль­шу­ва­ти 488-мі­льяр­дний де­фі­цит при по­си­лен­ні нац­без­пе­ки. Трамп хо­че ви­тра­ти­ти на $54 млрд біль­ше на обо­ро­ну, зро­би­ти пер­ший вне­сок на сті­ну на кор­до­ні та вди­хну­ти жи­т­тя у кіль­ка ін­ших пе­ред­ви­бор­них обі­ця­нок. Йо­го по­ча­тко­вий план бю­дже­ту по­ки що не вклю­чає обі­цян­ки ви­ді­ли­ти $1 трлн на до­ро­ги, мо­сти, ае­ро­пор­ти й ін­ші ін­фра­стру­ктур­ні про­е­кти. По­мір­ко­ва­ні ре­спу­блі­кан­ці вже ви­сло­ви­ли за­не­по­ко­є­н­ня по­тен­цій­ним урі­за­н­ням по­пу­ляр­них про­грам, та­ких як суб­си­дії на опа­ле­н­ня, про­е­кти з очи­ще­н­ня во­ди, ро­бо­чі тре­нін­ги.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.