У львів­сько­му «Ви­дав­ни­цтві Ста­ро­го Ле­ва» пред­ста­ви­ли не­зви­чай­ну ен­ци­кло­пе­дію про Ко­бза­ря

ФОТОФАКТ

Den (Ukrainian) - - Українці Читайте! - Пі­дго­ту­вав Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Ви­да­н­ня є ча­сти­ною се­рії абе­ток-ен­ци­кло­пе­дій, в яких ві­до­мі ді­я­чі укра­їн­ської куль­ту­ри по­ста­ють з не­о­чі­ку­ва­но­го і лю­дя­но­го бо­ку. «Шев­чен­ко від А до Я» по­зи­ціо­ну­є­ться як арт-бук для ро­дин­но­го чи­та­н­ня. Текст до кни­ги на­пи­сав ві­до­мий шев­чен­ко­зна­вець Ле­о­нід Ушка­лов, а про­ілю­стру­ва­ла ви­да­н­ня Ана­ста­сія Сте­фу­рак.

«Ви­йшло, як і слід бу­ло спо­ді­ва­ти­ся, не тра­фа­ре­тно, а ду­же емо­цій­но та не­стан­дар­тно, — ко­мен­тує на сво­їй сто­рін­ці у «Фейсбук» го­лов­ний ре­да­ктор «Ви­дав­ни­цтва Ста­ро­го Ле­ва» Мар’яна Сав­ка. — Шев­чен­ко, який жи­ве все­ре­ди­ні нас, за яким зві­ря­є­мо час, яко­му зві­ря­є­мо свої дум­ки і бо­лі. Шев­чен­ко су­ча­сних по­е­тів».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.