Про го­лов­ні ефе­кти,

Які не­ми­ну­че дасть Бі­бліо­те­ка га­зе­ти «День»

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Ігор ЯКОВЕНКО, Мо­сква, спе­ці­аль­но для «Дня»

■ Під час вій­ни на­стає час «око­пних» ЗМІ і «фрон­то­вої» жур­на­лі­сти­ки. Ро­сія че­твер­тий рік ве­де агре­сив­ну вій­ну з Укра­ї­ною. І, не­зва­жа­ю­чи на те, що Ро­сія — агре­сор, а Укра­ї­на за­хи­ща­є­ться, її — Укра­ї­ну — втя­гну­то у вій­ну на­ба­га­то біль­ше, во­на на­ба­га­то силь­ні­ше її від­чу­ває і усві­дом­лює. Про­сто то­му, що вій­сько­ві ги­нуть з обох сто­рін, а жер­тви се­ред мир­них гро­ма­дян ли­ше з бо­ку Укра­ї­ни.

■ То­му ме­діа Укра­ї­ни, пев­но, ма­ли б за­зна­ва­ти ве­ли­кої «де­фор­ма­ції вій­ною». На­справ­ді від­бу­ва­є­ться про­ти­ле­жне. Ро­сій­ський ме­дій­ний офі­ці­оз оста­то­чно пе­ре­тво­рив­ся на ін­фор­ма­цій­ні вій­ська, а се­ред укра­їн­ських є ті, хто по­се­ред вій­ни за­йма­є­ться куль­ту­рою, істо­рі­єю, гу­ма­ні­тар­ни­ми про­бле­ма­ми. Га­зе­та «День» про­дов­жує роз­ви­ва­ти свій про­ект «Бі­блі­о­те­ку». Зна­че­н­ня про­е­кту пе­ре­оці­ни­ти скла­дно. Я про­чи­тав ли­ше дві книж­ки з Бі­бліо­те­ки «Дня», оби­дві до­во­ен­ні: «Укра­ї­на Incognita» і «Дві Ру­сі». Про зміст остан­ніх знаю з пу­блі­ка­цій у но­ме­рах га­зе­ти.

■ На мій погляд, є кіль­ка го­лов­них ефе­ктів, які не­ми­ну­че дасть Бі­бліо­те­ка га­зе­ти «День». Пер­ший, і, мо­жли­во, най­ва­жли­ві­ший: до­по­ма­га­ю­чи чи­та­чам сфор­му­ва­ти свою укра­їн­ську на­ціо­наль­ну іден­ти­чність, про­ект «Бі­бліо­те­ка» спри­яє ство­рен­ню укра­їн­ської по­лі­ти­чної на­ції.

■ У Ро­сії щой­но про­ва­ли­ла­ся спро­ба ухва­ли­ти за­кон про ро­сій­ську по­лі­ти­чну на­цію, який був схва­ле­ний Пу­ті­ним. Не ви­йшло. При­чин ба­га­то, се­ред них і жа­хли­ва мі­фо­ло­гі­за­ція істо­рії Ро­сії, що про­ни­за­ла всю су­спіль­ну сві­до­мість.

■ Спри­я­н­ня де­мі­фо­ло­гі­за­ції істо­рії Укра­ї­ни — дру­гий ефект Бі­бліо­те­ки га­зе­ти «День». Пе­ре­лік ефе­ктів мо­жна про­дов­жу­ва­ти, але це те­ма для окре­мої ко­лон­ки. Тут я обме­жу­ся тим, що щи­ро по­ба­жаю ре­да­кції « Дня » про­дов­жу­ва­ти по­пов­ню­ва­ти свою «Бі­блі­о­те­ку». Хо­ча чу­до­во ро­зу­мію, що під час вій­ни це не­про­сто.

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.