Ві­дгу­ки на ста­т­тю Дми­тра ВИРСЬКОГО «Ко­ро­лев’ята над Дні­пром: кня­зі Ви­шне­ве­цькі» («День» №41-42 від 10 бе­ре­зня20 17 ро­ку)

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Скіль­ки за­ли­ши­ли во­ни по со­бі і пам’яток, і ле­генд, і пи­тань, і та­єм­ниць... а скіль­ки кро­ві про­ли­ло­ся за їхню прин­ци­по­ву — та не ду­же — по­зи­цію... на тих зем­лях, де пра­ви­ли пред­став­ни­ки ро­ду, вза­га­лі не зна­ють про них або мов­чать, бо гір­ка прав­да...

Facebook-ко­ри­сту­вач Ві­ктор АСТАПЕНКО

Во­ни — справ­жні ге­рої Укра­ї­ни. І про­сто со­ром­но за на­шу істо­ри­чну на­у­ку, яка за­мов­чує про осно­ви на­шої дер­жав­но­сті.

Facebook-ко­ри­сту­вач Volodymyr TKACHUK

Ві­дгу­ки на ста­т­тю Дми­тра ПЛАХТИ «Най­ви­ща му­дрість — це до­стой­не, че­сне жи­т­тя» («День» № 41-42 від 10 бе­ре­зня20 17 ро­ку)

На­два­жли­вою є по­ра­да п. Ан­дрія Со­до­мо­ри що­до осві­ти: на­вчи­ти, не за­вча­ю­чи, а мір­ку­ва­ти, про­во­ди­ти па­ра­ле­лі істо­рії з су­ча­сні­стю на жи­вих при­кла­дах. Го­лов­не — ожи­ви­ти осві­ту, на­вчи­ти ду­ма­ти, ро­би­ти ви­снов­ки і не нав’язу­ва­ти сте­ре­о­ти­пів. Facebook-ко­ри­сту­вач Га­ли­на ГОЛУБОВИЧ

Маю ве­ли­кий, ще сту­дент­ський гріх пе­ред Ан­дрі­єм Со­до­мо­рою, ви­зна­чним пе­ре­кла­да­чем та пи­сьмен­ни­ком. Ко­лись дав­но по­ді­ли­ла­ся з Maria Chumarna сво­їм за­хо­пле­н­ням пе­ре­кла­да­ми Ан­дрія Со­до­мо­ри з ла­ти­ни Лукре­ція та Се­не­ки. Чо­мусь вва­жа­ла, що та­кі ви­да­тні твор­ці жи­вуть не в на­шо­му ча­сі. Але Ма­рія Іва­нів­на ска­за­ла: «Як????!!!! Це ни­ні жи­вий кла­сик!!!!!!!!!» Тож від­то­ді я вір­на при­хиль­ни­ця ге­нія Ан­дрія Со­до­мо­ри, йо­го без­ме­жно­го та­лан­ту пе­ре­кла­да­ча зі ста­ро­дав­ніх мов, тон­ко­го пи­сьмен­ни­ка. Впер­ше в жит­ті пла­ка­ла, чи­та­ю­чи книж­ку «Си­вий ві­тер»; та­кож пре­кра­сна книж­ка — «Лі­ні­я­ми до­лі». Щи­ра по­дя­ка улю­бле­ній га­зе­ті «День» за та­ке ці­ка­ве ін­терв’ю.

Facebook-ко­ри­сту­вач Iryna MATSEPURA

Ві­дгук на ста­т­тю На­та­лії ДЗЮБЕНКО-МЕЙС «Гір­кі жни­ва» під ін­фор­ма­цій­ним об­стрі­лом» (сайт «Дня» day.kyiv.ua)

На все жи­т­тя за­пам’ятав очі мо­єї ба­бу­сі і ба­бу­сі, в ко­трої я зні­мав флі­гель у Хар­ко­ві, ко­ли во­ни зга­ду­ва­ли го­лод 1932—1933 та 1947—1948 ро­ків. Очі, роз­ши­ре­ні від жа­ху. Facebook-ко­ри­сту­вач Steve BIDENKO

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.