«Iн­ку­ба­тор» для ху­до­жни­ків

У Ки­є­ві — ви­став­ка су­ча­сно­го ми­сте­цтва Ізра­ї­лю

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Сві­тла­на АГРЕСТ-КОРОТКОВА

Су­ча­сне ми­сте­цтво на­ма­га­є­ться осми­сли­ти, що від­бу­ва­є­ться з на­ми, ку­ди ру­ха­є­мо­ся, що нас че­кає, роз­став­ля­ю­чи акцен­ти і по­ня­тій­ні мі­тки в по­бу­ті, який ми ча­стень­ко не по­мі­ча­є­мо. Мо­жна по- рі­зно­му ста­ви­ти­ся до « по­шу­ків жан­ру » ; не по­го­джу­ва­ти­ся, або за­хо­плю­ва­ти­ся під­хо­дом ху­до­жни­ка до са­мо­ви­ра­же­н­ня; не при­йма­ти, або осво­ю­ва­ти но­ву те­хні­ку і те­хно­ло­гії, які актив­но ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться в ньо­му; го­лов­не — ми, ра­зом з твор­ця­ми, на­ма­га­є­мо­ся зна­йти від­по­віді на свої ба­га­то­чи­сель­ні за­пи­та­н­ня.

Ви­став­ка су­ча­сно­го ми­сте­цтва Ізра­ї­лю, що про­хо­дить по 26 бе­ре­зня в Ін­сти­ту­ті Про­блем Су­ча­сно­го Ми­сте­цтва, пред­став­ляє ві­део­по­шу­ки ви­зна­них і мо­ло­дих ху­до­жни­ків ці­єї кра­ї­ни. Кра­ї­ни, яка дав­но вже утвер­ди­ла се­бе лі­де­ром у ба­га­тьох га­лу­зях: світ із за­до­во­ле­н­ням ви­ко­ри­сто­вує її пе­ре­до­ві те­хно­ло­гії, ди­ви­ться її кі­но, слу­хає му­зи­ку, їсть пре­кра­сні про­ду­кти, чи­тає кни­ги... Цей про­ект здій­сне­ний, зав­дя­ки під­трим­ці По­соль­ства дер­жа­ви Ізра­їль в Укра­ї­ні та укра­їн­сько-ізра­їль­сько­му Ін­сти­ту­ту стра­те­гі­чних до­слі­джень ім. Гол­ди Ме­їр.

Ко­жен із пред­став­ле­них на ви­став­ці ху­до­жни­ків ді­ли­ться вла­сним до­сві­дом осво­є­н­ня сві­ту, сво­єї істо­рії, на­ко­пи­че­ним бо­лем і ви­со­ким сту­пе­нем на­ціо­наль­ної іден­ти­чно­сті. Це хви­лює всіх, але осо­бли­во акту­аль­но — для нас, адже ми пе­ре­бу­ва­є­мо у скла­дно­му пе­рі­о­ді са­мо­ви­зна­че­н­ня.

У про­е­кті об’єд­на­но сім су­ча­сних ху­до­жни­ків, се­ред яких уже ви­зна­ні не ли­ше в Ізра­ї­лі май­стри, але і но­ві іме­на — Си­га­літ Лан­дау, Не­вет Ітсхак, Рен Сла­він, Мі­шель Пла­тник, се­ред по­ча­тків­ців — Ра­ї­да Адон, Тзіон Абрам Ха­зан і Та­мар Хір­шфельд.

« Чор­ні ві­део » Та­мар Хір­шфельд є су­сі­да­ми з іро­ні­чним під­хо­дом Не­ве­та Ітсха­ка, за­ча­ро­ву­ють « Фі­ні­кій­ські тан­ці пі­ску » Си­га­літ Лан­дау, за­мкну­тість і від­вер­тість, сон і дій­сність — у Ра­ї­ди Адон. Фі­ло­со­фія оди­на­ка, який від­по­від­ає за все, у ро­бо­тах Мі­ше­ля Пла­тни­ка.

Ро­бо­ти на­да­ні Tiroche DeLeon Collection і осо­би­сто йо­го спів­ор­га­ні­за­то­ром Сер­жем Ті­ро­шем, ві­до­мим ізра­їль­ським ко­ле­кціо­не­ром. Він дав­но й успі­шно шу­кає і від­кри­ває та­лан­ти не ли­ше у вла­сній кра­ї­ні, але й по сві­ту. Ор­га­ні­зо­ва­ний ним « ін­ку­ба­тор » START дає мо­жли­вість мо­ло­дим ху­до­жни­кам не ли­ше плі­дно по­пра­цю­ва­ти та по­зна­йо­ми­ти­ся з твор­чі­стю ко­лег по це­ху, але й успі­шно пред­став­ляє їх на­да­лі сві­то­ві.

Ці­єю ви­став­кою і зна­йом­ством із са­мим Сер­жем Ті­ро­шем, укра­їн­ські ху­до­жни­ки, які у по­шу­ку, вже за­про­ше­ні до спів­пра­ці.

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.