У пор­тфо­ліо — 240 пер­на­тих

Пта­хи в жит­ті й твор­чо­сті Ві­кто­ра Се­ві­до­ва

Den (Ukrainian) - - Репортаж «дня» - Пе­тро ЧЕГОРКА, го­ло­ва Дні­про­пе­тров­сько­го осе­ред­ку Укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства охо­ро­ни пта­хів. Фото Ві­кто­ра СЕ­ВІ­ДО­ВА

Бьор­дво­тчинг (спо­сте­ре­же­н­ня за пта­ха­ми) — за­хо­пле­н­ня, яке стає де­да­лі по­пу­ляр­ні­шим в Укра­ї­ні (ли­ше сто­рін­ка на «Фейс­бу­ці» з та­кою на­звою має по­над 800 ко­ри­сту­ва­чів). Зна­чна ча­сти­на ама­то­рів від ор­ні­то­ло­гії фо­то­гра­фу­ють сво­їх пер­на­тих обран­ців. Не обді­ле­ний та­ки­ми лю­дьми і Кри­вий Ріг. Сер­гій Рижков, за­хо­пив­шись фо­то­гра­фу­ва­н­ням пта­хів, за де­кіль­ка ро­ків став одним із най­ти­ту­ло­ва­ні­ших фо­то­гра­фів ди­кої при­ро­ди Укра­ї­ни. Ана­то­лій Саль­ник, за­йма­ю­чись фо­то­бьор­дво­тчин­гом, ре­аль­ни­ми спра­ва­ми до­по­ма­гає пта­хам, ла­дна­ю­чи шту­чні гні­здів­лі, го­дів­ни­ці то­що. Ігор Ян­чук на­вчив по­ва­ги до усьо­го жи­во­го, зокре­ма й до пта­хів, не один де­ся­ток сво­їх лі­це­їстів.

■ А ось Ві­ктор Се­ві­дов успі­шно по­єд­нує фо­то­по­лю­ва­н­ня з ані­ма­лі­сти­чним жи­во­пи­сом. У Кри­вий Ріг він при­їхав 2010 ро­ку пі­сля за­кін­че­н­ня Мир­го­род­сько­го дер­жав­но­го ке­ра­мі­чно­го те­хні­ку­му ім. М.В. Го­го­ля, де здо­був осві­ту за фа­хом «Де­ко­ра­тив­но-при­кла­дне ми­сте­цтво». Ось що він роз­по­від­ає:

■ «Ви­ріс я на ма­льов­ни­чій Пол­тав­щи­ні. З ди­тин­ства лю­блю спо­сте­рі­га­ти за при­ро­дою. Бу­ва­ло ра­но-вран­ці пі­ду на Удай по­ри­ба­ли­ти, а там ся­де «сма­ра­гдо­ва ри­ба­ло­чка» пря­мо на вуд­ку, і в го­ло­ві вже не ри­ба, а спо­сте­ре­же­н­ня за пер­на­тим ди­вом. При­їхав­ши до Кри­во­го Ро­гу (звід­сі­ля ро­дом моя дру­жи­на Оля), при­дбав про­стень­ку ци­фро­ву фо­то­ка­ме­ру. Чо­му ви­брав пта­хів як фо­то­мо­дель? Все по­ча­ло­ся з гні­зда тер­но­во­го со­ро­ко­пу­да. Зро­бив се­рію знім­ків — від яй­ця до ви­льо­ту пта­ше­нят із гні­зда — і за­ко­хав­ся у пта­хів. Пі­сля цьо­го став звер­та­ти ува­гу на на­ших пер­на­тих су­сі­дів та фо­то­гра­фу­ва­ти їх. Да­лі по­чав шу­ка­ти в ін­тер­не­ті сай­ти, спіль­но­ти, пе­ре­див­ля­ти­ся аль­бо­ми фо­то­а­ні­ма­лі­стів. Ба­га­то да­ло зна­йом­ство з Во­ло­ди­ми­ром Стри­гу­но­вим і Ана­то­лі­єм Саль­ни­ком. Во­ни ста­ли мо­ї­ми на­став­ни­ка­ми і кон­суль­тан­та­ми, уве­ли ме­не в ко­ло одно­дум­ців і ко­лег по за­хо­плен­ню. Фо­то­по­лю­ва­н­ня за­хо­пи­ло ме­не пов­ні­стю, я при­свя­чую йо­му весь віль­ний час. Зні­маю дзер­каль­ним фо­то­апа­ра­том Canon-1100 та об’єкти­ва­ми Та­ір-3 і Canon-Ultrasonic-100/300.

■ Для до­ся­гне­н­ня ме­ти ви­ко­ри­сто­вую за­ма­ско­ва­ні ста­ціо­нар­ні укри­т­тя, вста­нов­люю при­са­ди, ство­рюю во­до­пої, го­дів­ни­ці, де мо­жна зні­ма­ти пта­хів із близь­кої від­ста­ні. Мої мар­шру­ти про­ля­га­ють кар’єра­ми, пар­ка­ми мі­ста. Лю­блю ве­сти зйом­ку, про­гу­лю­ю­чись ма­льов­ни­чи­ми сте­по­ви­ми бал­ка­ми, яких ба­га­то на Кри­во­ріж­жі. Що­ро­ку зні­маю на Пол­тав­щи­ні — в око­ли­цях рі­дно­го Пи­ря­ти­на. Взим­ку від­ві­дую Кам’ян­ське, де бі­ля гре­блі кон­цен­тру­ю­ться во­до­плав­ні пта­хи.

■ Став­ши на стеж­ку фо­то­а­ні­ма­лі­сти­ки, не зби­ра­ю­ся звер­та­ти з неї. Ми­слив­ський азарт по­єд­ну­є­ться з по­зи­тив­ни­ми емо­ці­я­ми, які отри­мую, спо­сте­рі­га­ю­чи пта­хів. Моє за­хо­пле­н­ня від­кри­ло для ме­не две­рі в аб­со­лю­тно но­вий світ, який не пе­ре­стає ди­ву­ва­ти».

■ На сьо­го­дні у пор­тфо­ліо Ві­кто­ра 240 ви­дів пта­хів, се­ред яких рід­кі­сні: са­псан, ба­ла­бан, ле­ле­ка чор­ний, сип бі­ло­го­ло­вий, си­во­ра­кша, чернь чер­во­но­дзьо­ба.

■ Пта­хи ста­ли го­лов­ною мо­де­л­лю Ві­кто­ра як у фо­то­по­лю­ван­ні, так і в обра­зо­твор­чій ані­ма­лі­сти­ці. Са­ма при­ро­да да­рує на­тхне­н­ня, ство­рює не­по­втор­ні обра­зи і уні­каль­ні сю­же­ти. У віль­ний час, яко­го в ньо­го не ба­га­то, ма­лює рі­зни­ми те­хні­ка­ми та ма­те­рі­а­ла­ми. Най­біль­ше по­лю­бляє ро­би­ти гра­фі­чні ма­люн­ки, але у хви­ли­ни осо­бли­во­го на­тхне­н­ня бе­ре в ру­ки пен­зель і пи­ше олій­ни­ми фар­ба­ми на по­ло­тні. Він не­о­дно­ра­зо­во брав участь у ви­став­ках са­мо­ді­яль­ної твор­чо­сті, де ви­бо­рю­вав при­зо­ві мі­сця. Най­ближ­чим ча­сом Ві­ктор Се­ві­дов пла­нує від­кри­ти пер­со­наль­ну ви­став­ку сво­їх фо­то­гра­фій, по­ло­тен і ма­люн­ків на при­ро­дни­чо­му фа­куль­те­ті Кри­во­різь­ко­го дер­жав­но­го пе­да­го­гі­чно­го уні­вер­си­те­ту. Без сум­ні­ву, по­пе­ре­ду в ньо­го ще ба­га­то но­вих «зу­пи­не­них мит­тє­во­стей», яки­ми він ще­дро по­ді­ли­ться з усі­ма ша­ну­валь­ни­ка­ми при­ро­дної кра­си.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.