Як про­дов­жи­ти «лі­нію жи­т­тя»?

20 бе­ре­зня від­зна­ча­є­ться Все­сві­тній день без м’яса

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВРИЛЮК

Не­що­дав­но я ді­зна­ла­ся, що у сві­ті існу­ють «бла­ки­тні зо­ни» — це ре­гіо­ни на­шої пла­не­ти, ме­шкан­ці яких ви­рі­зня­ю­ться дов­го­лі­т­тям. Про це ці­ка­во на­пи­са­но у книж­ці Де­на Бют­тне­ра «Бла­ки­тні зо­ни. 9 пра­вил дов­го­лі­т­тя від лю­дей, які жи­вуть дов­ше за всіх», на фра­гмен­ти якої я на­тра­пи­ла у ме­ре­жі.

До та­ких «бла­ки­тних зон» на­ле­жать: пре­фе­кту­ра Окі­на­ва у Япо­нії, о.Сар­ди­нія, пів­острів Ні­коя та ре­лі­гій­на об­щи­на у Ка­лі­фор­нії. Окрім спіль­них ети­чних та жит­тє­вих зви­чок, вче­ні по­мі­ти­ли й по­ді­бно­сті у хар­чу­ван­ні ме­шкан­ців цих мі­сце­во­стей. Май­же усі во­ни при­три­му­ю­ться пра­ви­ла по­мір­но­го вжи­ва­н­ня м’яса або зов­сім від ньо­го від­мо­ви­ли­ся. Осно­ву куль­ту­ри хар­чу­ва­н­ня усіх дов­го­жи­те­лів скла­да­ють бо­бо­ві, зер­но­ві куль­ту­ри та ово­чі.

Цей ці­ка­вий, під­твер­дже­ний ба­га­тьма до­слі­дже­н­ня­ми факт, мо­же ста­ти ще одним плю­сом на ко­ристь Все­сві­тньо­го дня без м’яса, який ще з 1985 ро­ку від­зна­ча­ють 20 бе­ре­зня.

У де­яких кра­ї­нах — та­ких, як Шрі-Лан­ка, цей День має дер­жав­ний ста­тус. У ре­шті кра­їн про­цві­тає іні­ці­а­ти­ва раз на рік, 20 бе­ре­зня, від­мо­ви­ти­ся від про­да­жу м’ясних про­ду­ктів.

Як на ме­не, це ко­ри­сна пра­кти­ка, хоч раз на рік змі­ни­ти зви­чну ді­є­ту та зро­би­ти свою «лі­нію жи­т­тя» тро­шки дов­шою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.