Про се­крет... «Го­лов­ної ро­лі»

На «1+1» — від­вер­та роз­мо­ва з ре­жи­се­ром­до­ку­мен­та­лі­стом Сер­гі­єм Бу­ков­ським

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

Вно­чі з 19 на 20 бе­ре­зня о 01.35 у про­гра­мі « Ар­ґу­мент- Кі­но » на те­ле­ка­на­лі « 1+ 1 » у роз­мо­ві Во­ло­ди­ми­ра Вой­тен­ка з ре­жи­се­ром- до­ку­мен­та­лі­стом Сер­гі­єм Бу­ков­ським іти­ме­ться про йо­го но­вий фільм «Го­лов­на роль», про при­ро­ду екран­ної до­ку­мен­та­лі­сти­ки та про Між­на­ро­дний фе­сти­валь до­ку­мен­таль­но­го кі­но про пра­ва лю­ди­ни DocudaysUA, який три­ва­ти­ме в Ки­є­ві 24—30 бе­ре­зня.

Та­кож у про­гра­мі — роз­гор­ну­та ін­фор­ма­ція про кі­но­те­а­траль­ні но­вин­ки: на­у­ко­во-фан­та­сти­чний фільм «Жи­т­тя» із Джей­ком Джи­лен­го­лом, кри­мі­наль­на дра­ма «Про­ви­ни на­ші» з Май­клом Фас­бен­де­ром, су­пер­ге­рой­ський блок­ба­стер «Мо­гу­тні рейн­дже­ри, екс­цен­три­чна фран­цузь­ко­бель­гій­ська ко­ме­дія для до­ро­слих «Як­би я бу­ла чо­ло­ві­ком» та ані­ма­цій­ний «Бе­бі бос» — для всі­єї ро­ди­ни, але з алю­зі­ми на До­наль­да Трам­па.

А ще — те­ле­е­сеї про ав­стрій­сько­го ре­жи­се­ра- ін­те­ле­кту­а­ла Мі­ха­е­ля Га­не­ке та кла­си­чну стрі­чку аме­ри­кан­сько­го ре­жи­се­ра Джо­на Хю­сто­на «Афри­кан­ська ко­ро­ле­ва» (1951) з Гам­фрі Бо­ґар­том і Ке­трін Геп­берн у го­лов­них ро­лях.

*** Сер­гій Бу­ков­ський на­ро­див­ся 1960 ро­ку в Ба­шки­рії. Ви­вчав ре­жи­су­ру на кі­но­фа­куль­те­ті в Ки­їв­сько­му ін­сти­ту­ті ім. І. Кар­пен­ка-Ка­ро­го. Упро­довж сво­єї 35-рі­чної кі­но­кар’єри зняв близь­ко 40 філь­мів, се­ред най­ві­до­мі­ших — «Вій­на. Укра­їн­ський ра­ху­нок», за який одер­жав Шев­чен­ків­ську пре­мію, а ще — «Знак ти­ре», «Сон», «На­зви своє ім’я», «Жи­ві», «Зав­тра свя­то», «Укра­ї­на. То­чка від­лі­ку». 2014 ро­ку ство­рив Май­стер­ню до­ку­мен­таль­но­го кі­но Сер­гія Бу­ков­сько­го для мо­ло­дих кі­не­ма­то­гра­фі­стів.

ФОТО ІГО­РЯ САМОКИША

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.