Чо­му ЗВТ Укра­ї­ни і Ка­на­ди –

гра в одні во­ро­та

Den (Ukrainian) - - Ексклюзив -

Пар­ла­мент ра­ти­фі­ку­вав уго­ду про зо­ну віль­ної тор­гів­лі з Ка­на­дою. Це сим­во­лі­чний та ва­жли­вий крок, який мав би дати шанс на­шим ви­ро­бни­кам. Але, як по­ка­зує пра­кти­ка, спра­ва обме­жу­є­ться сим­во­лі­змом, і до ре­аль­них пе­ре­ваг ще да­ле­ко. Спро­бую по­ясни­ти, чо­му.

Сьо­го­дні зов­ні­шня тор­гів­ля Укра­ї­ни з Ка­на­дою — це су­ціль­ні дис­про­пор­ції в на­прям­ках то­ва­ро­по­то­ків. Ім­порт то­ва­рів із Ка­на­ди зна­чно пе­ре­ви­щує об­ся­ги ві­тчи­зня­но­го екс­пор­ту до ці­єї кра­ї­ни. За під­сум­ка­ми 2016 ро­ку, укра­їн­ський то- вар­ний екс­порт до Ка­на­ди склав ли­ше 28,9 млн дол. США, то­ді як ім­порт ста­но­вить 217,3 млн дол., що об­умо­ви­ло не­га­тив­не тор­го­вель­не саль­до у 188,4 млн дол. Ко­е­фі­ці­єнт по­кри­т­тя ім­пор­ту екс­пор­том склав ли­ше 0,13.

Стру­кту­ра дво­сто­рон­ньої тор­гів­лі Укра­ї­ни з Ка­на­дою до­сить мін­ли­ва і ду­же силь­но від­рі­зня­є­ться з ро­ку в рік. Так, ми­ну­ло­го ро­ку основ­ною стат­тею то­вар­но­го екс­пор­ту до Ка­на­ди бу­ли за­лі­зни­чні ло­ко­мо­ти­ви (30,9%), то­ді як 2015 ро­ку їхня час­тка в екс­пор­ті скла­ла всьо­го 11,5%. Основ­ним екс­пор­то­ва­ним то­ва­ром бу­ла мідь і ви­ро­би з неї (29,7%). До ре­чі, ще 2013 ро­ку час­тка за­лі­зни­чних ло­ко­мо­ти­вів ста­но­ви­ла всьо­го 1,2%, мі­ді й ви­ро­бів з неї — 7,0%, а основ­ним екс­порт­ним то­ва­ром бу­ли мі­не­раль­ні па­ли­ва (25,8%). Та­ким чи­ном, зов­ні­шньо­тор­го­вель­на спів­пра­ця Укра­ї­ни з Ка­на­дою має епі­зо­ди­чний ха­ра­ктер. Про по­бу­до­ву ста­лих і дов­го­стро­ко­вих тор­го­вель­но-еко­но­мі­чних від­но­син по­ки не йде­ться.

Уго­да про віль­ну тор­гів­лю між Укра­ї­ною і Ка­на­дою, перш за все, — це ін­стру­мент для фор­му­ва­н­ня ста­лих дво­сто­рон­ніх зов­ні­шньо­еко­но­мі­чних зв’яз­ків. Що­най­мен­ше, роз­ра­хун­ки ба­га­тьох ві­тчи­зня­них на­у­ков­ців під­твер­джу­ють не­зна­чний, але по­зи­тив­ний ефект від укла­да­н­ня та­кої уго­ди. Зокре­ма, пе­ред­ба­че­но збіль­ше­н­ня ві­тчи­зня­но­го ВВП на 0,03%, зро­ста­н­ня кіль­ко­сті зайня­тих на чо­ти­ри ти­ся­чі осіб, зро­ста­н­ня об­ся­гів ме­та­лур­гій­но­го ви­ро­бни­цтва на 0,76%, хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті — на 0,09% то­що.

ПЕ­РЕ­ГО­ВО­РИ

Не хо­чу при­мен­шу­ва­ти за­слуг ві­тчи­зня­них пе­ре­го­вор­ни­ків, які по­го­джу­ва­ли текст Уго­ди й об­сто­ю­ва­ли на­ціо­наль­ні ін­те­ре­си в її по­ло­же­н­нях. Та ра­зом з тим маю кіль­ка за­сте­ре­жень. По- пер­ше, ка- над­ській сто­ро­ні все ж вда­ло­ся збе­рег­ти низ­ку ви­ня­тків із лі­бе­ра­лі­за­ції тор­гів­лі на свою ко­ристь. Вста­нов­ле­но та­ри­фні кво­ти на 22 то­вар­ні гру­пи про­ду­кції сіль­сько­го го­спо­дар­ства, зокре­ма пе­ре­ро­бле­ної с/г про­ду­кції (по­за кво­та­ми — вві­зні ми­та від 50 до 300%!), а та­кож сут­тє­во обме­же­но до­ступ на ка­над­ський ав­то­мо­біль­ний ри­нок.

По-дру­ге, са­ма ли­ше та­ри­фна лі­бе­ра­лі­за­ція на сьо­го­дні є до­во­лі не­зна­чним сти­му­лом акти­ві­за­ції дво­сто­рон­ньої тор­гів­лі. Адже основ­ни­ми бар’ єра­ми за­ли­ша­ю­ться за­хо­ди не­та­ри­фно­го ха­ра­кте­ру, осо­бли­во пов’яза­ні з до­три­ма­н­ням яко­сті й без­пе­ки про­ду­кції — те­хні­чні бар’єри у тор­гів­лі, са­ні­тар­ні та фі­то- са­ні­тар­ні за­хо­ди. До то­го ж, дво­сто­ро­н­ня тор­гів­ля не від­бу­ва­є­ться у ва­ку­у­мі. Укра­їн­ським ви­ро­бни­кам до­ве­де­ться зі­ткну­ти­ся з ша­ле­ною кон­ку­рен­ці­єю з бо­ку СШАта ЄС за ви­хід на ка­над­ський ри­нок. До­да­тко­вою пе­ре­ва­гою іно­зем­них кон­ку­рен­тів є роз­ви­ну­та транс­порт­но-ло­гі­сти­чна й фі­нан­со­ва ін­фра­стру­кту­ра їхніх кра­їн, а та­кож на­да­н­ня рі­зно­ма­ні­тної до­по­мо­ги і спри­я­н­ня з бо­ку дер­жа­ви за до­по­мо­гою низ­ки ме­ха­ні­змів та ін­стру­мен­тів.

При­на­гі­дно слід за­ува­жи­ти, що Ка­на­да збе­рі­гає за со­бою за­бо­ро­ну на екс­порт не­о­бро­бле­ної де­ре­ви­ни, яка діє в кра­ї­ні ще з 1926 р. По­ді­бні обме­же­н­ня сто­су­ю­ться та­кож ін­ших при­ро­дних ре­сур­сів, які ви­чер­пу­ю­ться вна­слі­док дії рі­зних чин­ни­ків, зокре­ма ри­би. Та­ка пра­кти­ка є аб­со­лю­тно нор­маль­ною у сві­то­вій тор­гів­лі і ні­ко­ли не ви­кли­ка­ла жо­дних дис­ку­сій та на­рі­кань у ме­жах СОТ чи дво­сто­рон­ніх пе­ре­го­во­рів про лі­бе­ра­лі­за­цію тор­гів­лі. На цьо­му тлі до­во­лі див­ною ви­гля­дає по­зи­ція на­ших уря­дов­ців, які ціл­ком аде­ква­тно спри­йма­ють пра­во ін­ших кра­їн на збе­ре­же­н­ня сво­їх при­ро­дних ре­сур­сів та еко­си­сте­ми. Однак при цьо­му ви­сту­па­ють кар­ди­наль­но про­ти спроб Укра­ї­ни за­без­пе­чи­ти со­бі ана­ло­гі­чний тор­го­вель­ний за­хист, на­при­клад у ви­гля­ді тим­ча­со­во­го мо­ра­то­рію на екс­порт не­о­бро­бле­ної де­ре­ви­ни.

З огля­ду на це скла­дно пе­ре­оці­ни­ти до­ціль­ність при­ско­ре­н­ня за­пу­ску Ек­спорт­но- кре­ди­тно­го агент­ства для до­да­тко­вої під­трим­ки екс­пор­ту ві­тчи­зня­них то­ва­рів та по­слуг. Во­дно­час це і шлях до по­си­ле­н­ня ди­пло­ма­ти­чної та ко­мер­цій­ної при­су­тно­сті без­по­се­ре­дньо на рин­ку Ка­на­ди.

Ігор ГУЖВА, екс­перт CMD-Ukraine

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.