У Ма­рі­у­по­лі —#ре­фор­ма­_бі­бліо­тек

За­мість тра­ди­цій­ної си­сте­ми пла­ну­є­ться ство­ре­н­ня те­ма­ти­чних цен­трів ін­те­ле­кту­аль­но­го до­зві­л­ля

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Ана­ста­сія РУ­ДЕН­КО, «День»

Уре­зуль­та­ті мо­дер­ні­за­ції бі­бліо­те­чних фі­лій у Ма­рі­у­по­лі бу­де ство­ре­но Грін-бі­блі­о­те­ку, Арт-бі­блі­о­те­ку, Етно­бі­бліо­те­ку, Ме­ді­а­бі­бліо­те­ку, Мо­ло­ді­жний центр, Бі­блі­о­Хаб, Ко­вор­кінг­центр, Сі­мей­ну бі­блі­о­те­ку, Бі­блі­о­те­ку-му­зей, Істо­ри­чну бі­блі­о­те­ку та Кра­є­знав­чу бі­блі­о­те­ку, по­ві­дом­ля­ють мі­сце­ві ЗМІ.

Так, існу­ю­чу Цен­траль­ну бі­блі­о­те­ку ім. В. Ко­ро­лен­ка пе­ре­тво­рять на Цен­траль­ну мі­ську пу­блі­чну бі­блі­о­те­ку, де ство­рять муль­ти­ме­дій­ний ін­фор­ма­цій­но- сер­ві­сний центр, ла­унж- зо­ну, ко­вор­кінг. Пла­ну­є­ться кре­а­тив­не оформ­ле­н­ня фа­са­ду та при­мі­щень, осна­ще­н­ня бі­бліо­те­ки муль­ти­ме­дій­ною до­шкою, ре­клам­ною LЕD- па­не­л­лю, LCD- мо­ні­то­ром, з’ яв­ля­ться рам­ки для кон­тро­лю, ска­нер для штри­хко­дів.

На ба­зі Цен­траль­ної ди­тя­чої бі­бліо­те­ки бу­де ство­ре­но Мо­ло­ді­жний хаб та Ци­фро­ву бі­блі­о­те­ку. У мкр Схі­дний бі­бліо­те­ка ім. В. Не­стай­ка пе­ре­тво­ри­ться на центр ро­дин­но­го до­зві­л­ля і від­по­чин­ку з обла­шту­ва­н­ням «Пар­ку ро­дин­но­го пе­рі­о­ду», Бі­бліо-ін­тер­нет-ка­фе, Wi-Fi зо­ни, ігро­во­го май­дан­чи­ка та ігро­те­ки.

Ко­вор­кінг-центр пла­ну­є­ться ор­га­ні­зу­ва­ти на ба­зі бі­бліо­те­ки ім. М. Го­го­ля.

Ство­ре­н­ня Бі­блі­о­Ха­бу пла­ну­є­ться на ба­зі двох бі­бліо­тек шля­хом зли­т­тя: фі­лії ім. О. Ку­прі­на та ім. О. Пу­шкі­на. Бі­блі­о­Хаб — це ство­ре­н­ня єди­но­го муль­ти­ме­дій­но­го про­сто­ру для про­ве­де­н­ня зу­стрі­чей, тре­нін­гів, на­вча­н­ня, ле­кцій, май­стер-кла­сів для твор­чої, актив­ної, кре­а­тив­ної мо­ло­ді.

Грін-бі­блі­о­те­ку пла­ну­ють ство­ри­ти на ба­зі фі­лії бі­бліо­те­ки ім. Г.К. Ан­дер­се­на. Грін-бі­бліо­те­ка — це уні­каль­ний центр до­зві­л­ля, роз­ви­тку і від­по­чин­ку ді­тей та мо­ло­ді з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми. Суть про­е­кту — за­лу­че­н­ня до чи­та­н­ня і со­ці­аль­ної ада­пта­ції ді­тей з обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми.

Етно­бі­бліо­те­ку пла­ну­ють ор­га­ні­зу­ва­ти за адре­сою: вул. Че­лю­скін­ців, 34, у бі­бліо­те­ці сел. Сар­та­на. У цій бі­бліо­те­ці бу­де ре­а­лі­зо­ва­но про­ект «бі­знес-шко­ла» та «бі­знес-шко­ла для ді­тей».

На ба­зі бі­бліо­те­ки ім. Т. Шев­чен­ка пла­ну­є­ться за­сну­ва­ти Арт-бі­блі­о­те­ку (бі­блі­о­те­ку-те­атр). Тут вже по­над 30 ро­ків пра­цює ляль­ко­вий те­атр «Бу­ра­ті­но», де став­ля­ться ви­ста­ви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.