«Ве­сня­ний на­стрій»

У бе­ре­зні вже бу­ло по­би­то три тем­пе­ра­тур­ні ре­кор­ди

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Про це по ві дом ля єть ся на сай­ті Цен­траль­ної гео­фі­зи­чної об­сер­ва­то­рії. Іде­ться про ніч на 3 бе рез ня, ко ли бу ло + 2,9° С, ніч на 11 січ - ня, ко ли тер мо метр не опу­стив­ся ниж­че +6,1°С, та пер ший день вес ни, ко ли при­грі­ло до +12,4°С! Як для ці­єї по ри, по го да над зви - чай но теп ла. І хо ча си ноп - ти­ки, зві­сно, про­дов­жу­ють по пе ред жа ти про імо вір не похо­ло­да­н­ня з до­ща­ми і на­віть сні га ми, уже ніх то не за бе ре вес ня но го по віт ря і ба жан ня на со лод жу ва тись жи­т­тям!

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.