По­пу­ляр­ний пор­тал NEWSru.ua за­крив­ся

Оль­га ЛЕНЬ: «Про­бле­ма роз­ви­тку ін­тер­нет-про­е­ктів у то­му, що в Укра­ї­ні не­має здо­ро­во­го ре­клам­но­го рин­ку»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Сайт NEWSru.ua, який пра­цю­вав в ін­тер­не­ті у ре­жи­мі по­ві­дом­лень роз­ши­ре­них но­вин про по­дії в Укра­ї­ні та сві­ті, а та­кож пу­блі­ку­вав ав­тор­ські ко­лон­ки ві­до­мих пу­блі­ци­стів, зокре­ма Ві­та­лія Пор­тні­ко­ва, Оле­ни Стяж­кі­ної, Ла­ри­си Во­ло­ши­ної та ін­ших, при­пи­нив своє існу­ва­н­ня. Про­ект успі­шно фун­кціо­ну­вав про­тя­гом остан­ніх 10 ро­ків та яв­ляв со­бою одну з трьох ча­стин мі­жна­ро­дно­го но­вин­но­го пор­та­лу NEWSru — по­ряд з ро­сій­ською (Мо­сква) та ізра­їль­ською (Тель-Авів) ре­да­кці­я­ми. Як по­ві­дом­ля­ють ко­ли­шні жур­на­лі­сти сайта у від­кри­то­му ли­сті, при­чи­на в то­му, що «ізра­їль­ський під­при­є­мець та ме­ді­а­ма­гнат Во­ло­ди­мир Гу­син­ський пе­ре­став фі­нан­су­ва­ти ді­яль­ність ТОВ «Нью Ме­діа Ін­тер­нет Укра­ї­на», на ім’я яко­го бу­ло за­ре­є­стро­ва­но ін­фор­ма­цій­но­ана­лі­ти­чне ви­да­н­ня Newsru.ua». Та­кож за­зна­ча­є­ться, що 20 спів­ро­бі­тни­кам ре­да­кції по­ві­до­ми­ли про «лі­кві­да­цію» про­е­кту у зв’яз­ку з бра­ком фі­нан­су­ва­н­ня і жур­на­лі­стам на­чеб­то вин­ні зар­пла­ти за три мі­ся­ці. «Ко­ли­шні спів­ро­бі­тни­ки» не ви­клю­ча­ють, «що вла­сни­ку (чий бі­знес пе­ре­ва­жно скон­цен­тро­ва­но у Ро­сії) за­ва­жа­ла яскра­во ви­ра­же­на про­укра­їн­ська по­зи­ція сайта що­до висвітлення пе­ре­бі­гу по­дій у зо­ні АТО » , — по­ві­дом­ляє mediananny.com.

«День» зв’язав­ся з го­лов­ним ре­да­кто­ром NEWSru.ua Оль­гою ЛЕНЬ, щоб ді­зна­ти­ся про де­та­лі за­кри­т­тя про­е­кту та мо­жли­во­сті від­нов­ле­н­ня йо­го ро­бо­ти.

«Про­ект при­пи­нив свою ро­бо­ту, і го­во­ри­ти про мо­жли­вість від­нов­ле­н­ня NEWSru.ua по­ки що не мо­жна. При­чи­на ба­наль­на — не­має гро­шей. Ні­чо­го над­зви­чай­но­го не тра­пи­ло­ся, про­сто че­рез фі­нан­со­ві про­бле­ми бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня за­кри­ти­ся, — го­во­рить Оль­га Лень. — Про­ект був до­та­цій­ним, де­сять ро­ків до­ту­вав­ся, і ні­ко­ли про­блем з ви­пла­та­ми зар­плат не бу­ло. На­справ­ді, згі­дно з пла­ном роз­ви­тку, бу­ла ре­аль­на на­дія, ко­ли про­ект за­пу­скав­ся, що він ви­йде на са­мо­оку­пність, але цьо­го не тра­пи­ло­ся. На мою дум­ку, ве­ли­кою мі­рою то­му, що в Укра­ї­ні не­має здо­ро­во­го ре­клам­но­го рин­ку. На­справ­ді ри­нок ре­кла­ми з ро­ку в рік тіль­ки зву­жу­вав­ся, і го­во­ри­ти сьо­го­дні про те, що мо­жна утри­му­ва­ти ана­ло­гі­чний про­ект ли­ше за ра­ху­нок са­мо­оку­пно­сті, не­че­сно. На­ра­зі дій­сно є пев­на за­бор­го­ва­ність зар­пла­ти спів­ро­бі­тни­кам, орі­єн­тов­но лю­дям вин­ні кошти за 2,5 мі­ся­ці ро­бо­ти. На­скіль­ки ме­ні ві­до­мо, цю за­бор­го­ва­ність бу­де ви­пла­че­но».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.