Крим. Які ме­ха­ні­зми де­о­ку­па­ції?

«Укра­ї­ні чи­ма­ло вда­ло­ся до­ся­гну­ти на між­на­ро­дній аре­ні, щоб світ не за­був про зло­чи­ни Ро­сії, про­те бу­ло і чи­ма­ло упу­щень», — Ре­фат ЧУБАРОВ

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Рів­но три ро­ки то­му ро­сій­ський пар­ла­мент оста­то­чно офор­мив ане­ксію Кри­му, ра­ти­фі­ку­вав­ши так зва­ний «До­го­вір про прийня­т­тя Кри­му до скла­ду Ро­сії». Укра­ї­на і світ не ви­зна­ли оку­па­ції крим­сько­го пів­остро­ва, про­ти Крем­ля бу­ли за­про­ва­дже­ні еко­но­мі­чні сан­кції. Однак по фа­кту укра­їн­ська те­ри­то­рія пе­ре­бу­ває під пов­ним кон­тро­лем Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції. Більш то­го, во­на фа­кти­чно пе­ре­тво­ри­ла її у вій­сько­ву ба­зу. Якраз в ці дні в оку­по­ва­но­му Кри­му по­ча­ли­ся на­вча­н­ня за уча­стю По­ві­тря­но-де­сан­тних військ РФ, а та­кож Чор­но­мор­сько­го фло­ту і По­ві­тря­но­ко­смі­чних сил.

Пра­цює Ро­сія не тіль­ки у во­єн­но­му пла­ні. На­ма­га­н­ня пов­ні­стю «про­ков­тну­ти» пів­острів ро­бля­ться і по ін­ших на­прям­ках. В ін­фор­ма­цій­но-гу­ма­ні­тар­ній сфе­рі Крим та­кож — під пов­ним ков­па­ком — тіль­ки ро­сій­ське ЗМІ, тіль­ки ро­сій­ські шко­ли, тіль­ки ро­сій­ська істо­рія... На­при­клад, у Лі­ва­дій­сько­му па­ла­ці дня­ми про­йшло пер­ше за­сі­да­н­ня так зва­но­го ін­те­гра­цій­но­го ко­мі­те­ту «Ро­сія — Дон­бас», де, зокре­ма, бу­ли при­су­тні і ва­таж­ки те­ро­ри­сти­чних ор­га­ні­за­цій «ДНР» та «ЛНР» Оле­ксандр За­хар­чен­ко і Ігор Пло­тни­цький. Во­ни при­їха­ли до Кри­му на «свя­тку­ва­н­ня» 3-ї рі­чни­ці ане­ксії пів­остро­ва. За сло­ва­ми при­су­тніх, ство­ре­на стру­кту­ра за­йма­ти­ме­ться «ін­те­гра­ці­єю Дон­ба­су до Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції».

Все, що сто­су­є­ться укра­їн­сько­го чи крим­сько­та­тар­сько­го, — в Кри­му жорс­тко ути­ска­є­ться. Бу­кваль­но в по­не­ді­лок суд ане­ксо­ва­но­го Кри­му по­чав роз­гляд по су­ті спра­ви про­ти укра­їн­сько­го жур­на­лі­ста Ми­ко­ли Се­ме­ни. Про­ти яко­го ро­сій­ські ор­га­ни по­ру­ши­ли кри­мі­наль­ну спра­ву за пі­до­зрою в за­кли­ках до «по­ру­ше­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Ро­сії». Се­ме­ні за­бо­ро­ни­ли ви­їзд із пів­остро­ва.

Про­во­ди­ться ро­бо­та і на між­на­ро­дній аре­ні. Якщо ра­ні­ше бу­ли фа­кти при­їзду до Кри­му де­пу­та­тів з окре­мих кра­їн Єв­ро­со­ю­зу, то дня­ми ЗМІ оку­по­ва­но­го пів­остро­ва по­ві­до­ми­ли, що до Кри­му з три­ден­ним ві­зи­том при­бу­ла де­ле­га­ція по­лі­ти­ків з Єв­ро­пи та Укра­ї­ни. Го­во­ри­ться, що пер­ши­ми до Сім­фе­ро­по­ля при­їха­ли пред­став­ни­ки Сер­бії та Че­хії. Та­кож до скла­ду де­ле­га­ції увій­дуть де­пу­та­ти Єв­ро­пар­ла­мен­ту та на­ціо­наль­них пар­ла­мен­тів кра­їн Бал­тії, Ні­меч­чи­ни та Ве­ли­ко­бри­та­нії, по­лі­ти­ки з Бра­зи­лії, Кир­ги­зії та Укра­ї­ни.

Чи дій­сно в де­ле­га­ції є прі­зви­ща укра­їн­ських по­лі­ти­ків? «По­ки що нам ві­до­мо, що ні­хто із укра­їн­ських де­пу­та­тів чи по­лі­ти­ків не по­їхав у Крим, — про­ко­мен­ту­ва­ла «Дню» ре­чник СБУ Оле­на Гі­тлян­ська. — Ту­ди по­їха­ли із ОРДЛО За­хар­чен­ко та Пло­тни­цький, які фор­маль­но є гро­ма­дя­на­ми Укра­ї­ни. Однак ми про­дов­жу­є­мо пе­ре­ві­ря­ти ін­фор­ма­цію що­до мо­жли­во­го від­ві­да­н­ня в ці дні Кри­му укра­їн­ськи­ми по­лі­ти­ка­ми». Ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що се­кре­тар РНБО Оле­ксандр Тур­чи­нов дав до­ру­че­н­ня СБУ під­го­ту­ва­ти пе­ре­лік де­пу­та­тів Єв­ро­пар­ла­мен­ту, а та­кож по­лі­ти­ків з кра­їн ЄС, СНД та Ла­тин­ської Аме­ри­ки, які при­бу­ли до Кри­му. Якщо з’ясу­є­ться, що ця ін­фор­ма­ція від­по­від­ає дій­сно­сті, РНБО роз­гля­не пи­та­н­ня що­до за­про­ва­дже­н­ня сан­кцій про­ти цих осіб.

От­же, якщо агре­сор ці­ле­спря­мо­ва­но про­во­дить вла­сну, хоч і зло­чин­ну, всу­пе­реч між­на­ро­дно-пра­во­вим стан­дар­там, по­лі­ти­ку що­до пов­ної так зва­ної ін­те­гра­ції Кри­му до Ро­сії, якою є стра­те­гія укра­їн­ської вла­ди що­до на­шо­го пів­остро­ва? Дня­ми, на­при­кла­дЮ від­бу­ло­ся від­кри­т­тя Днів «Дня» у звіль­не­но­му від ро­сій­ської оку­па­ції Слов’ян­ську — від­кри­т­тя фо­то­ви­став­ки та пре­зен­та­ція кни­жок з «Бі­блі­о­те­ки га­зе­ти «День». Вра­хо­ву­ю­чи від­су­тність по­ту­жної гу­ма­ні­тар­ної по­лі- ти­ки з бо­ку дер­жа­ви в цьо­му ре­гіо­ні, пред­став­ни­ки вла­ди ма­ли бб ути за­ці­кав­ле­ні у під­трим­ці на­шо­го без­пре­це­ден­тно­го во­лон­тер­сько­го про­е­кту. Ма­ли б, але... Не бу­ло на­віть на­ле­жної ін­фор­ма­цій­ної під­трим­ки. І це на на­шій те­ри­то­рії. А як же то­ді скла­да­ю­ться спра­ви із оку­по­ва­ним Кри­мом?

«На­став час роз­ро­би­ти і за­пу­сти­ти мі­жна­ро­дний пе­ре­го­вор­ний ме­ха­нізм для де­о­ку­па­ції Кри­му, — пи­ше в стат­ті для брюс­сель­сько­го ви­да­н­ня EUObserver пред­став­ник Укра­ї­ни при Єв­ро­со­ю­зі Ми­ко­ла То­чи­цький. — Ро­сія по­вин­на ска­су­ва­ти всі свої не­за­кон­ні рі­ше­н­ня, які при­зве­ли до оку­па­ції Кри­му. ЄС має бу­ти го­то­вий акти­ві­зу­ва­ти ди­пло­ма­ти­чний і по­лі­ти­чний тиск на Ро­сію, зокре­ма шля­хом по­си­ле­н­ня сан­кцій. Щоб­по­ка­за­ти та­ким чи­ном, що він не бу­де сто­я­ти осто­ронь і до­зво­ля­ти подаль­ші сер­йо­зні по­ру­ше­н­ня прав лю­ди­ни. Мі­жна­ро­дна спіль­но­та має до­кла­сти всіх зу­силь, що­би зму­си­ти Ро­сію не­гай­но звіль­ни­ти всіх гро­ма­дян Укра­ї­ни, яких ро­сій­ська вла­да не­за­кон­но утри­мує на те­ри­то­рії ці­єї дер­жа­ви, а та­кож в оку­по­ва­но­му Кри­му. Ли­ше по­вер­не­н­ня Ро­сії до норм між­на­ро­дно­го пра­ва за­без­пе­чить мир і ста­біль­ність на єв­ро­пей­сько­му кон­ти­нен­ті і зні­ме за­гро­зу ха­о­су і па­ну­ва­н­ня си­ли у між­на­ро­дних від­но­си­нах». Тим ча­сом гла­ва Ме­джлі­су Крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду Ре­фат Чубаров за­явив, що Укра­ї­ні чи­ма­ло вда­ло­ся до­сяг­ти на між­на­ро­дній аре­ні, щоб­світ не за­був про зло­чи­ни Ро­сії, про­те бу­ло чи­ма­ло і упу­щень. Про це він роз­по­вів в ко­мен­та­рі «24 ка­на­лу». За йо­го сло­ва­ми, Ки­їв про­вів ро­бо­ту над тим, що­бмі­жна­ро­дне спів­то­ва­ри­ство ви­зна­ло ро­сій­ську агре­сію в Кри­му. «Зокре­ма, на­при­клад, єв­ро­пей­ський пар­ла­мент прийняв чі­тку за­яву в сто­ро­ну Ро­сії з ви­мо­га­ми по­вер­не­н­ня Кри­му в Укра­ї­ну, при­пи­не­н­ня ре­пре­сій то­що», — ска­зав Чубаров. Однак що сто­су­є­ться вну­трі­шньої по­лі­ти­ки, то по­лі­тик не ба­чить ба­га­то упу­щень, оскіль­ки не вда­ло­ся мо­бі­лі­зу­ва­ти ба­га­то сфер жит­тє­ді­яль­но­сті кра­ї­ни для по­вер­не­н­ня пів­остро­ва і ча­сти­ни Дон­ба­су.

«НЕ ЛИ­ШЕ ДЕР­ЖА­ВА, А Й СУСПІЛЬСТВО МАЄ РОБИТИ ВСЕ, ЩОБ ДЕОКУПУВАТИ КРИМ»

Ге­ор­гій ЛОГВИНСЬКИЙ, на­ро­дний де­пу­тат, ві­це-пре­зи­дент ПАРЄ:

— Не ли­ше дер­жа­ва, а й суспільство має робити все, щоб деокупувати Крим. Суспільство є основ­ним ру­ші­єм і, від­по­від­но, фор­мує за­пит, кон­тро­лює, ви­ма­гає, бе­ре участь у гро­мад­ських акці­ях. Від йо­го актив­но­сті ба­га­то чо­го за­ле­жить. Суспільство є основ­ним дже­ре­лом за­хи­сту ін­те­ре­сів дер­жа­ви, вла­да — це ін­стру­мент. Не­що­дав­но в пар­ла­мен­ті ми про­ве­ли Крим­ський день. Упер­ше за всю істо­рію не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни ді­ти за­йшли в пар­ла­мент під час за­сі­да­н­ня Вер­хов­ної Ра­ди і чи­та­ли вірш «Ко­ли ми по­вер­не­мось до­до­му». Ре­гу­ляр­но один-два ра­зи в три дні від­бу­ва­ю­ться кру­глі сто­ли, де зби­ра­ю­ться і пар­ла­мен­та­рії, й ди­пло­ма­ти. Все це є дже­ре­лом про­лон­га­ції сан­кцій.

Дер­жав­не під­при­єм­ство «Крим­ський дім» актив­но бе­ре участь у куль­тур­них за­хо­дах, адже Ро­сія всі­ля­ко хо­че ні­ве­лю­ва­ти, зокре­ма, й куль­тур­ну скла­до­ву Кри­му як осно­ву іден­ти­фі­ка­ції, що­бви­да­ти йо­го за ви­клю­чно ро­сій­ську те­ри­то­рію. На ву­ли­ці Су­во­ро­ва в Ки­є­ві про­во­дя­ться ви­став­ки, за­хо­ди та прес-кон­фе­рен­ції. Крім то­го, влі­тку ми пла­ну­є­мо низ­ку мас­шта­бних за­хо­дів що­до під­трим­ки Кри­му. По­ді­бні за­хо­ди під на­звою «Крим­ський день», а це — ви­став­ки ми­сте­цтва крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду та фо­то­ви­став­ки, які про­хо­ди­ли в Пар­ла­мент­ській асам­блеї Ра­ди Єв­ро­пи під мо­єю егі­дою та в Єв­ро­пар­ла­мен­ті. Ро­зро­бле­но ці­лу про­гра­му в Па­ри­жі та Вар­ша­ві. Тоб­то ми зі сво­го бо­ку пра­цю­є­мо, на­ша актив­ність від­чу­тна, й во­на дає на­дію, що ми по­вер­не­мо кон­троль над те­ри­то­рі­єю Кри­му. Але, зві­сно, Ро­сія більш фі­нан­со­во спро­мо­жна кра­ї­на. Во­ни існу­ють за ра­ху­нок вкра­де­них гро­шей і вкра­де­них те­ри­то­рій. Оку­па­ція для РФ — це зброя, адже та­ким чи­ном Кремль ство­рює пси­хо­ло­гі­чний тиск на лю- дей як в РФ, так і на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях. Але, як ска­зав мі­ністр за­кор­дон­них справ Пав­ло Клім­кін, те­ри­то­рію мо­жна ане­ксу­ва­ти, але не мо­жна вкра­сти сво­бо­ду. Все по­вер­не­ться на кру­ги свої.

Та­кож не тре­ба за­бу­ва­ти, що де­які де­пу­та­ти та олі­гар­хи за­для вла­сно­го пі­а­ру або з ме­тою отри­ма­ти ще якісь ди­ві­ден­ди, чи про­сто бу­ду­чи «эхом Крем­ля», сво­ї­ми за­ява­ми якщо не на­ро­би­ли шко­ди, то при­найм­ні ні­чо­го ко­ри­сно­го не зро­би­ли. Я маю на ува­зі за­яви про мо­жли­вий обмін Кри­му на оку­по­ва­ні те­ри­то­рії Дон­ба­су чи на­да­н­ня Кри­му в дов­го­стро­ко­ву орен­ду. Це аб­со­лю­тно без­під­став­ні й без­пер­спе­ктив­ні про­по­зи­ції, які пі­ді­гру­ють Крем­лю. Укра­ї­на не тор­гує ні сво­ї­ми зем­ля­ми, ні сво­ї­ми лю­дьми. Та­кож ба­га­то між­на­ро­дних по­лі­ти­ків на­ма­га­ю­ться зна­йти ви­рі­ше­н­ня вла­сних про­блем. Не на­ших, а са­ме вла­сних. На­при­клад, прем’єр Угор­щи­ни ви­сту­пив з тим, що сан­кції про­ти РФ при­зве­ли до 6 млрд зби­тків. На­справ­ді всі во­ни ро­зу­мі­ють, що, вра­хо­ву­ю­чи си­ту­а­цію, яка скла­лась вна­слі­док агре­сії РФ, їхні вій­сько­ві ма­ли б за­хи­ща­ти Укра­ї­ну, яка є ча­сти­ною Єв­ро­пи. Ви­йшло так, що Укра­ї­на за­хи­щає се­бе са­ма, тож при­найм­ні сан­кції зні­ма­ти чи по­сла­блю­ва­ти ні­як не мо­жна. Ті їхні зби­тки, про які зга­дав прем’єр Угор­щи­ни, є мі­ні­маль­ною пла­тою за без­пе­ку, в той час, як Укра­ї­на вла­сною кров’ю за­хи­щає не ли­ше се­бе, а й всю Єв­ро­пу, ді­ти якої спо­кій­но сплять у вла­сних осе­лях і не чу­ють зву­ків гар­мат. Ці ре­чі ми ма­є­мо до них до­но­си­ти.

«МІ­ЖНА­РО­ДНА СПІЛЬ­НО­ТА МАЄ БУ­ТИ АКТИВНОЇ ЩО­ДО НА­ДА­Н­НЯ ПІД­ТРИМ­КИ І ЗВІЛЬ­НЕ­Н­НЯ ПО­ЛІ­ТИ­ЧНИХ В’ЯЗНІВ КРЕМ­ЛЯ»

Сер­гій КОСТИНСЬКИЙ, ра­дник мі­ні­стра ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки:

— Ро­сія ство­рює да­ти, свя­ткує їх і всі­ля­ко роз­кру­чує, адже свя­тку­ва­н­ня тих чи ін­ших дат має по­ту­жний ін­фор­ма­цій­ний ефект, на­віть якщо в ре­а­лі­ях він ні­чим не під­крі­пле­ний. У нас теж є свої да­ти. Ми так са­мо ма­є­мо їх від­зна­ча­ти, а на ро­сій­ські про­сто не зва­жа­ти. 18 бе­ре­зня — це фей­ко­ва да­та і, по су­ті, є сим­во­лом без­за­ко­н­ня, агре­сії, оку­па­ції, по­ру­ше­н­ня між­на­ро­дних норм, а не якесь свя­то. 26 лю­то­го — це да­та, яка ду­же ва­жли­ва для Укра­ї­ни і на яку ми ма­є­мо при­вер­та­ти ува­гу всьо­го сві­ту. Це — день крим­сько­го спро­ти­ву ро­сій­ській оку­па­ції. 27 бе­ре­зня — це день, ко­ли Ге­не­раль­на Асам­блея Ра­ди ООН під­твер­ди­ла те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни. Ро­сія мо­же скіль­ки зав­го­дно свя­тку­ва­ти, лю­дей зби­ра­ти і ор­га­ні­зо­ву­ва­ти при­їзди зі­рок, але якщо рі­вень жи­т­тя лю­дей в Кри­му стрім­ко па­дає, то тут ні­яки­ми шоу та про­па­ган­дою цей факт на за­тьма­риш.

Нам не­об­хі­дно за­без­пе­чи­ти ефе­ктив­не мов­ле­н­ня на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії всі­ля­ки­ми шля­ха­ми. Укра­їн­ці по­вин­ні ма­ти мо­жли­вість ба­чи­ти укра­їн­ське те­ле­ба­че­н­ня та слу­ха­ти укра­їн­ське ра­діо. Якщо це бу­де ре­а­лі­зо­ва­но, то та­кий крок ста­не ду­же по­ту­жним уда­ром по оку­пан­ту. Ра­дян­ський Со­юз пав, зокре­ма, то­му, що про­па­ган­да вже пов­ні­стю не від­по­від­а­ла дій­сно­сті, і він роз­ва­лив­ся ра­зом із на­ві­я­ни­ми де­ся­тка­ми ро­ків мі­фа­ми. Тіль­ки по­ча­ла по­тра­пля­ти ін­фор­ма­ція із За­хо­ду, Со­юз за­хи­тав­ся. Те, що Ро­сія пе­ре­слі­дує в Кри­му жур­на­лі­стів, в то­му чи­слі Ми­ко­лу Се­ме­ну, ли­ше до­во­дить, що Кремль ду­же бо­ї­ться об’єктив­ної ін­фор­ма­ції. Він її бо­ї­ться біль­ше, ніж бу­ти осу­дже­ним за пе­ре­слі­ду­ва­н­ня сво­бо­ди сло­ва. Від­по­від­но, РФ бу­де са­джа­ти за гра­ти тих, хто пи­ше, го­во­рить і ви­хо­дить на ву­ли­ці. Мі­жна­ро­дна спіль­но­та має ма­кси­маль­но бу­ти актив­ною що­до на­да­н­ня під­трим­ки і звіль­не­н­ня по­лі­ти­чних в’язнів Крем­ля.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.