Удві­чі де­шев­ше пі­сля тен­де­ра

Про­ект га­зо­про­во­ду до Ге­ні­че­ська ко­шту­ва­ти­ме 1 млн гри­вень

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Управ­лі­н­ня ка­пі­таль­но­го бу­дів­ни­цтва Хер­сон­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції про­ве­ло тен­дер на роз­роб­ку прое­кт­но-ко­што­ри­сної до­ку­мен­та­ції бу­дів­ни­цтва між­се­ли­щно­го га­зо­про­во­ду від смт Аска­ні­я­Но­ва до м. Ге­ні­чеськ. За да­ни­ми пор­та­лу Prozorro, участь в ау­кціо­ні взя­ли ві­сім ком­па­ній. Очі­ку­ва­на вар­тість за роз­роб­ку га­зо­про­во­ду бу­ла ви­зна­че­на у 2 міль­йо­ни гри­вень. Однак у ре­зуль­та­ті тор­гів вар­тість зни­зи­ла­ся більш ніж удві­чі. Пе­ре­мо­жець ау­кціо­ну з Він­ни­ці ПП «ТРИТЕТПРОЕКТ» ви­ко­нає ро­бо­ти за 947 ти­сяч гри­вень. Згі­дно з умо­ва­ми до­го­во­ру, про­ект га­зо­про­во­ду має бу­ти го­то­вий до 28 гру­дня 2017 ро­ку.

Но вий га зо про від « Аска ні­я­Но ва — Ге ні чеськ » прой де че рез три ра­йо­ни Хер­сон­ської обла­сті — Чап линсь кий, Но вот ро їць кий та Ге ні чесь кий. Це дасть мож ли - вість до дат ко во га зи фі ку ва ти 11 на­се­ле­них пун­ктів та, пе­ре­д­усім, — мі­сто Ге­ні­чеськ.

На га да є мо, проб ле ми з га зо - по­ста­ча­н­ням у Ге­ні­че­сько­му ра­йо ні Хер сон щи ни ви ник ли в січ - ні2016 ро­ку. По­ста­ча­н­ня га­зу для по треб на се лен ня в літ ній пе рі од здій­сню­є­ться за ра­ху­нок ви­до­бу­тку на Стріл­ко­во­му ро­до­ви­щі. На­дли­шок ви­до­бу­то­го га­зу пе­ре­да­вав­ся для тим ча со во го збе рі ган ня в Під зем не схо ви ще га зу Глі бовсь - ке, яке роз­та­шо­ва­не на те­ри­то­рії Кри му. Взим ку ук ра їнсь кий газ від­би­рав­ся з ПСГ і на­прав­ляв­ся в Ге ні чеськ для по крит тя пі ко вих рів нів спо жи ван ня. Однак пі сля оку па ції Кри му Ро сі­єю са моп ро - го ло ше на кримсь ка вла да не по - вер­тає укра­їн­ський газ на те­ри­то­рію Ге­ні­че­сько­го ра­йо­ну. Че­рез це в сі­чні 2016 ро­ку без опа­ле­н­ня на кіль ка днів за ли ши ли ся близь ко чо­ти­рьо­хсот при­ва­тних бу­дин­ків.

Про тя гом ми ну ло го ро ку об - ла­сна вла­да від­сто юва­ла не­об­хі­дність бу­дів­ни­цтва га­зо про­во­ду до Ге­ні­че­ська, аби під­клю­чи­ти мі­сто до єди­ної га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми Укра­ї­ни. Вар­тість бу­дів­ни­цтва оці ню ють у кіль ка сот міль йо нів гри вень. Тим ча сом біль шість об’єктів со­ці­аль­ної сфе­ри бу­ли пе­ре ве де ні на аль тер на тив ні сис те - ми опа­ле­н­ня. У при­ва­тних бу­дин­ках лю ди ма со во вста нов лю ва ли твер до па лив ні кот ли. Це да ло змо­гу Ге­ні­че­ську пе­ре­жи­ти остан­ню зи­му без опа­лю­валь­ної кри­зи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.