Гра­мо­ти з... три­ко­ло­ром

Хто має від­по­від­а­ти за на­го­ро­дже­н­ня шко­ля­рів ди­пло­ма­ми з сим­во­лі­кою кра­ї­ни-агре­со­ра

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Уба­га­тьох із нас в до ма­ле­жать гра­мо­ти шкіль­них ча­сів за участь в олім­пі­а­дах, спор­тив­них зма­га­н­нях чи твор­чих кон­кур­сах. До їхньо­го оформ­ле­н­ня за­зви­чай не ви­ни­ка­ло жо­дних пи­тань, бо во­ни бу­ли ша­блон­ни­ми. Однак іван о-ф ран­ків­ські шко­ля­рі не­що­дав­но отри­ма­ли див­ні гра­мо­ти — у верх­ньо­му пра­во­му ку­ті від­зна­ки за­мість жов­то-бла­ки­тно­го пра­по­ру кра­су­вав­ся ро­сій­ський три­ко­лор.

«Іва­но-Фран­ків­ський мі­ський центр зайня­то­сті( який є дер­жав­ною слу­жбою) на­го­ро­див ді­тей шко­ли за участь у про фо­рі єн та­цій н ому кон­кур­сі. Все чу­до­во, центр пра­цює з ді­тьми, ді­ти ці­кав лять с я про ф орі­єн­та­ці­єю, от тіль­ки гра­мо­ти, то­чні­ше їхній ди­зайн, ви­кли­ка­ють пев­ні за­пи­та­н­ня. Ко­ли­ми по­ві­до­ми­ли про це озна­че­ний Центр, во­ни від­бу­ли­ся стан дар т ним « ой, не до гле ді - ли »,— опи­сав си­ту­а­цію на сво­їй сто­рін­ці у Facebook спів­ро­бі­тник шко­ли-лі­цею №23 в Іван о-Ф ран­ків­ську Оле­ксандр Ко­чи­наш, чиї ви­хо­ван­ці отри­ма­ли та­кі гра­мо­ти.

По­ді­бні ка­зу­си остан­нім ча­сом не є ди­ви­ною. То у жур­на­лі для пе­да­го­гів з істо­рії мі­стя­ться стат­ті про­ро­сій­сько­го змі­сту, то ба­тьки обу­ре­ні нав’язу­ва­н­ням фа­куль­та­ти­вів із ро­сій­ської мо­ви у шко­лах. Ро­сій­ська при­су­тність у на­вчаль­но­му про­це­сі не­чі­тка, але і ма­лі її озна­ки одра­зу ви­кли­ка­ють шквал обу­ре­н­ня, звинувачення у се­па­ра­ти­змі тих, хто з ни­ми пов’яза­ний. А гра­мо­ти з три ко­ло ром на­штов­ху­ють на за­пи­та­н­ня— чи на­ле­жно слід­кує дер­жав­ний апа­рат за усі­ма еле­мен­та­ми осві­тньо­го про­це­су? Чи друк гра­мот, по­хваль­них ли­стів і за­га­лом уся до­ку­мен­та­ція для шкіл по­став­ле­ні на са­мо­плив, ко­ли від­су­тність пиль­но­сті зні­має вся­ку від­по­від­аль­ність?

Ко­ри­сту­ва­чі со­ці­аль­них м ере ж від­ре­а­гу­ва­ли на но­ви­ну по- рі­зно­му. Хтось по­яснив це не­ува­жні­стю спів­ро­бі­тни­ків мі­сько­го цен­тру зайня­то­сті, які про­сто ско­пі­ю­ва­ли ша­блон гра­мо­ти з ін­тер­не­ту, хтось дя­кує Оле­ксан­дру Ко­чи­на­шу за пиль­ність, яка ста­не на­у­кою для чи­нов­ни­ків на май­бу­тнє. А сам Оле­ксандр зі­зна­є­ться, що на та­кий ажі­о­таж від сво­єї пу­блі­ка­ції не роз­ра­хо­ву­вав, та, на йо­го дум­ку, дер­жав­на уста­но­ва по­вин­на від­сто­ю­ва­ти дер­жав­ниць ку­по­лі ти­ку на­віть у дрі­бни­цях. За сло­ва­ми стар­шо­го ви­кла­да­ча Львів­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Іва­на Фран­ка Свя­то­сла­ва Л і тинсь ко­го, ду­же ва­жли­во, що цій си­ту­а­ції на­да­ли роз­го­ло­су. Резонанс має ста­ти уро­ком для чи­нов­ни­ків.

«Це кри­чу­щий при­клад, інер­ція дер­жав­них стру­ктур про­сто жа­хає. Я ціл­ком уяв­ляю, щ оце мо­гло ста­ти­ся че­рез те, що ко­ри­сту­ва­ли­ся ста­ри­ми блан­ка­ми, але жа­хли­во, що лю­ди по інер­ції штам­пу­ють до­ку­мен­ти, не пе­ре­гля­да­ю­чи їх, — за­ува­жує Те­тя­на Гар да­шу к, до­ктор фі­ло­соф­ських на­ук, про­від­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту фі­ло­со­фії іме­ні Г.С. Ско­во­ро­ди НАН Укра­ї­ни. — За­раз ще мо­жна по­ба­чи­ти за­ли­шки стен­дів у на­вчаль­них за к л адах, де при­су­тні геор­гі­їв­ські стрі­чки. Це не брак ін­фор­ма­ції, бо за три ро­ки ко­жна при­том­на лю­ди­на ма­ла усві­до­ми­ти, що до­бре, а що по­га­но. Це не­зда­тність л юдей аде­ква­тно ре­а­гу­ва­ти на си­ту­а­цію. І пра­виль­но, що та­кі пре­це­ден­ти на­би­ра­ють роз­го­ло­су, бо це єди­ний спо­сіб вка­за­ти лю­дям на по­мил­ки. За та­кі ре­чі має бу­ти пе­ре­д­усім мо­раль­на від по­від а л ьність та осуд су­спіль­ства, тим па - ч е, щ оце дер­жав­на стру­кту­ра. Пра­ців­ни­ки цен­тру ма­ють пу­блі­чно ви­ба­чи­ти­ся за це і на дру­ку в ати­но­ві гра­мо­ти з укра­їн­ською сим­во­лі­кою. А ви­щі ор­га­ни по управ­лін­ській вер­ти­ка­лі по­вин­ні зро­би­ти ви­сно­вок що­до цьо­го кон­кре­тно­го цен­тру зайня­то­сті».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.