Шкі­дли­вий то­пінг

Ки­я­ни обу­рю­ю­ться че­рез ма­со­ву обріз­ку де­рев. Який у цьо­му сенс і чи ли­ши­ться мі­сто пі­сля цьо­го зе­ле­ним?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Ма­лень­кий сквер бі­ля мо­го до­му остан­ні ро­ків п’ ятьсім не пе­ре­жи­вав та­ко­го ко­ло­саль­но­го втру­ча­н­ня ко­му­наль­ни­ків, як ці­єї ве­сни. Близь­ко двох ти­жнів пра­ців­ни­ки ко­му­наль­но­го об’ єд­на­н­ня « Ки­їв­зе­лен­буд » обрі­за­ли гіл­ки на де­ре­вах, біль­ші — роз­пи­лю­ва­ли бен­зо­пи­ла­ми на ча­сти­ни, тон­ке гі­л­ля про­пу­ска­ли че­рез трі­ско­по­дрі­бню­вач. Дов­го до­во­ди­ло­ся оми­на­ти сквер че­рез по­стій­ний шум, та й прой­ти стеж­ка­ми пра­кти­чно не бу­ло мо­жли­во­сті че­рез по­ва­ле­не гі­л­ля. На су­сі­дній зі скве­ром ву­ли­ці де­ре­ва обрі­за­ли вза­га­лі під са­мий стов­бур. Та­кі ро­бо­ти стур­бу­ва­ли не тіль­ки ме­шкан­ців на­шо­го мі­кро­ра­йо­ну, а й чи­ма­ло ки­ян, ко­трі роз­по­від­а­ли у со­цме­ре­жах про ана­ло­гі­чні ма­со­ві « ого­ле­н­ня» де­рев на сво­їх ву­ли­цях.

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД — «ПРО­ТИ»

Та­ке «гли­бо­ке омо­ло­дже­н­ня» чи кро­ну ванн я де­рев на­зи­ва­є­ться то пін г ом. Зі сло­вом-омо­ні­мом, що озна­чає до­бав­ки для по­лі­пше­н­ня сма­ку стра­ви, наш ви­па­док не має ні­чо­го спіль­но­го. Шу­ка­ю­чи ін­фор­ма­цію про зав­да­н­ня то­пін­гу, на­тра­пи­ла на без­ліч ста­тей укра­їн­ських та іно­зем­них ав­то­рів про не­без­пе­ки обріз­ки де­рев під стов­бур. Так, за да­ни­ми Мі­жна­ро­дно­го то­ва­ри­ства лі­сів­ни­цтва (ISA), то­пінг — це най­біль­ша шко­да, яку мо­же зав­да­ти лю­ди­на де­ре­ву. Не­ро­збір­ли­ве обрі­за­н­ня гі­лок при­зво­дить до го­ло­ду­ва­н­ня ро­сли­ни, во­на впа­дає в шок і по­чи­нає швид­ко про­ду­ку­ва­ти но­ві па­го­ни, ко­ли зав­да­н­ня обріз­ки зов­сім ін­ше — кон­тро­лю­ва­ти ши­ри­ну та ви­со­ту де­ре­ви­ни. А са­мі мі­сця зрі­зів дов­го за­жи­ва­ють, че­рез що де­ре­ва ста­ють ура­зли­ви­ми для рі­зних шкі­дни­ків.

Та­кож іно­зем­ні ав­то­ри на­го­ло­шу­ють, щ ото пін г ство­рює ава­рій­но­не­без­пе­чну си­ту­а­цію. Ця про­це­ду­ра руй­нує зда­тність де­ре­ва ви­ро­бля­ти по­жив­ні ре­чо­ви­ни, а де­ре­ва ста­ють не­гар­ни­ми. Одна ре­мар­ка: якщо обрі­за­ти су­хі гі­л­ля на де­ре­ві пра­виль­но, ли­шив­ши основ­ні па­го­ни і не спи­лю­ю­чи вер­хів­ку стов­бу­ра, то для ро­сли­ни у та­кій оща­дли­вій обріз­ці ні­чо­го стра­шно­го не­має, нав­па­ки, но­ва кро­на швид­ко сфор­му­є­ться, а де­ре­во ма­ти­ме кра­щий ви­гляд. Однак те, що ба­чи­мо на ву­ли­цях Ки­є­ва, не ду­же на­га­дує оща­дли­вий то­пінг. У мо­є­му скве­рі ча­сти­на де­рев має одні стов­бу­ри, а ча­сти­на по­збу­ла­ся су­хо­го гі­л­ля аби­як.

Укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство до­во­лі жорс­тко ре­гу­лює про­це­ду­ру обрі­за­н­ня де­рев. Так, по­ста­но­ва уря­ду №559 від 8 кві­тня 1999 ро­ку «Про та­кси для об­чи­сле­н­ня роз­мі­ру шко­ди, за­по­ді­я­ної зе­ле­ним на­са­дже­н­ням у ме­жах міст та ін­ших на­се­ле­них пун­ктів» про­пи­сує, що при обрі­зан­ні мо­жна ви­да­ля­ти не біль­ше, ніж тре­ти­ну гі­лок. Якщо зрі­за­ти від тре­ти­ни до по­ло­ви­ни гі­л­ля, це вва­жа­ти­ме­ться по­шко­дже­н­ням, че­рез яке при­пи­ня­є­ться ріст де­ре­ва, і за це пе­ред­ба­ча­є­ться штраф. Але на ці фа­кти ча­сто ні­хто не звер­тає ува­ги.

ТОПОЛІ НАПРОСИЛИСЬ...

Що ж від­бу­ва­є­ться з де­ре­ва­ми у сто­ли­ці, за які так жва­во взя­ли­ся ко­му­наль­ни­ки? У прес-слу­жбі КО «Ки­їв­зе­лен­буд» «Дню» по­ясни­ли, що ни­ні три­ває са­ні­тар­на та фор­му­валь­на обріз­ка. А те, що ми ба­чи­мо, ко­ли від ви­со­ко­го та оша­тно­го де­ре­ва ли­ша­є­ться тіль­ки стов­бур, на­зи­ва­є­ться кро­ну­ва­н­ням. Най­ча­сті­ше та­ко­го ого­лен­ню під стов­бур за­зна­ють тополі. Як по­ясни­ла спів­ро­бі­тни­ця прес-слу­жби На­та­лія Гру­шко, та­ка обріз­ка пе­ред­ба­чає, що тополі про­тя­гом на­сту­пних п’яти-се­ми ро­ків не ство­рю­ва­ти­муть пу­ху.

Са­ме про це ми­ну­ло­го ро­ку про­си­ли ко­му­наль­ни­ків ки­я­ни, на­віть за­ре­є­стру­ва­ли пе­ти­цію на сай­ті Ки­їв­ра­ди з ви­мо­гою спи­ля­ти всі тополі у мі­сті. То­му пе­ре­тво­ре­н­ня де­рев на го­лі стов­бу­ри — це ви­ко­на­н­ня ви­мо­ги мі­стян, на­по­ля­га­ють у «Ки­їв­зе­лен­бу­ді». Прав­да, пе­ти­ція на­бра­ла мен­ше, ніж со­тню го­ло­сів, а для її роз­гля­ду та ви­ко­на­н­ня тре­ба бу­ло де­сять ти­сяч під­пи­сів. Ки­я­ни ро­зу­мі­ють, що спи­ля­ти усі тополі — про­сті­ше про­сто­го, а що да­ва­ти­ме ки­сень і за­ті­нок у лі­тню спе­ку за­мість «пу­хна­стих» де­рев? Але ко­му­наль­ни­ки до гро­ма­ди до­слу­ха­лись, і вже дру­гий рік обрі­за­ють тополі під стов­бур, по­ясню­ю­чи, що це ще й по­дов­жує жи­т­тя де­ре­ву. А та­кож ви­са­джу­ють тополі чо­ло­ві­чої ста­ті, які не да­ють пу­ху.

«Якщо ви ме­ні по­ка­же­те, що під стов­бур обрі­за­ли не то­по­лю, бу­де­мо роз­би­ра­ти­ся з ко­жним та­ким ви­пад­ком, — за­пев­няє На­та­лія Гру­шко. — Крім то­го, за­раз у мі­сті три­ває са­ні­тар­на обріз­ка, ко­ли обрі­зу­ю­ться су­хі та ура­же­ні гіл­ки. Та­ка обріз­ка про­во­ди­ться ре­гу­ляр­но. Пі­сля обріз­ки гіл­ки спа­лю­ю­ться у га­зо­ге­не­ра­тор­них ко­тла­ха­бо­про­хо­дя­тьче­рез­трі­ско­по­дрі­бню­вач.Та­ким­чи­но­м­утво­рю­є­ться­до­бри­во,яке­ми­ви­ко­ри­сто­ву­є­мо­для­вла­сни­хпо­треб ».

«ОБРІЗ­КА НЕ ЗАВ­ЖДИ ПРОФЕСІЙНА»

Та з тим, ку­ди іде зрі­за­на де­ре­ви­на, не зго­дні еко­ло­ги. На дум­ку екс­пер­та На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Укра­ї­ни Оле­ксан­дра Со­ко­лен­ка, на отри­ма­ній си­ро­ви­ні мо­жна до­бре підза­ро­би­ти, про­дав­ши її ко­тель­ням чи те­пло­еле­ктро­стан­ці­ям. Оскіль­ки про­це­ду­ра обрі­за­н­ня чи омо­ло­дже­н­ня де­рев об­хо­ди­ться мі­сту не­де­ше­во, є мо­жли­вість для зло­вжи­вань. До сло­ва, гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Озе­ле­не­н­ня Кро­пив­ни­цько­го» з’ясу­ва­ла, що їхня мі­ська вла­да то­рік укла­ла до­го­вір із при­ва­тною фір­мою на 600 ти­сяч гри­вень са­ме для обріз­ки де­рев, а в текс­ті до­го­во­ру йшло­ся про озе­ле­не­н­ня. Бу­ли пре­тен­зії у гро­мад­сько­сті і до яко­сті обріз­ки та по­ри ро­ку, ко­ли це ро­би­ло­ся — до при­кла­ду, взим­ку.

«Те, що ро­би­ться з де­ре­ва­ми в Ки­є­ві, не зав­жди ви­ко­ну­є­ться на­ле­жним чи­ном. Є оче­ви­дні ви­пад­ки не­про­фе­сій­ної ро­бо­ти та зло­вжи­вань, — до­дає Оле­ксандр Со­ко­лен­ко. — Я ба­чив ви­пад­ки, ко­ли обрі­за­ли­ся гір­ко­ка­шта­ни, від них за­ли­шав­ся один стов­бур. Але та­кий ка­штан не фор­мує кро­ну, пі­сля обріз­ки він про­сто всо­хне. Ча­сто обріз­ка до­зво­ляє на­да­ти де­ре­вам ком­па­ктно­го та есте­ти­чно­го ви­гля­ду. Не­по­га­но від­ро­стає то­по­ля, мо­жна оща­дли­во обрі­за­ти кле­ни, але якщо та­ке де­ре­во об­скуб­ти геть, во­но не від­ро­сте. Ли­пи теж не фор­му­ють кро­ни, але во­ни і так ги­нуть, бо не ви­три­му­ють рів­ня за­бру­дне­н­ня по­ві­тря. Тоб­то у прин­ци­пі обріз­ка де­рев — це річ нор­маль­на, але у де­яких ви­пад­ках це ро­би­ться не­про­фе­сій­но».

До ре­чі, у ме­рії не­що­дав­но за­яви­ли, що по­над со­тню скве­рів і пар­ків Ки­є­ва че­кає обла­го­ро­дже­н­ня. Спо­ді­ва­є­мось, під цим ма­є­ться на ува­зі не пе­ре­тво­ре­н­ня зе­ле­них алей у ря­ди стов­бу­рів.

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Пе­ре­ста­ра­ли­ся? На знім­ку — ву­ли­ця Ку­дря­шо­ва у Ки­є­ві. На­ве­сні че­рез та­кі на­дмі­ру обрі­за­ні де­ре­ва за­би­ли на спо­лох жи­те­лі рі­зних ра­йо­нів сто­ли­ці

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.