Жур­на­лі­сти за­ли­ши­ли­ся без за­хи­сту ОБСЄ

Ро­сія за­бло­ку­ва­ла при­зна­че­н­ня но­во­го пред­став­ни­ка зі сво­бо­ди ме­діа

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­та­ля ІЩЕНКО

Ор­га­ні­за­ція з без­пе­ки і спів­ро­бі­тни­цтва в Єв­ро­пі час­тко­во при­пи­няє сте­жи­ти за за­без­пе­че­н­ням віль­ної ро­бо­ти за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції та до­три­ма­н­ням прав жур­на­лі­стів у зо­ні від­по­від­аль­но­сті ОБСЄ. Чле­ни Ор­га­ні­за­ції за остан­ній рік так і не змо­гли ви­зна­чи­ти­ся з кан­ди­да­ту­рою но­во­го пред­став­ни­ка зі сво­бо­ди ме­діа, і від­по­від­на стру­кту­ра — Офіс, або Бю­ро пред­став­ни­ка ОБСЄ зі сво­бо­ди ме­діа, — най­ближ­чим ча­сом не зможе пов­но­цін­но пра­цю­ва­ти.

Пов но ва жен ня ко лиш ньо го ке­рів­ни­ка ме­дій­но­го Офі­су ОБСЄ, Ду­ні Мі­я­то­вич з Бо­снії та Гер­це­го­ви­ни, за­кін­чи­ли­ся 10 бе­ре­зня ц.р. Впер­ше во­на бу­ла при­зна­че­на на цю по­са­ду в 2010 р., че­рез три ро­ки її за­твер­ди­ли ще на один тер­мін. До бе­ре­зня 2016 ро­ку краї- нам ОБСЄ не вда­ло­ся узго­ди­ти кан­ди­да­ту­ру но­во­го ке­рів­ни­ка, «не­зва­жа­ю­чи на всі­ля­кі зу­си­л­ля з до­ся­гне­н­ня кон­сен­су­су», то­му що всі кан ди да ти ( а їх бу ло дев’ять!) «бу­ли від­хи­ле­ні одні­єю дер­жа­вою-уча­сни­ком, Ро­сійсь - кою Фе­де­ра­ці­єю», за­зна­ча­ли у сво­їй за­яві від бе­ре­зня 2016 ро­ку Єв­ро­со­юз та ще ві­сім кра­їн. У то­му ж до­ку­мен­ті пред­став­ни­ки Ка­на­ди кон­ста­ту­ва­ли, що вна­слі­док по­зи­ції РФ «утво­рив­ся сум­ний ту­пик».

Як ви­ня­ток, пов­но­ва­же­н­ня Мі­я­то­вич про­дов­жи­ли ще на рік, але за цей пе­рі­од кан­ди­да­ту­ру но­во­го пред­став­ни­ка так і не бу­ло узго­дже­но. (Як ві­до­мо прин­цип, за яким ухва­лю­ють рі­ше­н­ня в ОБСЄ, — це кон­сен­сус.)

■ За сло­ва­ми стар­шо­го ра­дни­ка пред­став­ни­ка ОБСЕ з пи­тань сво­бо­ди ме­діа Ан­дрея Рі­хте­ра, те­пер Бю­ро бу­де «час­тко­во па­ра­лі­зо­ва­но». «Ми не є Бю­ро з пи­тань сво­бо­ди ЗМІ, ми є Бю­ро пред­став­ни­ка з пи­тань сво­бо­ди ЗМІ. Не­має пред­став­ни­ка, від­по­від­но, не­має і сут­тє­вих фун­кцій, які ми мо­гли б ви­ко­ну­ва­ти», — по­яснив Рі­хтер у про­гра­мі «Нем­цо­ва. Ін­терв’ю» на Deutsche Welle.

За сло­ва­ми ра­дни­ка, усі пу­блі­чні та по­лі­ти­чні за­яви мо­же ро­би­ти ли­ше осо­би­сто пред­став­ник, тіль­ки він — за ман­да­том — мо­же всту­па­ти в кон­та­кти з іно­зем­ни­ми дер­жа­ва­ми. За­сту­пни­ка, або ви­ко­ну­ю­чо­го обов’яз­ки, не пе­ред­ба­че­но. Є ли­ше ди­ре­ктор, який ко­ор­ди­ну­ва­ти­ме те­хні­чну, що­ден­ну ді­яль­ність Бю­ро, «але це все», під­кре­слив Рі­хтер.

■ Си­ту­а­ція, що скла­ла­ся, є до­ста­тньо су­пе­ре­чли­вою.

Ві­до­мо, що ро­бо­та Офі­су пред­став­ни­ка з пи­тань сво­бо­ди ме­діа ОБСЄ під ке­рів­ни­цтвом Ду­ні Мі­я­то­вич ви­кли­ка­ла ба­га­то на­рі­кань. У пер­шу чер­гу, че­рез на­ла­што­ва­ність на прі­о­ри­те­тне спів­ро­бі­тни­цтво з Ро­сі­єю та не­ба­жа­н­ня ви­зна­ва­ти на­яв­ність гі­бри­дних за­гроз із бо­ку РФ для кра­їн Єв­ро­пи та бо­ро­ти­ся з де­стру­ктив­ної ді­яль­ні­стю ро­сій­ських про­па­ган­дист­ських ре­сур­сів, що ма­ску­ю­ться під ЗМІ. І це, не­зва­жа­ю­чи на те, що Єв­ро­пар­ла­мент в ли­сто­па­ді ми­ну­ло­го ро­ку ви­зна­чив де­з­ін­фор­ма­цію та про­па- ган­ду з бо­ку Ро­сії одні­єю з го­лов­них не­без­пек для Єв­ро­со­ю­зу та за­кли­кав до рі­шу­чої про­ти­дії ін­фор­ма­цій­ним вій­нам.

■ По­ка­зо­во, що у сво­є­му остан­ньо­му зві­ті Ду­ня Мі­я­то­вич се­ред сво­їх основ­них до­ся­гнень від­зна­чи­ла на­ла­го­дже­н­ня «по­стій­но­го діа­ло­гу» «з ро­сій­ськи­ми та укра­їн­ськи­ми жур­на­лі­ста­ми, які ви­сві­тлю­ють конфлікт все­ре­ди­ні й нав­ко­ло Укра­ї­ни». Той факт, що зна­чна ча­сти­на ме­ді­а­спіль­но­ти Укра­ї­ни ви­сту­пи­ла про­ти цьо­го ро­сій­сько-укра­їн­сько­го «бра­та­н­ня» під на­звою «Дві кра­ї­ни — одна про­фе­сія», пред­став­ни­ка ОБСЄ не ду­же за­сму­тив. У ін­терв’ю ви­дан­ню «Де­те­ктор ме­діа» 30 гру­дня 2016 ро­ку Ду­ня Мі­я­то­вич за­яви­ла, що про­ти її про­е­кту ви­сту­па­ють ли­ше «окре­мі пред­став­ни­ки» «укра­їн­ської ме­ді­а­спіль­но­ти». Хо­ча Звер­не­н­ня, в яко­му уча­сни­ки кру­гло­го сто­лу в га­зе­ті «День» за­кли­ка­ли укра­їн­ських жур­на­лі­стів «ста­ти на прин­ци­по­ву по­зи­цію: під­три­ма­ти рі­ше­н­ня Єв­ро­пар­ла­мен­ту, який не­дво­зна­чно на­звав ро­сій­ських жур­на­лі­стів «ін­стру­мен­том «гі­бри­дної вій­ни» про­ти Єв­ро­пи, і від­мо­ви­ти­ся від уча­сті в про­е­ктах, що спри­я­ють по­ши­рен­ню ро­сій­ської про­па­ган­ди», під­три­ма­ли близь­ко 200 ме­дій­ни­ків. Це зокре­ма та­кі ві­до­мі жур­на­лі­сти та ме­ді­а­ді­я­чі, як Ві­та­лій Пор­тни­ков, Юрій Ма­ка­ров, Оль­га Ге­ра­сим’юк, Гліб Го­лов­чен­ко, Оле­ксандр Кра­ма­рен­ко, Ва­силь Ряб­чук, Єгор Че­че­рин­да, Ан­дрій Ти­чи­на, Остап Дро­здов, Ан­дрій Кли­мен­ко, Ва­ле­рій Го­ро­бець, Ігор Чай­ка, Те­тя­на Ко­тю­жин­ська, Сте­пан Кур­піль...

■ Про те, що в Укра­ї­ні ді­яль­ність пред­став­ни­ка ОБСЄ з пи­тань сво­бо­ди ме­діа спри­йма­є­ться не­о­дно­зна­чно, Ду­ня Мі­я­то­вич у сво­є­му за­клю­чно­му сло­ві не зга­ду­ва­ла. На­то­мість роз­ка­за­ла, що одні­єю з най­більш цін­них від­знак сво­єї ро­бо­ти вва­жає на­го­ро­ду «Діа­лог куль­тур» від Ра­ди ро­сій­сько­го Ме­ді­а­кон­гре­су, яку во­на отри­ма­ла 19 ли­сто­па­да 2015 ро­ку на уро­чи­сто­стях у Санкт-Пе­тер­бур­зі...

■ От­же, про­ро­сій­ський пред­став­ник ОБСЄ з пи­тань сво­бо­ди ме­діа пі­шов. На­пев­но, це ма­ло б бу­ти по­зи­тив­ною но­ви­ною для Єв­ро­пи та Укра­ї­ни. Але, як уже від­зна­ча­ло­ся ви­ще, си­ту­а­ція є су­пе­ре­чли­вою. Спра­ва в то­му, що не про­ро­сій­сько­го пред­став­ни­ка, су­дя­чи з усьо­го, РФ про­сто не схва­лить. Уна­слі­док цьо­го ро­бо­та ме­дій­но­го Бю­ро ОБСЄ вза­га­лі за­ли­ши­ться па­ра­лі­зо­ва­ною на не­ви­зна­че­ний час.

Як ві­до­мо, пред­став­ник ОБСЄ з пи­тань сво­бо­ди ЗМІ має спо­сте­рі­га­ти за роз­ви­тком си­ту­а­ції в га­лу­зі ме­діа в 57 дер­жа­вах-уча­сни­цях Ор­га­ні­за­ції: за­яв­ля­ти про по­ру­ше­н­ня сво­бо­ди сло­ва та сво­бо­ди ЗМІ, за­кли­ка­ти до до­три­ма­н­ня зо­бов’язань в га­лу­зі сво­бо­ди ме­діа, прийня­тих в рам­ках ОБСЄ... На дум­ку Ан­дрея Рі­хте­ра, «па­ра­ліч» цьо­го на­пря­му ді­яль­но­сті бу­де три­ва­ти ти­жні, а мо­же, й мі­ся­ці — до за­твер­дже­н­ня кан­ди­да­ту­ри но­во­го пред­став­ни­ка. І це, без­умов­но, не­га­тив: весь цей час не бу­де здій­сню­ва­ти­ся ва­жли­ва фун­кція Ор­га­ні­за­ції з без­пе­ки і спів­ро­бі­тни­цтва в Єв­ро­пі.

■ Але і це ще не всі по­га­ні но­ви­ни з ОБСЄ.

Окрім ме­дій­но­го на­пря­му за­бло­ко­ва­ним — уже більш ніж пів­ро­ку — за­ли­ша­є­ться ді­яль­ність офі­су Вер­хов­но­го ко­мі­са­ра зі справ на­ціо­наль­них мен­шин. Ще у сер­пні ми­ну­ло­го ро­ку кра­ї­нам-чле­нам ОБСЄ не вда­ло­ся про­дов­жи­ти на дру­гий тер­мін пов­но­ва­же­н­ня Астрід Турс. За да­ни­ми DW, кан­ди­да­ту­ру по­лі­ти­ка з Фін­лян­дії теж за­бло­ку­ва­ла ро­сій­ська де­ле­га­ція че­рез жорс­тку по­зи­цію Турс із пи­тань до­три­ма­н­ня прав крим­ських та­тар у ане­ксо­ва­но­му РФ Кри­му.

■ Ви­да­є­ться так, що Ро­сія вза­га­лі ви­рі­ши­ла за­бло­ку­ва­ти ді­яль­ність Ор­га­ні­за­ції з без­пе­ки і спів­ро­бі­тни­цтва в Єв­ро­пі в тих се­кто­рах, де во­на не мо­же збе­рег­ти свій вплив. За цих об­ста­вин ви­ни­кає ду­же ба­га­то пи­тань вза­га­лі до ОБСЄ, не тіль­ки до її ме­дій­но­го пред­став­ни­ка... Але це вже те­ма для ін­шої роз­мо­ви.

На­та­ля ІЩЕНКО

ФОТО З САЙТА OSCE.ORG

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.