Єли­за­ве­та ІІ схва­ли­ла за­кон про «Брек­зит»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ко­ро­ле­ва Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства Єли­за­ве­та ІІ схва­ли­ла за­кон про ви­хід Бри­та­нії з Єв­ро­со­ю­зу. Це дає мо­жли­вість прем’єру Те­ре­зі Мей роз­по­ча­ти про­цес «Брек­зи­ту», фор­маль­но спо­ві­стив­ши пред­став­ни­ків Брюс­се­ля про на­мір Бри­та­нії ви­йти з ЄС. За­га­лом цей про­цес має три­ва­ти близь­ко двох ро­ків. У по­не­ді­лок оби­дві па­ла­ти бри­тан­сько­го пар­ла­мен­ту оста­то­чно схва­ли­ли за­кон, що за­пу­скає ста­т­тю 50 Ліс­са­бон­сько­го до­го­во­ру, згі­дно з якою ко­жна кра­ї­на-член ЄС має пра­во ухва­ли­ти рі­ше­н­ня ви­йти із об’єд­на­н­ня. Те­ре­за Мей за­яви­ла, що роз­по­чне пе­ре­го­во­ри з Брюс­се­лем до кін­ця цьо­го мі­ся­ця. Во­дно­час ма­ло­ймо­вір­но, що це ста­не­ться на­сту­пно­го ти­жня, бо на 25 бе­ре­зня за­пла­но­ва­но не­фор­маль­ний са­міт кра­їн ЄС. Са­міт у Ри­мі від­зна­чить 60-річ­чя під­пи­са­н­ня Рим­ських угод, що по­зна­чи­ли за­сну­ва­н­ня Єв­ро­пей­ської еко­но­мі­чної спіль­но­ти — по­пе­ре­дни­ці Єв­ро­со­ю­зу.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.