У по­шу­ках но­вих сми­слів

УУ ДДн­нііп­пр­ріі ппо­ок­каа жжу­ут­тьь « ББее рре­есст­те­ечч ккоо » ввіідд тте­е­а­атт рра­ал­льь нно­о­її мма­аййсст­те­ерр нніі « ГГе­еррц­цьь »

Den (Ukrainian) - - Культура - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

По­ста­нов­ка при­свя­че­на до дня на­ро­дже­н­ня Лі­ни Ко­стен­ко. Ви­ста­ву вже по­ба­чи­ли при­фрон­то­ві мі­ста на схо­ді Укра­ї­ни, а са­ме — Ко­стян­ти­нів­ка, Кр­ама­торськ, Слов’ янськ та Сє­ве­ро­до­нецьк. Спе­ктакль мав успіх і у Льво­ві, Хар­ко­ві, Ки­є­ві та Оде­сі. 18 і 19 бе­ре­зня, за під­трим­ки про­е­кту «Куль­тур­на сто­ли­ця», май­стер­ня укра­їн­сько­го те­а­тру «Герць» пред­ста­вить свій спе­ктакль у дні­пров­сько­му Му­зеї укра­їн­сько­го жи­во­пи­су.

За від­гу­ка­ми те­а­тро­знав­ців, «Бе­ре­сте­чко» «по­той­бі­чна, та­єм­ни­ча і по­е­ти­чна по­ста­нов­ка» (див. «День» №209 від 17 ли­сто­па­да 2016 р.). Мо­ва, з одно­го бо­ку, йде про дав­но ми­ну- лі по­дії би­тви під Бе­ре­сте­чком, в якій геть­ман Бо­г­дан Хмель­ни­цький за­знав по­раз­ки, а з дру­го­го, це одна з най­акту­аль­ні­ших на сьо­го­дні ви­став су­ча­сної Укра­ї­ни. Ав­тор істо­ри­чно­го ро­ма­ну у вір­шах, на осно­ві яко­го і ство­ре­ний спе­ктакль, — по­ет Лі­на Ко­стен­ко.

Дні­пров­ська май­стер­ня укра­їн­сько­го те­а­тру «Герць», а це ре­жи­сер Да­ни­ло Слю­сар, а та­кож два акто­ри — Во­ло­ди­мир Кли­мен­ко і Ка­та­рі­на Срі­бни­цька — ство­рює зі сво­їх спе­кта­клів справ­жні жит­тє­ві істо­рії, на­пов­не­ні кра­сою, лю­бов’ю і сво­бо­дою. Спе­ктакль адре­со­ва­ний усім лю­би­те­лям пре­кра­сно­го та, вза­га­лі, укра­їн­сько­го на­ціо­наль­но­го ми­сте­цтва.

«Са­краль­ні текс­ти, по­той­біч­чя та по­раз­ка, як від­лік до но­вої пе­ре­мо­ги — основ­ний ґрунт ви­ста­ви «Бе­ре­сте­чко». На­віть не ви­ста­ви, а улам­ків ви­ста­ви, фра­гмен­тів. Зби­ра­н­ня зву­ків, лі­тер, слів, сми­слів пі­сля по­раз­ки у єди­ний са­краль­ний текст. Істо­рія, яка пов­ся­кчас ви­ли­ва­є­ться зі сво­їх бе­ре­гів, — та­ка дав­ня, з одно­го бо­ку й зов­сім сві­жа ра­на. Май­стер­ня «Герць» вли­ває у цю істо­рію свою кров і ду­шу, щоб крізь ту­ман і дим істо­рії по­ба­чи­ти й від­чу­ти бо­дай де­щи­цю тих сми­слів, які по сей день за­ли­ша­ю­ться не ося­гну­ти­ми. Ці пи­та­н­ня, як во­ро­жий ята­ган, роз­рі­за­ють тка­ни­ну ці­єї істо­рії, тим са­мим да­ю­чи змо­гу гля­да­чам за­зир­ну­ти по той бік пи­тань й від­най­ти для се­бе від­по­віді на пи­та­н­ня, яких, мо­жли­во, ви й не ста­ви­ли...» — по­ясню­ють мо­ло­ді акто­ри свій спе­ктакль на сай­ті май­стер­ні «Герць».

— Це ду­же мо­ло­дий, про­гре­сив­ний і не схо­жий ні на що ін­ше те­атр, — ді­ли­ться вра­же­н­ням ди­ре­ктор Му­зею укра­їн­сько­го жи­во­пи­су Сер­гій БУРБЕЛО. — Ство­ри­ли йо­го ви­пу­скни­ки Дні­пров­сько­го те­а­траль­но-ху­до­жньо­го ко­ле­джу. Ми дру­жи­мо з ни­ми вже не пер­ший рік. У них не бу­ло мі­сця, де во­ни мо­гли б да­ва­ти спе­кта­клі, то­му ми ви­рі­ши­ли під­три­ма­ти їх і на­да­ти май­дан­чик для твор­чо­сті. За­раз во­ни актив­но га­стро­лю­ють Укра­ї­ною — бу­ли в ба­га­тьох мі­стах, в то­му чи­слі й на Дон­ба­сі. Ді­ли­ли­ся сво­ї­ми вра­же­н­ня­ми від ці­єї по­їзд­ки. При­йма­ли їх ду­же до­бре, і во­ни вва­жа­ють, що тре­ба не­сти ту­ди укра­їн­ське ми­сте­цтво. У скла­ді май­стер­ні «Герць» всьо­го ли­ше три акто­ри, але це не за­ва­жає їм бу­ти пов­но­цін­ною те­а­траль­ною тру­пою. Во­ни са­мі ство­рю­ють свої по­ста­нов­ки, які ні­ко­го бай­ду­жи­ми не за­ли­ша­ють. Біль­шість гля­да­чів — у за­хва­ті. Це на­справ­ді но­ве сло­во в укра­їн­сько­му те­а­трі та куль­ту­рі. Спе­ктакль але­го­ри­чний. По­ка­за­на вну­трі­шня ду­шев­на бо­роть­ба на тлі по­дій, але це на­стіль­ки не­стан­дар­тно, що кра­ще са­мо­му по­ба­чи­ти.

На­став­ник мо­ло­дих акто­рів з май­стер­ні «Герць», ви­кла­дач Дні­пров­сько­го те­а­траль­но-ху­до­жньо­го ко­ле­джу Гри­го­рій Бо­го­маз-Ба­бій зго­дний з та­кою дум­кою. «Якщо мо­ло­ді лю­ди са­мі ство­рю­ють ми­сте­цтво, то це вже са­ме по со­бі за­слу­го­вує на схва­ле­н­ня. Роз­по­від­а­ти про їхню твор­чість ду­же не­про­сто, кра­ще при­йти і по­ди­ви­тись», — вва­жає він.

Ви­ста­ва від­бу­де­ться у су­бо­ту і не­ді­лю в Му­зеї укра­їн­сько­го жи­во­пи­су (Дні­про).

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ/ «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.