5

Den (Ukrainian) - - Фотопанорама -

16 бе­ре­зня 2017 ро­ку. Пе­кін. Пре­зи­дент Ки­таю Сі Цзі­ньпін і ко­роль Са­у­дів­ської Ара­вії Сал­ман ібн Абду­ла­зіз Аль-Са­уд при­бу­ли на це­ре­мо­нію зу­стрі­чі у Ве­ли­ко­му на­ро­дно­му па­ла­ці. За під­сум­ка­ми пе­ре­го­во­рів Ки­тай і Са­у­дів­ська Ара­вія під­пи­са­ли 14 угод на су­му по­над 60 млрд до­ла­рів, які охо­плю­ють 35 рі­зно­ма­ні­тних про­е­ктів у сфе­рі ін­ве­сти­цій, на­у­ко­во-те­хні­чних роз­ро­бок, по­лі­пше­н­ня ін­фра­стру­кту­ри, а та­кож енер­ге­ти­ки та ко­смо­су

15 бе­ре­зня 2017 ро­ку. Вар­ша­ва. У сто­ли­ці Поль­щі з уча­стю мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни Пав­ла Клім­кі­на уро­чи­сто від­кри­ли сквер іме­ні по­е­та Ва­си­ля Сту­са, актив­но­го пред­став­ни­ка укра­їн­сько­го куль­тур­но­го ру­ху ші­ст­де­ся­тни­ків, яко­го пе­ре­слі­ду­ва­ли та не­о­дно­ра­зо­во ув’язню­ва­ли за ча­сів ра­дян­ської вла­ди. Очіль­ник зов­ні­шньо­по­лі­ти­чно­го ві­дом­ства від­зна­чив сим­во­лізм то­го, що Поль­ща пер­шою уві­чни­ла пам’ять укра­їн­сько­го по­е­та шля­хом при­сво­є­н­ня йо­го іме­ні одно­му з цен­траль­них скве­рів сто­ли­ці

15 бе­ре­зня 2017 ро­ку. Га­а­га. Прем’єр-мі­ністр Ні­дер­лан­дів Марк Рют­те, який свя­ткує пе­ре­мо­гу на пар­ла­мент­ських ви­бо­рах, за­явив, що гол­ланд­ці від­ки­ну­ли «хи­бний вид по­пу­лі­зму». За «На­ро­дну пар­тію за сво­бо­ду та де­мо­кра­тію» Рют­те про­го­ло­су­ва­ло 21,3% ви­бор­ців, і во­на отри­має 33 мі­сця у 150-мі­сно­му пар­ла­мен­ті. Пра­во­по­пу­ліст­ська «Пар­тія за сво­бо­ду» Ге­ер­та Віл­дер­са — на дру­го­му мі­сці, з 13,1% (20 ман­да­тів). Тре­тє і че­твер­те мі­сце — у пар­тій «Хри­сти­ян­сько-де­мо­кра­ти­чний за­клик» і «Де­мо­кра­ти 66», які отри­ма­ли від­по­від­но 12,4% (19 місць) і 12,1% (19 місць)

15 бе­ре­зня 2017 ро­ку. Нью-Йорк. Пе­ре­хо­жа дів­чи­на ди­ви­ться на брон­зо­ву «без­стра­шну дів­чин­ку», яку бу­ло вста­нов­ле­но напередодні Мі­жна­ро­дно­го жі­но­чо­го дня на­про­ти ста­туї «ата­ку­ю­чо­го би­ка» на ву­ли­ці Волл-стріт. Якщо бик є своє­рі­дним сим­во­лом агре­сив­но­го фі­нан­со­во­го опти­мі­зму та про­цві­та­н­ня, то «без­стра­шна дів­чи­на» є ча­сти­ною кам­па­нії ор­га­ні­за­ції State Street Global Advisors із по­си­ле­н­ня ти­ску на ком­па­нії — бра­ти біль­ше жі­нок у ке­рів­ні ор­га­ни

15 бе­ре­зня 2017 ро­ку. То­кіо. Ро­бо­ти-ди­но­зав­ри, ді­ю­чи в ро­лі пор­тьє, ві­та­ють пра­ців­ни­ка го­те­лю, де­мон­стру­ю­чи, як по­трі­бно ре­є­стру­ва­ти­ся в не­що­дав­но від­кри­то­му го­те­лі Henn na Hotel у То­кій­ській за­то­ці Ура­я­су, на схо­ді То­кіо. Це вже дру­гий та­кий го­тель ком­па­нії H.I.S. Co. Henn na Hotel (що в пе­ре­кла­ді з япон­ської озна­чає «див­ний го­тель), у яко­му в яко­сті пер­со­на­лу пра­цю­ють ро­бо­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.