Жи­ве і мер­тве

Про один до­ку­мент епо­хи пі­зньо­го пу­ті­ні­зму

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЯКОВЕНКО, Мо­сква, спе­ці­аль­но для «Дня»

В.о. за­сту­пни­ка гу­бер­на­то­ра Том­ської обла­сті О.Б. Пу­шка­рен­ко на­пи­сав ре­кто­ро­ві Томсь ко го уні вер си те ту Е.В. Га­ла­жин­сько­му ли­ста з про­ха­н­ням на­пра­ви­ти на мі­тинг-кон­церт, при свя че ний « возз’ єд нан - ню ре­спу­блі­ки Кри­му з Ро­сі­єю», сту­ден­тів, ви­кла­да­чів і спів­ро­бі­тни­ків ви­шу у кіль­ко­сті 500 штук.

■ Влас не, це все, що тре ба зна ти про пу тінсь ку Ро сію. Аби зро­зу­мі­ти, як вла­што­ва­ний вну­тріш ній світ лю дей ста ро дав ньої ме со по тамсь кої ци ві лі за ції, тре - ба чи та ти ска зан ня про Гіль га - ме­ша, ро зі бра ти ся в ду ші ста ро - дав ньо го гре ка до по мо же « Ілі а - да » та « Одіс сея » , а як ко рот кий пу тів ник за кут ка ми но віт ньої ду хов нос ті пред с тав ни ків « рус - ско­го ми ра » важ ко знай ти щось кра ще, ніж ось це тво рін ня О.Б. Пу­шка­рен­ка.

■ До ли­ста до­да­є­ться пе­ре­лік га сел, які ма ють бу ти роз мі ще ні на пла ка тах. Ці гас ла сту ден ти, ви кла да чі ма ють ви гу ку ва ти на мі­тин­гу. Пла­ка­та­ми ре­кто­ро­ві на­ка­за­но мі­тин­гу­валь­ни­ків за­без­пе­чи­ти. Га­сел 31 шту­ка. Ко­жне з них — ше­девр. Ро­змі­ри ко­лон­ки не до­зво­ля­ють на­ве­сти їх усі, хо­ча спо ку са ве ли ка. Ось пер ша шіс­тка га­сел. «Ща­сли­ві ра­зом!», « Чу жо го нам не тре ба, але сво го не від­да­мо!». Да­лі йдуть три га­сла про Пу­ті­на: «Пу­тін — ря­тів­ник Кри­му і Се­ва­сто­по­ля!», «Спа­си­бі Пу­ти­ну за Крим і Се­ва­сто­поль» і «ВВП — Вві­чли­во! Вча­сно! Пра­виль­но!». Ну, і окре­мий ше­девр — га­сло з ін­стру­кці­єю, що до­да­є­ться: « Я люб лю Крим! ( ва рі ант із сер­де­чком за­мість «лю­блю»).

■ Цей цін­ний до­ку­мент епо­хи піз ньо го пу ті ніз му, окрім всьо го ін шо го, ще й чу до ва де - мон­стра­ція ті­єї прір­ви, яка від­ді­ляє су час ну Ро сію від Єв­ро пи. Для то­го, щоб зро­зу­мі­ти гли­би­ну ці­єї прір ви, тре ба спро бу ва ти уяви ти со бі ана ло гіч но го лис та, на прик лад, ме ра Па ри жа ре кто - ро ві Со р бон ни.

■ Окрім то го, цей до ку мент — не­по­га­ний ін­ди­ка­тор ефе­ктив­но­сті впли­ву всі­єї ма­ши­ни ін­фор­ма цій ної вій ни, яку пу тінсь кий те ле ві зор ве де пе ре ду сім з ро сі я - на­ми. Якщо до­во­ди­ться вда­ва­ти­ся до та­ких ме­то­дів, от­же, зом­бо­я­щик не на стіль ки ефек тив ний, як це ін­ко­ли ви­да­є­ться.

■ Про те по туж ність опро мі - не­н­ня те­ле­ві­зо­ром на­ро­щу­є­ться. Ми ну ло го тиж ня був силь ний сплеск ан­ти­укра­їн­ської істе­ри­ки. Одні­єю з особ ли вос тей цьо го ви - тка іс те ри ки ста ло під ви щен ня ро­лі іно­зем­них «екс­пер­тів», пе­ре­ду сім з Укра ї ни та Ізра ї лю. Сьо - год ні мож на вже з упев не ніс тю ска­за­ти, що одне з най­силь­ні­ших зна рядь в ін фор ма цій ній вій ні про­ти Укра­ї­ни — це укра­їн­ський по­лі­то­лог В’яче­слав Ков­тун. При цьо му не має ви рі шаль но го зна - чен ня, от ри мує він гро ші від ро - сійсь ких те ле ка на лів, як про це на­по­ле­гли­во твер­дять в ефі­рі цих же те ле ка на лів, чи він щи рий па­трі­от Укра­ї­ни і на­ма­га­є­ться за­хи­ща­ти її по­зи­цію в лі­гві во­ро­га. Важ ли вий ре зуль тат, суть яко го в то му, що В’ ячес лав Ков тун — ка ри ка ту ра. Він — іде аль на мі - шень для зну щань з по зи ції Укра­ї­ни, оскіль­ки, по-пер­ше, він їх тер пить, по стій но по смі ха ю - чись, а по-дру­ге, пред­став­ляє укра їнсь кий по гляд та ким чи ном, що кра що го спо со бу її ском п ро - ме ту ва ти не тре ба й ви га ду ва ти, до­сить на­да­ти сло­во Ков­ту­ну.

■ У про­гра­мі «Ве­чер» від 15.03.2017 на те­ле­ка­на­лі «Ро­сія1» під час обго­во­ре­н­ня рі­ше­н­ня По­ро­шен­ка за­про­ва­ди­ти транс­порт­ну бло­ка­ду «ЛДНР», В’яче­слав Ков­тун пу­блі­чно про­де­мон­стру­вав роз­дво­є­н­ня сво­єї гро­ма­дян­ської осо­би­сто­сті. «Я як гро­ма­дя­нин — про­ти бло­ка­ди!» — по­ві­до­мив укра­їн­ський по­лі­то­лог. Але одра­зу ж об мо вив ся: « А як ло яль ний гро­ма­дя­нин я — за!». Зві­сно, та­ка де мон ст ра ція див ної кон ст - рук ції гро ма дянсь кої са мо сві до - мос ті Ков ту на, яка ді лить ся на - впіл, до то­го ж оби­дві по­ло­вин­ки Ков ту на ка те го рич но не згод ні одна з одною, не мо­гла не ви­кли­ка­ти за­хва­ту у сту­дії Со­лов­йо­ва. А йо­го фір­мо­ві пла­чу­чі ін­то­на­ції, з яки ми Ков тун на ма га єть ся об - сто­ю­ва­ти свою по­зи­цію, до­да­ють цьо му « екс пер то ві » геть-чис то ка­ри­ка­тур­ної по­до­би.

■ За­ра­ди спра­ве­дли­во­сті слід за зна чи ти, що й се ред тих ук ра - їн­ських «екс­пер­тів», які, за за­ду­мом Со ло вйо ва зай ма ти про ро - сійсь ку по зи цію, де да лі час ті ше спо­сте­рі­га­ю­ться са­мо­па­ро­дії. Ось фра­гмент із ви­сту­пу Во­ло­ди­ми­ра Олій ни ка, ко лиш ньо го де пу та та Вер хов ної Ра ди, ого ло ше но го в Укра ї ні у роз шук. Во ло ди мир Ми­ко­ла­йо­вич взяв­ся ана­лі­зу­ва­ти роз­ста­нов­ку сил в укра­їн­ській по­лі ти ці і на осно ві цьо го ана лі зу дав про гноз до лі пре зи ден та По - ро шен ка. На йо го пе ре ко нан ня, єди ною га ран ті­єю збе ре жен ня вла­ди в ру­ках По­ро­шен­ка був 6-й флот США. Але, як ста­ло ві­до­мо Олій­ни­ку, «6-й флот пі­шов з фар­ва­те­ру Дні­пра, і те­пер По­ро­шен­ка ніх то не вря тує » . Ескад ри шо­сто­го фло­ту ВМС США фор­му­ють ся шта бом ВМС що ра зу по­рі­зно­му, за­ле­жно від по­став­ле­но­го за вдан ня. В будь- яко му ра зі, ту ди вхо дить кіль ка авіа нос ців, атом ні під вод ні чов ни, ну, й так всі ля кої дріб но ти, крей се рів та ес мін ців, де ся ток- пів то ра. Ко ли « екс перт » Олій ник по ві до мив про те, що «6-й флот пі­шов з фар­ва­те­ру Дні­пра», ця чу­до­ва кар­ти­на на­га­да­ла ме­ні ста­рий жарт про аме ри кансь кий під вод ний чо вен у сте пах Укра ї ни. Сум на до ля пре­зи­ден­та По­ро­шен­ка на тлі ці­єї кар­ти­ни вже ма­ло ко­го ці­ка­ви­ла.

■ Остан­ні­ми мі­ся­ця­ми на пе­ре­дній край ін­фор­ма­цій­ної вій­ни ви су вав ся « гро мадсь кий ді яч Ізра ї лю » Яків Кед мі. Со ло вйов по­стій­но пре­зен­тує йо­го як ке­рів­ни ка із ра їль сь кої спец служ би, яким ця лю­ди­на ні­ко­ли не бу­ла. Про­те він, во­че­видь, є екс­пер­том з усіх пи­тань все­сві­ту. Укра­ї­на не ви­ня­ток. Ще на­ве­сні 2014 ро­ку він у про­гра­мі «Осо­бли­ва па­пка» ізра­їль­сько­го те­ле­ка­на­лу ITONTV по яс ню вав, що Пу тін не од мін но ві­зьме всю Укра­ї­ну, на­го­ло­шу­ю­чи: «Пу­ті­ну не по­трі­бен ні Крим, ні схі­дна ча­сти­на Укра­ї­ни. Пу­ті - ну по­трі­бна вся Укра­ї­на ціл­ком». Оскіль ки ми ну ло від то ді три ро­ки, а Пу­тін до­сі не ви­прав­дав на­дій Яко­ва Ке­дмі, не за­хо­пив всі­єї Укра ї ни ціл ком, із ра їль сь кий «екс­перт» про­дов­жив свої про­ро­ку­ва­н­ня за­ги­бе­лі Укра­ї­ни, але тро­хи змі­нив сценарій ці­єї за­ги­бе­лі.

■ Пе ре ду сім він ви го ло сив ри ту аль не за кли нан ня: «На Укра­ї­ні вла­ди — не­має!». Утім, ці сло­ва у сту­дії Со­лов­йо­ва зву­чать за мість ві тан ня. Зу стрі ча ють ся, на­при­клад, де­пу­тат Же­ле­зняк із по лі то ло гом Кур гі ня ном, і Же - ле­зняк — Кур­гі­ня­ну: «На Укра­ї­ні вла­ди — не­має!». А той йо­му у відповідь: «Фа­шист­сько­му ре­жи­му По­ро­шен­ка за­ли­ши­ло­ся жи­ти ма­кси­мум ти­ждень!». Це в них за­мість пі онерсь ко го: « Будь го то - вий!» — «Зав­жди го­то­вий!». Але Яків Ке­дмі ри­ту­аль­ним ві­та­н­ням не об ме жив ся і те му роз ви нув. Він по­яснив, що єди­ний, хто мо­же на­ве­сти лад на те­ри­то­рії Украї ни, це ті, хто на Дон ба сі. Пі сля чо­го пе­ре­йшов вже до за­вер­шаль­ної ча­сти­ни ри­ту­а­лу і по­ві­до­мив, що «Укра­ї­на сто­їть пе­ред ве­ли­че­зною кри­ва­вою ла­знею».

■ Ідею про ря тів ну мі сію банд «ЛДНР» роз­ви­нув по­лі­то­лог Ку ли ков. Але він її ви­сло­вив у фор­мі по­рад укра­їн­ським олі­гар хам. « Єди на си - ла, — за явив Ку ли - ков, — яка мо­же на­ве­сти лад на Укра­ї­ні, це зброй ні си ли рес - пуб лік ( « ДНР » і « ЛНР » . — І. Я.). Яб по ра див звер ну ти ся до За хар чен ка і Плот ниць ко го. Це остан ній шанс ук ра - їнсь ких олі гар хіч - них груп якось ви - ліз­ти з ці­єї си­ту­а­ції. Олі гар хи ма ють зро - би ти цю став ку і ви - ру­ши­ти на пе­ре­мо­ви­ни». Кі­нець ци­та­ти.

■ « По лі то лог » Ку­ли­ков вва­жає, що має пра­во ра­ди­ти вла­ді Укра­ї­ни і укра­їн­ським олі­гар­хам на тій під ста ві, що де - яким з них він сво­го ча­су на­да­вав екс­перт ні та кон сал тин го ві по­слу­ги. Вва­жаю, що од ні­єю з іс тот них при­чин скрут но го ста­но­ви­ща укра­їн­ської еко­но­мі­ки і по­лі­ти­ки є аб­со­лю­тно не­зро зу мі ла до ві ра до по­рад та­ких прой­ди­сві тів, як « по лі то - лог » Ку ли ков. Га - даю, що за сту­пе­нем згуб нос ті цей чин - ник, по за сум ні вом, по сту па єть ся ро сій - ській агре­сії, але вхо­дить до пер­шої де­ся­тки при­чин, що при­зве­ли до ни ніш ньої ук ра їнсь кої по лі - ти­чної та еко­но­мі­чної кри­зи.

■ Мер­тве від жи­во­го лег­ко від­рі­зни­ти. У цар­стві мер­твих не­має ру­ху, не­має бо­лю, мер­ці не ро­блять дур­ниць і не по­ми­ля­ю­ться, во­ни не бу­ва­ють слаб­ки­ми і смі­шни­ми. Укра­їн­ська по­лі ти­ка — жи­ва, то­му в ній у ве­ли­кій кіль­ко­сті тра­пля­ю­ться дур­ни­ці й по­мил­ки, а укра­їн­ські по­лі­ти­ки по­стій­но ви­кли­ка­ють сміх у ро­сій­ських ко­мен­та­то­рів. У хо­дя­чих по­лі­ти­чних тру­пів, що мов­лять в ефі­рі ро­сій­ських те­ле­ка­на­лів, у го­ло­вах су­ціль­ні га­сла, на кшталт тих, що чи­нов­ник Том­ська на­ді­слав ре­кто­ро­ві Том­сько­го уні­вер­си­те­ту. І зна­є­те, що я по­ду­мав? Мо­жли­во, в яко­мусь ку­то­чку мер­твої ду­ші ро­сій­ських по­лі­ти­ків і ті­лі екс­пер­тів збе ріг­ся ма­ле­сень­кий жи­вий ку­то­чок. І в цьо­му ку­то­чку жи­ве за­здрість до су­сі­дньої кра­ї­ни, в якій є жи­т­тя, а от­же, й на­дія на роз­ви­ток. Те, чо­го не­має і не мо­же бу­ти в пу­тін­ській Ро­сії.

МАЛЮНОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.