Дун­кан ХЕЙМС,

Дун­кан ХЕЙМС: «Ми не хо­че­мо, щоб Лон­дон і йо­го не­ру­хо­мість бу­ли «сей­фом» для зло­ді­їв»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

ди­ре­ктор з по­лі­ти­ки пред­став­ни­цтва гло­баль­ної ан­ти­ко­ру­пцій­ної ме­ре­жі Transparency International у Ве­ли­ко­бри­та­нії:

Ми пра­гне­мо не допу­сти­ти, щоб Спо­лу­че­не Ко­ро­лів­ство за­без­пе­чу­ва­ло без­кар­ність лю­дей, вин­ни­ху ко­ру­пції в рі­зни­хкра­ї­нах сві­ту. І ми не хо­че­мо, щоб Лон­дон і лон­дон­ська не­ру­хо­мість слу­жи­ли «сей­фом» для ко­ру­пціо­не­рів, хоч у якій би кра­ї­ні во­ни за­йма­ли­ся сво­єю зло­чин­ною ді­яль­ні­стю

Ко­ро­ле­ва Ве­ли­ко­бри­та­нії Єли­за­ве­та ІІ учо­ра під­пи­са­ла за­кон про ви­хід з ЄС. Про­від­ні еко­но­мі­сти сві­ту так і не мо­жуть ді­йти зго­ди: ви­гра­ють бри­тан­ці чи про­гра­ють від цьо­го. А от наш спів­ро­змов­ник — ди­ре­ктор з по­лі­ти­ки пред­став­ни­цтва гло­баль­ної ан­ти­ко­ру­пцій­ної ме­ре­жі Transparency International у Ве­ли­ко­бри­та­нії Дун­кан ХЕЙМС пе­ре­ко­на­ний: ви­рі­шив­ши жи­ти са­мо­стій­но, ан­глій­ці ма­ють бу­ти ще обе­ре­жні­ши­ми з ін­сти­ту­том на­бу­т­тя гро­ма­дян­ства та іно­зем­ни­ми ін­ве­сти­ці­я­ми — осо­бли­во в лон­дон­ську не­ру­хо­мість. За­раз мі­стер Хеймс — гро­мад­ський ді­яч. Але йо­го оцін­ки ефе­ктив­но­сті бри­тан­ської дер­жав­ної ма­ши­ни — це оцін­ки не сто­рон­ньо­го спо­сте­рі­га­ча. З 5 ве­ре­сня 2012 ро­ку і по 30 бе­ре­зня 2015- го Дун­кан Хеймс був осо­би­стим пар­ла­мент­ським се­кре­та­рем, а зго­дом і за­сту­пни­ком прем’єр-мі­ні­стра Об’єд­на­но­го Ко­ро­лів­ства Де­ві­да Ке­ме­ро­на.

— За­раз в Укра­ї­ні від­бу­ва­є­ться ре­зо­нан­сний су­до­вий про­цес, іні­ці­йо­ва­ний На­ціо­наль­ним ан­ти­ко­ру­пцій­ним бю­ро, над ко­ли­шнім го­ло­вою По­да­тко­вої слу­жби Ро­ма­ном На­сі­ро­вим. Оскіль­ки на­ші су­пер­ба­га­ті, (біль­шість з яких — ко­ли­шні) дер­жав­ні чи­нов­ни­ки лю­блять су­ди­ти­ся в Лон­до­ні, роз­ка­жіть, яке по­ка­ра­н­ня для ви­со­ко­по­став­ле­них дер­жав­них слу­жбов­ців на кшталт На­сі­ро­ва пе­ред­ба­че­но бри­тан­ським за­ко­но­дав­ством, якщо йо­го пі­йма­ють на ко­ру­пції?

— Я, зві­сно, не зна­йо­мий з по­дро­би­ця­ми кон­кре­тно ці­єї спра­ви. Ска­жу, що усі лю­ди у Спо­лу­че­но­му Ко­ро­лів­стві отри­му­ють тю­рем­ні тер­мі­ни за ко­ру­пцій­ні зло­чи­ни і ша­храй­ство.

Бу­кваль­но дня­ми одну ви­со­ко­по­став­ле­ну осо­бу з на­шої слу­жби охо­ро­ни здо­ров’я бу­ло ви­зна­но вин­ною (і її, і її чо­ло­ві­ка) в ко­ру­пцій­них ді­я­н­нях, і во­ни обоє отри­ма­ли ви­рок. Прав­да з від­тер­мі­ну­ва­н­ням на­бра­н­ня чин­но­сті, то­му за­раз во­на не у в’язни­ці. Але її кар’єрі на­став кі­нець. І це за зло­чи­ни, де фі­гу­ру­ють від­но­сно не­ве­ли­кі су­ми гро­шей. У її ви­пад­ку, зда­є­ться, це щось від 10 до 20 ти­сяч фун­тів. Тим не мен­ше, це був кри­мі­наль­ний про­цес.

Не менш су­во­ре бри­тан­ське за­ко­но­дав­ство до ве­ли­ко­го бі­зне­су, пред­став­ни­ки яко­го бу­ли ви­яв­ле­ні у вчи­не­ні ко­ру­пцій­них дій. На­при­клад, Бю­ро бо­роть­би про­ти ша­храй­ства в осо­бли­во ве­ли­ких роз­мі­рах (Serious Fraud Office) про­ве­ло роз­слі­ду­ва­н­ня за пі­до­зрою в ха­бар­ни­цтві, чи­не­но­го у рі­зних кра­ї­нах за остан­ні 30 ро­ків пред­став­ни­ка­ми ве­ли­ко­го бри­тан­сько­го ае­ро­ко­смі­чно­го кон­цер­ну. Це бу­ла ду­же ве­ли­ка спра­ва. За­раз ми по­ба­чи­мо, чи бу­де ви­су­ну­то обви­ну­ва­че­н­ня в кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­ше­н­нях окре­мим осо­бам: ди­ре­кто­рам, аген­там, по­се­ре­дни­кам. Але са­ма ком­па­нія ви­зна­ла вчи­не­ні нею по­ру­ше­н­ня і узго­ди­ла з уря­дом штра­фна со­тні міль­йо­нів фун­тів.

10 РО­КІВ «СЛІПОЇ ВІРИ» У СПО­ЛУ­ЧЕ­НЕ КО­РО­ЛІВ­СТВО...

— Спра­ва На­сі­ро­ва ці­ка­ва ще й тим, що він, як ствер­джує НАБУ, має бри­тан­ське гро­ма­дян­ство...

— А вам ві­до­мо, як са­ме він отри­мав гро­ма­дян­ство Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства? — Ні. — Це ва­жли­во. Адже є де­кіль­ка спосо­бів отри­ма­ти бри­тан­ське гро­ма­дян­ство. Най­по­ши­ре­ні­ший — че­рез шлюб. Але для цьо­го по­трі­бно ба­га­то ча­су.

Утім, є ко­ро­тший і лег­ший спо­сіб отри­ма­ти пра­во на про­жи­ва­н­ня в Спо­лу­че­но­му Ко­ро­лів­стві. Він діє від­но­сно не­дав­но — ли­ше остан­ніх 10 ро­ків, і на­зи­ва­є­ться «ві­за ін­ве­сто­ра». Де­які бі­зне­сме­ни, які ма­ють ве­ли­кі кошти, і мо­жуть їх ін­ве­сту­ва­ти в Спо­лу­че­не Ко­ро­лів­ство, мо­жуть звер­ну­ти­ся по та­ку ві­зу. Я ка­жу « ве­ли­кі кошти » , ма­ю­чи на ува­зі один-два міль­йо­ни фун­тів стер­лін­гів. Ін­ве­сту­ю­чи в бри­тан­ську еко­но­мі­ку, во­ни мо­жуть че­рез де­який час за­про­си­ти до­звіл на по­стій­не про­жи­ва­н­ня у Спо­лу­че­но­му Ко­ро­лів­стві, і зго­дом вже — на отри­ма­н­ня гро­ма­дян­ства. За­ле­жно від роз­мі­ру ін­ве­сти­ції, про­цес мо­же зайня­ти 5—10 ро­ків.

Як я вже ка­зав, я не знаю по­дро­биць ці­єї спра­ви, як він ( На­сі­ров. — Ред.) пов’яза­ний зі Спо­лу­че­ним Ко­ро­лів­ством, але те, що ви ка­же­те вка­зує на про­бле­му, про яку ми як ор­га­ні­за­ція, що за­йма­є­ться про­ти­ді­єю ко­ру­пції, го­во­ри­мо на­шим уря­дов­цям дав­но. Бри­тан­ське від­ді­ле­н­ня Transparency International — не­по­ко­їть, що ця схе­ма, за­про­ва­дже­на уря­дом близь­ко 10 ро­ків то­му, не за­хи­ще­на від зло­вжи­вань. Бла­го, зго­дом умо­ви тро­хи ускла­дни­ли. А був же ж вза­га­лі пе­рі­од, який мо­жна на­зва­ти пе­рі­о­дом « сліпої віри » . Якось ви­яви­ло­ся, що дер­жа­ва вва­жа­ла, що бан­ки пе­ре­ві­ря­ють цих лю­дей на від­ми­ва­н­ня ко­штів, а бан­ки вва­жа­ли, що оскіль­ки дер­жа­ва ви­да­ла цим лю­дям «ві­зу ін­ве­сто­ра», то про­ве­ла та­кож і пе­ре­вір­ку. А на­справ­ді ні дер­жа­ва, ні бан­ки ні­чо­го не пе­ре­ві­ря­ли. А це озна­чає, що є ве­ли­че­зний ри­зик то­го, що че­рез Бри­та­нію від­ми­ли в та­кий спо­сіб ве­ли­че­зні су­ми вкра­де­но­го.

Ко­ли за­про­ва­ди­ли жорс­ткі­ші пра­ви­ла, щоб на­яв­ність цих віз не да­ва­ла змо­гу са­ма по со­бі отри­ма­ти до­ступ до бан­ків­сько­го ра­хун­ку в Спо­лу­че­но­му Ко­ро­лів­стві, чи­сло тих, хто звер­нув­ся по цю «ві­зу ін­ве­сто­ра», по­мі­тно впа­ло.

Най­біль­ши­ми гру­па­ми, які по­да­ва­ли на ці ві­зи до за­про­ва­дже­н­ня жорс­ткі­ших пра­вил бу­ли ро­сі­я­ни і гро­ма­дя­ни Ки­таю.

Ми за­кли­ка­є­мо наш уряд за­днім чи­слом про­ве­сти пе­ре­вір­ки усіх осіб, які отри­ма­ли «ві­зу ін­ве­сто­ра» у той пе­рі­од. Де­які з них вже, мо­жли­во, по­да­ли до­ку­мен­ти на отри­ма­н­ня бри­тан­сько­го гро­ма­дян­ства.

«ПО­ЛІ­ЦІЯ БРИ­ТА­НІЇ ЗМОЖЕ НАКЛАДАТИ «ОРДЕР НА БАГАТСТВО НЕЗ’ЯСОВАНОГО ПО­ХО­ДЖЕ­Н­НЯ»

— Ве­ли­ко­бри­та­нія не ви­гля­дає по­ки як жер­тва ко­ру­пції, рад­ше нав­па­ки — як її бе­не­фі­ці­ар. Ве­ли­че­зні су­ми гро­шей по­тра­пля­ють у ва­шу еко­но­мі­ку. Ко­рум­по­ва­ні по­лі­ти­ки з кра­їн на зра­зок Укра­ї­ни ку­пу­ють у Лон­до­ні най­до­рож­чу не­ру­хо­мість, вчать сво­їх ді­тей, ко­ри­сту­ю­ться по­слу­га­ми най­до­рож­чих юри­стів... Одним сло­вом, ви­тра­ча­ють вкра­де­ні гро­ші пла­тни­ків по­да­тків сво­їх кра­їн — бі­дних кра­їн — у ба­га­тій еко­но­мі­ці Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства. Ми­ну­ло­го ро­ку я ма­ла ін­терв’ю з пре­зи­ден­том Ра­ди Єв­ро­пи з пи­тань про­ти­дії від­ми­ван­ню ко­штів і фі­нан­су­ва­н­ня те­ро­ри­зму — Moneyval Да­ні­е­лем Те­ле­скла­фом. Він та­кож є го­ло­вою фі­нан­сво­ої роз­від­ки Кня­зів­ства Лі­хтен­штейн. І я під­ня­ла це пи­та­н­ня про за­ці­кав­ле­ність кра­їн пер­шо­го сві­ту — як-от Лі­хтен­штейн та Бри­та­нія — у то­му, щоб зу­пи­ни­ти ко­ру­пцію в Укра­ї­ні. І з від­по­віді мо­го спів­ро­змов­ни­ка, який ви­знав, що за­ко­но­дав­ство Лі­хтен­штей­ну не пе­ред­ба­чає су­во­ро­го по­ка­ра­н­ня для лю­ди­ни, яка ви­ко­ри­ста­ла їх фі­нан­со­ву си­сте­му для від­ми­ва­н­ня вкра­де­них гро­шей, я зро­би­ла ви­сно­вок, що ба­га­ті кра­ї­ни за­ці­кав­ле­ні у то­му, щоб по­кла­сти край ко­ру­пції, бо во­ни ма­ють з то­го зиск. Це так?

— Про Лі­хтен­штейн я не знаю, але ме­ні зда­є­ться, що лю­ди ста­ють жер­тва­ми ко­ру­пції у ці­ло­му сві­ті. І на­віть якщо ко­ру­пція від­бу­ва­є­ться в якійсь одній кра­ї­ні, а акти­ви по­тім хо­ва­ють у ін­шій, усе одно бу­дуть жер­тви у тій кра­ї­ні, де збе­рі­га­ю­ться не­за­кон­ні акти­ви, за­ро­бле­ні на ко­ру­пції.

Не­що­дав­но ТІ опу­блі­ку­ва­ла звіт про вплив ко­ру­пції за кор­до­ном на ри­нок жи­тла у Лон­до­ні. Ми спробували ви­зна­чи­ти мас­штаб ін­ве­сти­цій у лон­дон­ську не­ру­хо­мість, які над­хо­дять за ра­ху­нок так зва­но­го «пі­до­зрі­ло­го ба­гат­ства». Де­які об’єкти лон­дон­ської не­ру­хо­мо­сті ви­що­го і пре­мі­ум-кла­су на­стіль­ки до­ро­гі, що ду­же швид­ко нав­ко­ло них і справ­ді по­чи­на­ють кру­ти­ти­ся ду­же ве­ли­кі не­чи­сті гро­ші. Ми про­ана­лі­зу­ва­ли близь­ко пів­то­ри со­тні об’єктів не­ру­хо­мо­сті з су­ку­пною вар­ті­стю при­бли­зно чо­ти­ри мі­льяр­ди фун­тів стер­лін­гів. На на­шу дум­ку, гро­ші, за­пла­че­ні за цю не­ру­хо­мість, ма­ють сум­нів­не по­хо­дже­н­ня, і ми за­про­шу­є­мо бри­тан­ську по­лі­цію і пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни роз­слі­ду­ва­ти це.

Крім то­го, у Бри­та­нії роз­ро­бля­є­ться но­вий за­кон, у яко­му мі­сти­ться по­ня­т­тя про «ордер на багатство нез’ясованого по­хо­дже­н­ня». Це дасть змо­гу бри­тан­ській по­лі­ції за­про­си­ти в су­ді та­кий «ордер на багатство нез’ясованого по­хо­дже­н­ня» за об­ста­вин, ко­ли, на­при­клад, по­лі­тик або ви­со­ко­по­са­до­вець із кра­ї­ни за ме­жа­ми Єв­ро­пей­ської еко­но­мі­чної зо­ни, до­хо­ди яко­го ві­до­мі (адже ві­до­мо, яки­ми ма­ють бу­ти до­хо­ди дер­жав­них слу­жбов­ців) має май­но у Спо­лу­че­но­му Ко­ро­лів­стві, яке яв­но не від­по­від­ає йо­го за­кон­ним за­со­бам до існу­ва­н­ня. Ви­ни­кає за­ко­но­мір­не пи­та­н­ня: як же вда­ло­ся при­дба­ти це май­но? У ви­пад­ку, якщо та­ка осо­ба не зможе по­ясни­ти су­ду по­хо­дже­н­ня сво­їх ста­тків, пов­но­ва­же­н­ня до роз­слі­ду­ва­н­ня спри­йма­ти­му­ться як пре­зум­пція спри­я­н­ня про­це­су кон­фі­ска­ції та­ко­го май­на по­лі­ці­єю. І зре­штою, у ви­пад­ках ко­ру­пцій­ної ді­яль­но­сті, вар­тість цьо­го май­на бу­де по­вер­ну­то на­ро­ду в тих кра­ї­нах, звід­ки взя­ли­ся гро­ші.

Це скла­дний про­цес, за одну ніч та­ке не ви­рі­шу­є­ться. Але бри­тан­ське від­ді­ле­н­ня Transparency International бо­ре­ться з ко­ру­пці­єю в Спо­лу­че­но­му Ко­ро­лів­стві і шу­кає спосо­бів за­по­бі­га­ти їй. Ми та­кож пра­гне­мо не допу­сти­ти, щоб Спо­лу­че­не Ко­ро­лів­ство за­без­пе­чу­ва­ло без­кар­ність лю­дей, вин­них у ко­ру­пції в рі­зних кра­ї­нах сві­ту. І ми не хо­че­мо, щоб Лон­дон і лон­дон­ська не­ру­хо­мість слу­жи­ли сей­фом для ко­ру­пціо­не­рів, у якій би кра­ї­ні во­ни не за­йма­ли­ся сво­єю зло­чин­ною ді­яль­ні­стю.

— Го­ту­ю­чись до на­шо­го ін­терв’ю, я про­чи­та­ла ці­ка­ву ста­ти­сти­ку ва­шої ор­га­ні­за­ції, Transparency International, у якій йде­ться, що в Лон­до­ні є близь­ко 41 000 об’єктів не­ру­хо­мо­сті, при­дба­них іно­зем­ни­ми ком­па­ні­я­ми, 90% яких за­ре­є­стро­ва­ні в офшо­рах. Як сьо­го­дні бри­тан­ський за­кон бо­ре­ться з ці­єю про­бле­мою?

— У при­кла­ді, який я вам щой­но на­вів (що по­лі­ція зможе по­ру­шу­ва­ти спра­ви що­до ба­гат­ства нез’ясованого по­хо­дже­н­ня), ви­ма­га­є­ться, щоб по­лі­ція зна­ла, хто вла­сник

кон­кре­тно­го об’єкта, щоб мо­жна бу­ло зро­зу­мі­ти, чи ви­кли­кає ця вла­сність пі­до­зру. Ко­ли лю­ди ре­є­стру­ють свої ком­па­нії у юрис­ди­кці­ях, де да­ні про вла­сни­ків ком­па­ній не пу­блі­ку­ю­ться і не­до­сту­пні для за­га­лу, а то­ді ви­ко­ри­сто­ву­ють ці ком­па­нії для при­дба­н­ня не­ру­хо­мо­сті в Спо­лу­че­но­му Ко­ро­лів­стві, ми не мо­же­мо зна­ти, хто вла­сник. Це — най­біль­ша про­бле­ма для мо­жли­во­сті бо­ро­ти­ся з не­за­кон­ним ба­гат­ством. То­му ми під­три­му­є­мо за­ко­но­дав­чі за­хо­ди, щоб ви­зна­чи­ти ча­со­ві рам­ки, в яких вла­сні за­мор­ські те­ри­то­рії Бри­та­нії по­вин­ні бу­дуть пу­блі­ку­ва­ти ре­є­стри фа­кти­чних вла­сни­ків ком­па­ній у сво­їй юрис­ди­кції. Спо­лу­че­не Ко­ро­лів­ство вже ро­бить це для ком­па­ній, за­ре­є­стро­ва­них на йо­го те­ри­то­рії. Цей ре­єстр до­сту­пний в ін­тер­не­ті, за йо­го пе­ре­гляд не бе­ре­ться опла­та, мо­жна зна­йти ім’я ком­па­нії і по­ба­чи­ти, які осо­би ма­ють кон­троль над цим бі­зне­сом. На на­шу дум­ку, це ви­гі­дно не ли­ше для по­лі­ції та пра­во­охо­рон­ців, а й для бі­зне­су: зна­ти, хто сто­їть за ви­ві­ска­ми ін­ших ком­па­ній, з яки­ми во­ни ве­дуть спра­ви. І для тих, хто хо­че, щоб бі­знес від­по­від­ав за свою ді­яль­ність, та­кож до­бре зна­ти (у ви­пад­ку при­ва­тно­го бі­зне­су), хто фа­кти­чно ке­рує ті­єю чи ін­шою ком­па­ні­єю.

Ми вва­жа­є­мо, що це зо­ло­тий стан­дарт, яко­го слід до­три­му­ва­ти­ся у всьо­му Сві­ті. Але пер­ший крок до цьо­го має зро­би­ти бри­тан­ський уряд. Ми­ну­ло­го ро­ку на са­мі­ті по бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю у Лон­до­ні, прем’єр-мі­ністр Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства по­обі­цяв ство­ри­ти ре­єстр іно­зем­них ком­па­ній, що ма­ють у вла­сно­сті або хо­ті­ли би при­дба­ти не­ру­хо­мість у Спо­лу­че­но­му Ко­ро­лів­стві. Та­ким чи­ном,ком­па­нії— вла­сни­ки цих 40 000 жи­тло­вих об’єктів у Лон­до­ні, про які ви щой­но за­пи­ту­ва­ли ме­не, бу­дуть зму­ше­ні ре­є­стру­ва­ти сво­їх бе­не­фі­ці­а­рів у бри­тан­сько­му дер­жав­но­му ре­є­стрі, на­віть якщо са­мі во­ни за­ре­є­стро­ва­ні в та­ко­му мі­сці, як Бри­тан­ські Вір­гін­ські остро­ви, де не­має жо­дних зо­бов’язань що­до пу­блі­чної ін­фор­ма­ції.

— За да­ни­ми Transparency International, най­актив­ні­ши­ми іно­зем­ни­ми ін­ве­сто­ра­ми на бри­тан­сько­му рин­ку не­ру­хо­мо­сті є ін­ве­сто­ри з Ро­сії. Вас не бен­те­жить за­си­л­ля у вас ро­сій­ських гро­шей? При­клад Аме­ри­ки не став для Бри­та­нії по­ка­зо­вим? Аме­ри­кан­ці не ду­ма­ли, що Кремль по­сміє втру­ти­тись у свя­тая свя­тих — ви­бо­ри пре­зи­ден­та США. Але він втру­тив­ся. Чи від­чу­ва­є­те ви се­бе в без­пе­ці, си­дя­чи на та­кій по­ро­хо­вій бо­чці?

— Спо­ча­тку — про пре­мі­ум-не­ру­хо­мість, якою ро­сі­я­ни во­ло­ді­ють в Лон­до­ні, на­при­клад. На­ше до­слі­дже­н­ня по­ка­зує, що ба­га­ті лю­ди з рі­зних ча­стин сві­ту, які вкла­да­ють гро­ші в Лон­дон, у то­му чи­слі в лон­дон­ську не­ру­хо­мість, ма­ють рі­зні «сма­ки». Но­ві су­ча­сні квар­ти­ри у бли­ску­чих скля­них ба­га­то­по­вер­хів­ках пе­ре­ва­жно ску­по­ву­ю­ться ін­ве­сто­ра­ми зі Схо­ду. Аро­сій­ські ін­ве­сто­ри, як пра­ви­ло, біль­ше за­ці­кав­ле­ні у ста­ро­вин­ній не­ру­хо­мо­сті пре­мі­ум-кла­су та роз­кі­шних та­ун­ха­у­сах, осо­бня­ках. Во­ни ча­сті­ше ку­пу­ють не­ру­хо­мість у та­ких мі­сцях, як Мей­фер або Най­тс­брідж.

Еко­но­мі­чна мо­гу­тність Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства по­ро­дже­на віль­ною тор­гів­лею і під­при­єм­ни­цтвом. Ате­пер, ко­ли Спо­лу­че­не Ко­ро­лів­ство по­ли­шає Єв­ро­пей­ський Со­юз, те, що на­ша кра­ї­на від­кри­та сві­то­ві і ми тор­гу­є­мо з усі­ма, бу­де більш ва­жли­вим, ніж ко­ли­не­будь ра­ні­ше. Та­ким чи­ном, ми ні­чо­го не ви­гра­є­мо, якщо ска­же­мо лю­дям з ті­єї чи ін­шої кра­ї­ни, що ми не ві­та­є­мо при­хід лю­дей, бі­зне­су, гро­шей звід­ти. Що нам по­трі­бно зро­би­ти, то це вста­но­ви­ти ду­же ви­со­кі стан­дар­ти що­до ле­гі­тим­но­сті цьо­го бі­зне­су. Так щоб зна­ти, що будь-де у сві­ті, будь то ро­сій­ський бі­знес чи ки­тай­ський, або ма­лай­зій­ський, або аме­ри­кан­ський, якщо на те пі­шло, що ці гро­ші за­ро­бле­ні за­кон­ним шля­хом.

«ПРО­ТЯ­ГОМ СО­ТЕНЬ РО­КІВ БРИ­ТА­НІЯ РОЗВ’ЯЗУЄ ПРОБЛЕМИИ ЕТИКИ І СТАНДАРТІВ ПОВЕДІНКИ ДЕР­ЖАВ­НИХ ЧИ­НОВ­НИ­КІВ...»

— Ве­ли­ко­бри­та­нія отри­ма­ла 81 бал в Ін­де­ксі сприйня­т­тя ко­ру­пції TI ми­ну­ло­го ро­ку? Зав­дя­ки чо­му?

— Ін­декс сприйня­т­тя ко­ру­пції є ду­же ці­ка­вим ін­стру­мен­том до­слі­дже­н­ня, ме­тою яко­го є спро­бу­ва­ти зро­зу­мі­ти, на­скіль­ки ко­ру­пція по­ши­ре­на в дер­жав­но­му се­кто­рі рі­зних кра­їн на пла­не­ті. Та­ким чи­ном, він має спра­ву з ду­же спе­ци­фі­чним яви­щем, яке по су­ті зво­ди­ться до оцін­ки лю­дьми на осно­ві їх вла­сно­го жит­тє­во­го до­сві­ду не­об­хі­дно­сті пла­ти­ти ха­ба­рі дер­жав­но­му чи­нов­ни­ку, щоб отри­ма­ти до­ступ до дер­жав­них по­слуг. Це про­сто одна з тих ре­чей, які до­слі­джу­ю­ться Ін­де­ксом сприйня­т­тя ко­ру­пції, але це, я ду­маю, ду­же ко­ри­сний спо­сіб осми­сли­ти це до­слі­дже­н­ня.

Він не сто­су­є­ться, на­при­клад, ви­мі­рю­ва­н­ня рів­ня ко­ру­пції в при­ва­тно­му се­кто­рі, але ду­же зо­се­ре­дже­ний на на­яв­но­сті ко­ру­пції в дер­жав­но­му се­кто­рі, в уря­ді.

Ве­ли­ко­бри­та­нія по­сі­дає де­ся­те мі­сце, має від­но­сно ви­со­кий бал, що озна­чає, що во­на є кра­ї­ною, яка у сприйнят­ті вла­сно­го на­ро­ду має від­но­сно мен­ше ко­ру­пції в дер­жав­но­му се­кто­рі, ніж ін­ші дер­жа­ви.

Але це ре­зуль­тат ду­же дов­го­го шляху. Про­тя­гом со­тень ро­ків лю­ди в Спо­лу­че­но­му Ко­ро­лів­стві на­ма­га­ли­ся розв’яза­ти про­бле­ми етики і стандартів че­сно­сті дер­жав­них чи­нов­ни­ків, що во­ни по­вин­ні і не по­вин­ні ро­би­ти зі сво­ї­ми при­ві­ле­я­ми і вла­дою, яка їм вві­ре­на. Бри­та­нія не до­ся­гла ни­ні­шніх ре­зуль­та­тів за одну ніч. Але ети­ка все одно за­ли­ша­є­ться га­ря­чою те­мою у Спо­лу­че­но­му Ко­ро­лів­стві. Лю­ди, як і ра­ні­ше, стур­бо­ва­ні рів­нем ко­ру­пції, і уряд, як і ра­ні­ше, обго­во­рює, що нам по­трі­бно зро­би­ти у Спо­лу­че­но­му Ко­ро­лів­стві, щоб за­хи­сти­ти­ся від цьо­го яви­ща. І то­му я ду­маю, бу­ло би спра­ве­дли­во ска­за­ти, осо­бли­во в сві­тлі та­ких ре­чей, як са­міт із бо­роть­би з ко­ру­пці­єю, який був ор­га­ні­зо­ва­ний у Лон­до­ні ми­ну­ло­го ро­ку, що не всі вва­жа­ють, що ми ви­ко­рі­ни­ли ко­ру­пцію у Спо­лу­че­но­му Ко­ро­лів­стві. Існує за­го­стре­не усві­дом­ле­н­ня то­го, що це є ва­жли­вим пи­та­н­ням дер­жав­ної по­лі­ти­ки, що уряд ви­рі­шує йо­го, і це, без­сум­нів­но, вно­сить свій вне­сок у по­зи­тив­ний бал, який ми ма­є­мо в Ін­де­ксі, який ви зга­да­ли. Але це не при­від для са­мо­за­спо­ко­є­н­ня: я ра­дий ба­чи­ти, що ін­ші кра­ї­ни по­лі­пшу­ють свої ре­зуль­та­ти, і бри­тан­ський уряд ви­знає, що він по­ви­нен ро­би­ти біль­ше, якщо кра­ї­на хо­че за­ли­ши­ти­ся в пер­шій де­ся­тці.

— Як ви вва­жа­є­те, ви по­до­ла­ли ко­ру­пцію у сво­є­му уря­ді?

— Ми до­сі як ор­га­ні­за­ція ви­яв­ля­є­мо ри­зи­ки, вра­зли­ві мі­сця в на­ших уста­но­вах, які ро­блять їх схиль­ни­ми до ко­ру­пції. Ра­ні­ше на­ве­де­ний мною при­клад ви­ро­ку по­са­дов­цю з на­шої слу­жби охо­ро­ни здо­ров’я був пов’яза­ний із на­шим пу­блі­чним се­кто­ром. Ко­мусь бу­ло ви­ді­ле­но кошти, дер­жав­ні гро­ші, за не­на­да­ні по­слу­ги, че­рез сі­мей­ний ін­те­рес лю­дей, які бу­ли від­по­від­аль­ні за ці гро­шо­ві су­ми в на­шій си­сте­мі охо­ро­ни здо­ров’я. Так, це бу­ла від­но­сно не­ве­ли­ка су­ма, але те, що бу­ло ви­ве­де­но на сві­тло в цьо­му ра­зі, це зло­вжи­ва­н­ня до­ві­ре­ни­ми на­ро­дом пов­но­ва­же­н­ня­ми за­для осо­би­стої ви­го­ди. І це те, що ми ви­зна­є­мо як ко­ру­пцію.

— Якщо по­ди­ви­ти­ся в ди­на­мі­ці на Ін­декс сприйня­т­тя ко­ру­пції, то з 2012 ро­ку Бри­та­нія впев­не­но по­лі­пшу­ва­ла свій по­ка­зник. Що­ро­ку ви доби­ра­ли по два ба­ли. У чо­му се­крет? Які кро­ки зро­би­ла Бри­та­нія у на­прям­ку по­до­ла­н­ня ко­ру­пції за остан­ні 5 ро­ків?

— 2009 ро­ку від­був­ся ве­ли­кий скан­дал у бри­тан­сько­му пар­ла­мен­ті що­до ви­ко­ри­ста­н­ня де­пу­та­та­ми гро­шей пла­тни­ків по­да­тків на фі­нан­су­ва­н­ня сво­го роз­кі­шно­го жи­т­тя чи опла­ту вне­сків за іпо­те­чни­ми кре­ди­та­ми, і де­які де­пу­та­ти бу­ли за­а­ре­што­ва­ні, зви­ну­ва­че­ні, від­да­ні під суд і на­віть ув’язне­ні. Пі­сля цьо­го скан­да­лу з’яви­ла­ся но­ва си­сте­ма, за­про­ва­дже­на для за­без­пе­че­н­ня пов­ної про­зо­ро­сті фі­нан­су­ва­н­ня, яке ви­ді­ля­є­ться де­пу­та­там на утри­ма­н­ня їхніх офі­сів. І ось ця ча­сти­на стандартів су­спіль­но­го жи­т­тя, про яку ще 2009 ро­ку гро­мад­ськість бу­ла ду­же не­схваль­ної дум­ки, бу­ла по­си­ле­на.

Крім то­го, 2010 ро­ку бу­ло ухва­ле­но бри­тан­ський за­кон про ха­бар­ни­цтво. Він ви­ма­гає, щоб ор­га­ні­за­ції на­вча­ли сво­їх спів­ро­бі­тни­ків ба­чи­ти шля­хи, яки­ми ха­бар­ни­цтво мо­же про­сли­зну­ти в їхню ді­ло­ву пра­кти­ку, і ін­фор­му­ва­ли їх про за­хо­ди, які во­ни по­вин­ні вжи­ти, щоб за­по­біг­ти цьо­му яви­щу.

— Що ви по­ра­ди­ли б укра­їн­ським ко­ле­гам-ан­ти­ко­ру­пціо­не­рам?

— Моя пер­шо­чер­го­ва по­ра­да та­ка: зва­жай­те на те, що за бри­тан­ським до­сві­дом, цей про­цес був до­сить дов­го­три­ва­лим і не­о­дно­ра­зо­во за­зна­вав нев­дач, тож ви по­вин­ні ви­зна­ти, що цей про­ект ви­ма­гає три­ва­лої пра­ці. І я все ж ба­жаю вам на­ба­га­то швид­шо­го про­гре­су, ніж той, який ми ма­ли у Спо­лу­че­но­му Ко­ро­лів­стві.

ФОТО З САЙТА TI-UKRAINE.ORG

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.